Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Zasady działania Burmistrza

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na jej terytorium. Burmistrz wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
 W myśl art. 31 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Swe zadania Burmistrz wykonuje przy pomocy urzędu miasta i gminy, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
 Burmistrz, w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swego zastępcę. Ustawa o samorządzie gminnym dla gmin do 20.000 mieszkańców, jaką jest miasto i gmina Koźmin Wlkp. przewiduje powołanie jednego zastępcy. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy, którego powołuje Rada Miejska na wniosek Burmistrza.
Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych Burmistrz podlega wyłącznie Radzie. Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym do zadań Burmistrza należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określenie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 Zgodnie z art. 60 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową. W tym zakresie Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:

  • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę,
  • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
  • dokonywania wydatków budżetowych,
  • zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
  • dysponowania rezerwami budżetu gminy,
  • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Burmistrz wykonuje również zadania związane z ochroną przeciwpowodziową. Do jego zadań należy opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia, ludzi lub mienia, Burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.