Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Budżet gminy 2003

 UCHWAŁA NR III/29/2002
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2002r.


w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.


Na podstawie art.18,ust.2,pkt 4, pkt 9d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, ust.1, art.122, art.124, ust. 1 pkt 1,2,3,5,6,7,10 ust.2 pkt 1,ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami), art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 62, poz.6272 z 2001r.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Uchwala się dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2003 w następujących kwotach:

I. DOCHODY 14.911.540,- ZŁ.

w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 841.624,- zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 27.049,- zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

II. WYDATKI 13.313.290,- ZŁ.

w tym:

- wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 841.624,- zł.

- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 27.049,- zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wydatkach ustalonych w § 1 pkt II wyodrębnia się: - wydatki bieżące w kwocie 12.587.719,-
w tym:

  • płace i pochodne 7.249.619,-
  • dotacje z budżetu 491.344,-
  • obsługa długu publicznego 277.376,-

- wydatki majątkowe w kwocie 725.571,-

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 30.762,- zł.

§ 2

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.598.250,-zł. przeznacza się na spłatę kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwala się dotację podmiotową dla Gminnego Zespołu Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej w kwocie 491.344,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wydatki na zadnia inwestycyjne i wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały w kwocie 725.571,- zł.

§ 5

Uchwala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w kwotach:

- przychody 54.000,-

- wydatki 54.000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwala się przychody i wydatki środka specjalnego w kwotach

- przychody 500,-

- wydatki 500,-

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w kwocie 130.000,-

§ 8

Określa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 19.000,- zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. do spłaty kredytów i pożyczek w roku 2003 w kwocie 1.598.250,- zł.

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2003 w kwocie 350.000,- zł.

§ 11

Określa się kwotę 1.000.000,- zł. do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2003 na działalność bieżącą.

 § 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 13

Uchwała obowiązuje w roku 2003 i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet w ujęciu tabelarycznym [kliknij tutaj]