Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Przetarg na usługi opiekuńcze w 2007r.

Koźmin Wlkp., dnia 22.11.2006r.

MGOPS 341/ 3/ 2006

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług opiekuńczych

na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2007

 

          Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ul. Krotoszyńska 16, 63- 720 Koźmin Wlkp. tel./fax ( 062) 721- 67- 10, e-mail: mgopskozmin@post.pl. www.kozminwlkp.pl zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy osoby drugiej na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2007.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - pok. nr 1 lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl

Przedmiot zamówienia obejmuje pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem dla osób na terenie miasta i gmin Koźmin Wlkp. ( kod CPV 85311100- 3 usługi opieki społecznej nad ludźmi starszymi).

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:
1. Hanna Kujawiak         tel. (062) 721- 67- 10
2. Zbigniew Krawicki     tel.(0620 721- 67- 10

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31.12.2007 r.

W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena ( cena 100 %).

Ofertę należy umieścić w  kopercie z dopiskiem: “Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy osoby drugiej na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2007”.
Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 1.
Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2006 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2006 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pok. nr 4.
Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1- 30 dni.

Do pobrania: SIWZ [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2006-11-23
Dodał(a): Mariusz Dymarski