Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w roku 2009

Nr XXII/160/09 - zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. - [kliknij]

Nr XXII/161/09 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009 - [kliknij]

Nr XXII/162/09 - zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z.o.o. - [kliknij]

Nr XXII/163/09 - przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2009 - [kliknij]

Nr XXII/164/09 - zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie utrzymania czystości ulic powiatowych - [kliknij]

Nr XXII/165/09 - realizacja projektu wspólnie z Powiatem Krotoszyńskim - [kliknij]

Nr XXII/166/09 - spełnienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. przesłanek warunkujących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r. - [kliknij]

Nr XXII/167/09 - przyjęcie Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009 - 2013 - [kliknij]

Nr XXII/168/09 - przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wlkp. - [kliknij]

Nr XXII/169/09 - rezygnacja z odszkodowania za utratę prawa własności działek przewidzianych pod budowę obwodnicy - [kliknij

Nr XXIII/170/09 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009 - [kliknij]

Nr XXIII/171/09 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego - [kliknij]

Nr XXIII/172/09 - zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków - [kliknij]

Nr XXIII/173/09 - ustalenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XXIII/174/09 - zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowości na terenie gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XXIII/175/09 - ustalenie wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli [kliknij]

Nr XXIV/176/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju - [kliknij

Nr XXV/177/09 - udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - [kliknij]

NR XXV/178/09 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009 - [kliknij]

NR XXV/179/09 - zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego - [kliknij]

Nr XXV/180/09 - przyjęcia zmian w Statucie Gmin Zlewni Górnej Baryczy - [kliknij]

Nr XXV/181/09 - ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania [kliknij]

Nr XXV/182/09 - ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp. za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną [kliknij]

Nr XXVI/183/09 - zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009 [kliknij]

Nr XXVI/184/09 - wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010 rok srodków stanowiących fundusz sołecki [kliknij]

Nr XXVI/185/09 - nadanie imienia Publicznemu Przedszkolu w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Nr XXVI/186/09 - nadanie imienia Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Borzęciczkach [kliknij]

Nr XXVI/187/09 - nadanie odznaki "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej" [kliknij]

Nr XXVI/188/09 - nadanie odznaki "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej" [kliknij]

Nr XXVI/189/09 - nabycie nieruchomości lokalowych [kliknij]

Nr XXVI/190/09 - nabycie niezabudowanej nieruchomości [kliknij]

Nr XXVI/191/09 - zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr XXVII/192/09 - zmiany w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na 2009r. [kliknij]

Nr XXVII/193/09 - zmiany Planów Odnowy Miejscowości na terenie gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XXVII/194/09 - zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu:"Remont świetlic wiejskich w Lipowcu, Mokronosie, Szymanowie i Wrotkowie w 2010" [kliknij

Nr XXVII/195/09 - zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu: "Budowa ogródka kulturalno-rekreacyjnego w Skałowie [kliknij]

Nr XXVIII/196/09 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 2009r. - [kliknij]  

Nr XXVIII/197/09 - zaciągniecie pożyczki z Wojewódzkiego Fudnduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu [kliknij]  

Nr XXVIII/198/09 - zaciagnięcie kredytu długoterminowego [kliknij]

Nr XXVIII/199/09 - pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego [kliknij]

Nr XXVIII/200/09 - przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi [kliknij]

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi [kliknij]

Nr XXVIII/201/09 - zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych [kliknij]

Nr XXVIII/202/09 - wprowadzenie zmian do uchwały Nr IX/81/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolski z dnia 28 października 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy [kliknij]

Nr XXVIII/203/09 - zamiana nieruchomości gruntowych [kliknij]

Nr XXVIII/204/09  - zbycie nieruchomości lokalowych [kliknij]

Nr XXVIII/205/09  - zbycie nieruchomości lokalowej [kliknij]

Nr XXVIII/206/09 - udzielenie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XXIX/207/09 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XXIX/208/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania [kliknij]

NrXXIX/209/09 - zbycie nieruchomości [kliknij

Nr XXX/210/09 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij

Nr XXX/211/09 - zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych [kliknij

Nr XXX/212/09 - wprowadzenie zmian do uchwały Nr XVI/170/2000 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 listopada w sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury o nazwie Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Nr XXX/213/09 - utowrzenie gminnej jednostki organizacyjnej - Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr XXX/214/09 - ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XXXI/215/09 - zmiana w budżecie MIasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009 [kliknij]

Nr XXXI/216/09 - zmiana uchwały w sprawie wspólnej realizacji i finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koźminie Wlkp.wraz z budową zatoki autobusowej - droga powiatowa nr 5176P" [kliknij]

Nr XXXI/217/09 - zmiana uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2009 r. [kliknij

Nr XXXI/218/09 - określenie stawek podatku od nieruchomości na 2010 - [kliknij]

Nr XXXI/219/09 - określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych - [kliknij]

Nr XXXI/220/09 - opłata targowa na 2010r. - [kliknij]

Nr XXXI/221/09 - tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej - [kliknij]

Nr XXXI/222/09 - określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - [kliknij

Nr XXXI/223/09 - wprowadzenie zmian do uchwały Nr XXXI/246/06 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 10 lutego 2006 w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. - [kliknij

Nr XXXI/224/09 - opinia o celowości modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych - [kliknij]

Nr XXXI/225/09 - powołanie Społecznego Komitetu Odnowy Koźmińskiego Zamku - [kliknij]

Nr XXXII/226/09 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2009r. - [kliknij]

Nr XXXII/227/09 - wprowadzenie zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009 - 2013 - [kliknij]

Nr XXXII/228/09 - budżet gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2010 - [kliknij

Nr XXXII/229/09 - określenie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. - [kliknij]

Nr XXXII/230/09 - nabycie nieruchomości gruntowej -[kliknij]

Nr XXXII/231/09 - zbycie nieruchomości -[kliknij]

Nr XXXIII/232/09 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2009 r. [kliknij]

Nr XXXIII/233/09 - ustalenie wydatków w budżecie Miasta i Gminy Koźmin, które nie wygasają z upływem roku 2009 [kliknij]

Nr XXXIII/234/09 - uchwalenie "Założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 Załącznik nr 1 "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XXXIII/235/09 - przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2009-03-17
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-06
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz