Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o stanie mienia komunalnego

 

Informacja o stanie mienia komunalnego


Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek trwały stanowiący jej własność w postaci środków trwałych na dzień 31.10.2003r. ogółem w kwocie 28.465.048,76 zł o wartości początkowej.

Z tego przypada na:

 • budynki mieszkalne 1.244.839,10 zł

 • budynki administracyjne 1.110.927,87 zł

 • budynki szkolne 7.694.074,01 zł

 • budynki świetlic 569.082,95 zł

 • budynki gospodarcze 320.558,01 zł

 • budynki OSP 868.563,95 zł

 • wiaty autobusowe 133.580,36 zł

 • budynki hydroforni 1.307.671,91 zł

 • wysypisko 387.758,44 zł

 • stacja uzdatniania wody 1.344.312,69 zł

 • sieci kanalizacyjne 1.714.233,15 zł

 • sieci wodociągowe 5.115.472,66 zł

 • basen kąpielowy 496.126,62 zł

 • szamba 40.536,38 zł

 • sieć energetyczna 1.746.516,23 zł

 • drogi nawierzchnie 1.746.516,23 zł

 • ogrodzenia 129.884,05 zł

 • środki transportu 495.835,31 zł

 • maszyny, urządzenia środki techniczne 590.355,11 zł

 • kotły grzejne 88.017,82 zł

 • narzędzia i ruchomości 850.296,09 zł

 • grunty 2.210.983,00 zł


Szczegółowy wykaz środków trwałych oraz sposób ich zagospodarowania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.


Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu gminy wynoszą na dzień 31.10.2003r. wg wartości początkowej 58.183,54 zł.


Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na 31.10.2003 wynoszą 11.124.375,58 zł w tym:

 • modernizacja dróg wiejskich 42.723,60 zł

 • budowa wodociągu we wsi Orla - Klatka 65.896,14 zł

 • modernizacja ulic miejskich 195,06 zł

 • budowa sieci gazowej ul. Wiatraczna, Synoradzkiego, Chełkowskiego 103.234,16 zł

 • remont oświetlenia drogowego Pogorzałki 4.979,10 zł

 • dobudowa oświetlenia Czarny Sad 14.200,00 zł

 • oświetlenie we wsi Wałków 10.814,00 zł

 • oczyszczalnia ścieków Koźmin Wlkp. 10.882.333,52 zł


Miasto i gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. na kwotę 183.857,19 zł.


Należności długoterminowe wynoszą 27.069,52 zł.

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy i jest w ich ewidencji

Urząd Miasta i Gminy

środki trwałe 16.677.582,51 zł

pozostałe środki trwałe 749.796,02 zł

zbiory biblioteczne 51.587,51 zł

wartości niematerialne i prawne 46.437,54 zł

udziały w spółkach 183.857,19 zł


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe 63.083,40 zł

pozostałe środki trwałe 33.621,94 zł

wartości niematerialne i prawne 2.555,00 zł


Gminny Związek Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe 519.470,51 zł

pozostałe środki trwałe 61.485,33 zł

zbiory biblioteczne 254.652,18 zł


Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

środki trwałe 10.360.009,05 zł

wartości niematerialne i prawne 9.191,00 zł


Gmina ma zaciągnięte pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków, kolektora zbiorczego, sal gimnastycznych na kwotę 6.228.000,- zł.


Od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

 • zakupiono na własność miasta i gminy zabudowaną zabytkowym wiatrakiem koźlakiem nieruchomość przy ul. Wiatracznej o pow. 762 m² za kwotę 14.100,00 zł,

 • sprzedano niezabudowane działki nr 1355/61 o pow. 1962m², 1355/62 o pow. 935 m², 1355/64 o pow. 5324 m² położone w Koźminie Wlkp. przy ul. Prostej za kwotę 54.510,00 zł.

 • zmodernizowano drogę w Bałym Dworze koszt przedsięwzięcia wyniósł 734.089,61 zł

 • zakupiono zestawy komputerowe za kwotę 15.496,05 zł

 • zakupiono kocioł c.o. za kwotę 11.770,00 zł.


W roku 2004 planuje się osiągnąć dochody z mienia komunalnego w kwocie 352.530,00 zł z tego z tytułu:

 • opłat z tytułu użytkowania wieczystego 21.430,00 zł

 • opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania 4.800,00 zł

 • z dzierżawy gruntów komunalnych 35.200,00 zł

 • ze sprzedaży gruntów 25.000,00 zł

 • ze sprzedaży mieszkań 36.000,00 zł

 • z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 230.100,00 zł


Wydatki na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego planuje się na kwotę 76.500,00 zł.Informacja sporządzona została 11.12.2003r.

i stanowiła załącznik do projektu budżetu na rok 2004.

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia komunalnego


Wykaz obiektów i gruntów komunalnych

oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania

wg stanu na dzień 31.10.2003 r.


Miasto Koźmin Wlkp.

1. BUDYNKI I GRUNTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

 • - Stary Rynek 11, działka nr 1781 i 1780/2 o pow. 502 m² - siedziba Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

 • ul. Krotoszyńska 16, działka nr 1239/2 o pow. 2355 m² - siedziba Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • Stary Rynek 22, działka nr 1721 o pow. 455 m² - siedziba Biblioteki Publicznej,

 • ul. Borecka 14, działka nr 1490/11 o pow. 524 m² - siedziba Ośrodka Kultury

 • ul. Floriańska 21 i 23 działki nr: 755/1 o pow.9720 m², 760/2 o pow.10374m², 761/2 o pow. 8435m² - siedziba spółki Koźmińskie Usługi Komunalne, Koźmińskiego Klubu Sportowego „Biały Orzeł”, boisko sportowe, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej,

 • ul. Wierzbowa działki nr: 723/36, 623/14, 723/15, 723/17, 723/12, 723/19 o łącznej pow. 20869m² - Stacja Uzdatniania Wody, oddane w użyczenie spółce Koźmńskie Usługi Komunalne

 • ul. Wierzbowa - działki nr: 723/35, 723/37, 723/33 o łącznej pow. 1102 m² - działki wydzierżawione pod wieże telefonii cyfrowych,

 • ul. Południowa - działki nr: 2052/3 o pow. 25011 m², 2052/6 o pow. 1738 m², 2053 o pow.

 • 700 m² - Oczyszczalnia Ścieków, oddana w użyczenie spółce Koźmńskie Usługi Komunalne

 • ul. Pleszewska działki nr 791, 792 o pow. 20944 m² - teren basenu kąpielowego, użytkowany przez Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej.


2. NIERUCHOMOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA – BUDYNKI I GRUNTY

 • ul. Stęszewskiego działki nr: 1412, 1416/5, 1418/7, 1518/1, 1517/3, 1517/4 o łącznej pow. 28601 m² - budynki szpitalne wraz z gruntami przynależnymi (szpitale oddane w użyczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie),

 • ul. Borecka 25a działka nr 1450 o pow. 3830 m² Przychodnia (oddana w najem   Niezależnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespołowi Lekarzy “Medyk” s.c.),

 • ul. Borecka 25 działka nr 1443 o pow. 3771 m² - pomieszczenia weterynarii (oddane w  najem Spółce Weterynaryjnej).


3. SZKOŁY I PRZEDSZKOLA – zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

 • ul. Klasztorna działka nr 1631 o pow. 2450 m² - siedziba Szkoły Podstawowej Nr 3,

 • ul. Glinki działki nr: 1886, 1887/2 o łącznej pow. 4905 m² - siedziba Szkoły Podstawowej Nr 1,

 • ul. Zamkowa działki nr: 1502/2 o pow. 1148 m², 1517/6 pow. 1898 m² - siedziba Przedszkola,

 • ul. Kopernika 1 działka nr 440/3 o pow. 14893 m² - siedziba Gimnazjum,

 1. PARKI, SKWERY ( ZIELEŃ) - zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

 • Park im. Powstańców Wlkp. działka nr 1502/1 pow. 41161 m²,

 • Plac NS NMP działka nr 1515 o pow. 1971 m²,

 • tereny zielone przy ul. Krotoszyńskiej - działka nr 1524 o pow. 2472 m², działka nr 1218/9 o pow.   474 m², działki nr 1220/5/ 1220/6, 1220/7, 1220/8 o łącznej pow. 1555 m²,

 • tereny przy ul. Tomaszewskiego - działka nr 2313 o pow. 4438 m² - boisko,

 • teren byłego cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek - działka nr 1199 o pow. 17042 m²

 • plac zabaw przy ul. Jana Pawła II - działka nr 419/21 o pow. 3649 m²,

 • tereny zielone przy ul. Dworcowej – działki nr: 421/2, 1453/3, 1453/5o łącznej pow. 11231 m²,

 • teren zielony przy ul. Wierzbowej - działki nr: 700/1, 700/2 o łącznej pow. 2309 m²,

 • skwer przy ul. Chłapowskiego – działka nr 1218/12 o pow. 440 m²,

 • park Przyjaźni Polsko-Holenderskiej przy ul. Bernardyńskiej - działki nr: 1607/7, 1607/6 o łącznej   pow. 3583 m²

 • ul. Wierzbowa - działki nr: 723/23 pow. 8205m², 720/6 pow. 5144 m² - grunty zadrzewione przy Stacji Uzdatniania Wody,


5. BUDYNKI MIESZKALNE – administrowane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

 • ul. Krotoszyńska 5- działki nr: 1732, 1733 o łącznej pow. 455 m² – 8 lokali mieszkalnych,

 • ul. Wiatrolika 5 - działka nr 1788 o pow. 282 m² – 5 lokali mieszkalnych,

 • ul. Stęszewskiego 1- działka nr 1437/5 o pow. 1112 m² – 2 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy,

 • ul. Murna 24 – działka nr 1806 o pow. 228 m² – 2 lokale mieszkalne,

 • ul. Podmiejska 1 - działka nr 1218/2 o pow. 685 m² – 5 lokali mieszkalnych,

 • ul. Pleszewska 12 - działka nr 1922 o pow. 185 m² – 5 lokali mieszkalnych,

 • ul. Przyjemskich 20 - działka nr 1824 o pow. 231 m² – 4 lokale mieszkalne,

 • ul. Klasztorna 37 - działka nr 1581 o pow. 843 m² – 18 lokali mieszkalnych,

 • ul. Targowa 12 - działka nr 1708/7 o pow. 1155 m² – 3 lokale mieszkalne,

 • ul. Borecka 34 - działka nr 487/30 o pow. 804 m² – 4 lokale mieszkalne,

 • ul. Zielony Rynek 15 - działka nr 2311 o pow. 1204 m² – 8 lokali mieszkalnych,

 • ul. Klasztorna 14 - działka nr 1676/1 o pow. 1333 m² – 7 lokali mieszkalnych,

 • ul. Przyjemskich 2 - działka nr 1842/2 o pow. 652 m² – 3 lokale mieszkalne,

 • ul. Stary Rynek 22 (wykazany w pkt. 1 jako siedziba Biblioteki) – 7 lokali mieszkalnych,

 • ul. Floriańska 23 (wykazana w pkt. 1 jako budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) – 5 lokali mieszkalnych

Lokale mieszkalne i lokale użytkowe oddane są w najem.


6. ŁĄKI MIEJSKIE I GRUNTY ORNE

 • działki nr: 830/1, 830/2, 833/1, 833/2 o łącznej pow. 51173 m²,

 • działki nr: 894, 919, 920, 921, 804 o łącznej pow. 6452 m²,

 • działki nr: 1176/3, 1182/12, 1176/1 o łącznej pow. 48544 m²,

 • działki nr: 640, 652, 655 o łącznej pow. 1560 m²,

 • działki nr: 345, 375 o łącznej pow. 260 m²,

 • działki nr: 1200/1 o pow. 2560 m², 1258/1 o pow. 380 m²,

 • działka nr 1384 o pow. 3620 m²,

 • działka nr 757 o pow. 3966 m²

Wszystkie w/w grunty wydzierżawione są osobom fizycznym.


7. GRUNTY POD ZABUDOWĘ, REZERWA TERENU POD BUDOWNICTWO

a) działki budowlane wyznaczone pod budownictwo jednorodzinne,

 • działka nr 2445 o pow. 788 m² - ul. Synoradzkiego,

 • działka nr 2374 o pow. 754 m² ul. Wawrzyńczaka,

 • działka nr 2359 o pow. 208 m² ul. Jana Pawła II,

 • działka nr 2235/2 o pow. 348 m² ul. Wierzbowa, (wydzielona przy trafostacji),

 • działki nr: 2182/3, 4, 5 i 6 o łącznej pow. 613 m² - ul. Poznańska

b) rezerwa terenu pod budownictwo

 • działka nr 440/4 o pow. 4486m² - rejon ul. Kopernika,

 • działki nr: 439, 440/2 o pow. 4853 m², 441 o pow. 26790 m² - rejon ul. Kopernika i Dworcowej

c) zabudowane nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

 • lokal mieszkalny przy ul. Boreckiej 20 o powierzchni 99,50 m2 wraz z 50% udziału w gruncie o powierzchni 959 m2 (działki nr: 1501/2, 1493/3, 2043/1),

W zarządzie gminy sukcesywnie wydzielane i wykazywane do sprzedaży.8. DROGI – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Niżej wymienione drogi gminne na terenie miasta:

ulice: Wawrzyńczaka, Lipowa, Dworcowa, Czypickiego, Chełkowskiego, Synoradzkiego, Przemysłowa, Glinki, Kościelna, Zapłocie, Łączna, Działkowa, Wierzbowa, Farna, Wąska, Poprzeczna, Kilińskiego, Murna, Szkolna, Braci Przyjemskich, Wiosny Ludów, Kosynierów, Wolności, Gimnazjalna, Stodolna, Bernardyńska, Witosa, Stary Rynek, Polna, 25-go Stycznia, Stawowa, Wodna, Gryszczyńskiego, Krótka, Św. Wawrzyńca, Nowy Rynek, Południowa, Podmiejska, Pomnikowa, Księdza Goja, Stęszewskiego, Wiatraczna o ogólnej powierzchni 14,4565 ha.


9. POZOSTAŁE GRUNTY – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

 • działki nr: 1355/63, 1355/65, o łącznej pow. 13613 m² - nieczynne wysypisko odpadów przy ul. Prostej (grunt do rekultywacji ),

 • działka nr 1645/3 o pow. 61 m² (ul. Borecka – Klasztorna) – skwer,

 • działka nr 421/10 o pow. 9865 m² - ul. Dworcowa (budynki gospodarcze i ogrody –

 • wydzierżawione osobom fizycznym, droga dojazdowa),

 • działki nr: 1183/6, 1184/6 o łącznej pow. 4526 m² - ul. Krotoszyńska teren pod parkingi, droga

 • dojazdowa,

 • działki nr: 1519/7, 1519/4 o łącznej pow. 427 m² - parking przy ul. Zamkowej

 • działka nr 2063/9 o pow. 762 m² zabytkowy wiatrak przy ul. Wiatracznej


 1. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

a) przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

 • działki nr: 1966, 1967 o pow. 2415 m², , działka nr 1676/2 o pow. 237 m² (ul. Nowy Rynek i Klasztorna) - Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Koźminie Wlkp.

 • działki nr: 419/18, 419/16, 2181/1 o łącznej pow. 970 m² (ul. Tysiąclecia, Poznańska) – Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Społem” w Koźminie Wlkp.

 • działki nr: 474, 475, 476 o łącznej pow. 11125 m² (ul. Towarowa) -  Spółdzielczy Zakład Mechaniczny w Koźminie Wlkp.

 • działka nr 487/26 o pow. 4434 m² (ul. Przemysłowa) – ADPAL

 • działka nr 1183/2, 2301/2, 426/11 o pow. 397 m² (trafostacje ul. Krotoszyńska, Czypickiego, Tysiąclecia) – Energetyka Kaliska S.A.,

 • działka nr 487/48 o pow. 12341 m² (ul. Borecka) - Mech-Rol-Plast

 • działka nr 487/50 o pow. 8647 m² (ul. Borecka) - Bastik

 • działka 1220/1 o pow. 1135 m² (ul. Krotoszyńska) - PPHU BO-MOT

 • działka 1355/56 o pow. 1782 m² (ul. Borecka) - PPHU Pro-Met

 • działka 1355/36 o pow. 3434 m² (ul. Borecka) - Przedsiębiorstwo Zagraniczne “Compex”

 • działka nr 487/51 o pow. 4887 m² (ul. Borecka) – osoba fizyczna (działalność gospodarcza)

b) przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

 • działki nr: 392/3, 394/1, 402/3, 407/1, 389/1, 398/1 o łącznej pow. 1299 m², działki nr: 388/1, 403/1, 419/23, 426/12, 430/5, 431/4 o łącznej pow.18237 m², działka nr 405/3 o pow. 303 m², działka nr 420/3 o pow. 10742 m², działki nr 426/8, 433/3 o łącznej pow. 10340 m² ( rejon ulic: Jana Pawła II, Tysiąclecia, Kopernika, Węckiego i Zawadzkiego) - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Koźminie Wlkp.

 • działki budowlane w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych o łącznej pow. 2,46 ha.Gmina Koźmin Wlkp.


 1. Borzęcice

 • działki nr: 10, 9/2, 10/1, 11, 89, 16 o łącznej pow. 1,99 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa,

 • grunty orne użytkowane przez nauczycieli

 • działka nr 3 o pow. 0,70 ha - świetlica wiejska, boisko sportowe

 • drogi gminne o łącznej pow. 12,94 ha


2.Borzęciczki

 • działka nr 105/1 o pow. 0,71 ha – przedszkole,

 • działka nr 103/3 o pow. 1,57 ha – boisko wiejskie

 • działka nr 105/3 o pow. 0,35 ha – hydrofornia użytkowana przez Spółkę KUK

 • działki nr: 17, 26, 102/4, 115/1 o łącznej pow. 5,34 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa,

 • grunty orne użytkowane przez nauczycieli

 • drogi gminne o łącznej pow. 9,11 ha


 1. Biały Dwór

 • działki nr 132, 133, 135 o łącznej pow. 1,14 ha – grunty szkolne, świetlica wiejska

 • grunt orny wydzierżawiony


 1. Cegielnia

 • działka nr: 52 o pow. 1,44ha – grunt wiejski, świetlica wiejska

 • działka nr 51/2 o pow. 0,83 ha - grunty wiejskie mienie wsi

 • drogi gminne o łącznej pow. 3,12 ha


 1. Czarny Sad

 • działki nr: 183, 184, 185, 186, 187, 188 o łącznej pow. 0,54 ha - działki budowlane,

 • działki nr 12, 43 o łącznej pow. 1,51 ha – grunty szkolne wydzierżawione

 • działki nr 131, 104 o łącznej pow. 2,35 ha – grunty wiejskie mienie wsi

 • drogi gminne o łącznej pow. 8,09 ha


 1. Gałązki

 • działki nr 202, 203, 204 o łącznej pow. 1,62 ha – zasób - grunty pod budowę świetlicy wiejskiej,

 • działka nr 273 o pow. 0,17 ha ( udział gminy - 48,7% ) - lokal po przedszkolu - świetlica

 • działki nr 143, 277, 142, 144, 145, 146, 280, 163 o łącznej pow. 1,77 ha - grunty wiejskie mienie

 • wsi

 • działki nr 147, 148, 149 o łącznej pow. 1,36 ha - grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli

 • drogi gminne o łącznej pow. 10,18 ha

 1. Gościejew

 • działka nr. 140 o pow. 0,11 ha - świetlica wiejska

 • działka nr 218/2 o pow. 0, 20 ha - nieruchomość zabudowana dwa lokale sprzedane (udział gminy - 26%), jeden w zasobie

 • działki nr 218/1, 221, 89 o pow. 0,38 ha - zasób gruntów w zarządzie gminy

 • działka nr 141/6 o pow. 0,4953 ha – boisko wiejskie użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną,

 • drogi gminne o łącznej pow. 8,87 ha


 1. Józefów

 • działka nr 12/3 o pow. 0,16 ha - świetlica wiejska,

 • drogi gminne o łącznej pow. 7,14 ha,


 1. Kaniew

 • działki nr: 163, 164, 165, 166, 167 o łącznej pow. 0,77 ha - grunty pod zabudowę użytkowane rolniczo wydzierżawione

 • działki nr: 135, 135/1, 136 o łącznej pow. 0,44 ha - budynek byłej szkoły podstawowej (obecnie 3 lokale mieszkalne i dwa pomieszczenia do adaptacji na mieszkania), świetlica wiejska

 • działka nr 8 o pow. 1,42 ha - grunt szkolny wydzierżawiony


 1. Lipowiec

 • działka nr 103/4 o pow. 0,36 ha - zasób gruntów,

 • działka nr 144 o pow. 0,34 ha – świetlica wiejska

 • działka nr 58 o pow. 1,95 ha - grunt szkolny użytkowany przez nauczycieli


 1. Mokronos

 • działki nr: 74, 74/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/4, 146 o łącznej pow. 1,2434 ha - Szkoła Podstawowa wraz z gruntami przynależnymi,

 • działki nr: 75/2, 75/3 o łącznej pow. 1,56 ha - boisko wiejskie, świetlica, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,

 • działki nr: 98/8, 98/9, 108/10, 108/11, 108/12 o łącznej pow. 1,60 ha - zasoby nieruchomości, budynek mieszkalny – 1 lokal,

 • działki nr: 55, 100, 115a, 126 o łącznej pow. 1,22 ha - grunt wiejski mienie wsi

 • drogi gminne o łącznej pow. 5,66ha


 1. Orla

 • działka nr 36 o pow. 0,13 ha (Orlinka) – zasób gruntów,

 • działki nr: 78, 79, 79/2, 79/4, 76 o łącznej pow. 1,74 ha - budynek dawnej szkoły (2 lokale mieszkalne i świetlica) wraz z gruntami przynależnymi,

 • działka nr 217/7 o pow. 0,28 ha - grunt orny wydzierżawiony

 • działka nr 247/3 o pow. 2,0704 ha - wysypisko odpadów komunalnych użykowane przez Spółkę KUK

 • działka nr 159/1 o pow. 0,0585 ha - grunt w użytkowaniu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,

 • działka nr 261/3 o pow. 0,4534 ha - grunt rolny wydzierżawiony

 • działka nr 235 o pow. 0,16 ha -nieużytki

 • drogi gminne o łącznej pow. 12,94 ha


 1. Nowa Obra

 • działki nr: 86, 86/1 o łącznej pow. 1,53 ha - grunty szkolne, budynek z lokalem mieszkalnym i świetlicą wiejską, boisko

 • drogi gminne o łącznej pow. 9,83 ha,


 1. Stara Obra

 • działki nr: 36/4, 209, 36/7 o łącznej pow. 1,4110 ha - rezerwa terenu pod budownictwo (grunt wymaga rekultywacji),

 • działki nr: 16/3, 17/6 o łącznej pow. 0,13 ha - budynek socjalny 4 lokale mieszkalne,

 • działka nr 196 o pow. 0,08 ha - działka budowlana,

 • działki nr: 27, 5, 6a o pow. 3,85 ha – grunty wiejskie mienie wsi

 • działka nr 22/4 o pow. 0,8919 ha - Szkoła Podstawowa,

 • działka nr 37 o pow. 2,91 – grunt szkolny użytkowany przez nauczycieli

 • działka nr 23/1 o pow. 0,0224 ha – stacja pomp,

 • drogi gminne o łącznej pow. 15,99 ha


 1. Psie Pole

 • działki nr: m. 1 dz. 55/8, 55/9, 25/5, 55/7 o łącznej pow. 2,66 ha – zasób gruntów użytkowane rolniczo wydzierżawione

 • rowy o łącznej pow. 1,56 ha – w zarządzie gminy

 • drogi gminne o łącznej pow. 1,67 ha – w zarządzie gminy


 1. Pogorzałki Wielkie

 • działki nr: 45/6, 45/7, 45/9 o łącznej pow. 0,6433 ha - działki budowlane, rezerwa terenu pod budownictwo,

 • działka nr 42 o pow. 1,88 ha - grunt wiejski mienie wsi

 • drogi gminne o łącznej pow. 7,95 ha


 1. Sapieżyn

 • działki nr: 21/1, 21, 110 o łącznej pow. 1,23 ha – grunty szkolne, budynek – dwa lokale mieszkalne i świetlica, boisko

 • działki nr: 58, 111, 51 o łącznej pow. 2,35 ha – grunty wiejskie mienie wsi


 1. Serafinów

 • działki nr: 37/1, 37/15, 37/16, 37/17 o łącznej pow. 2,21 ha - zasób nieruchomości, działka zabudowana wykazana do sprzedaży,

 • drogi gminne o łącznej pow. 8,27 ha


 1. Ludwinów

 • działka nr 38/5 o pow. 0,27 ha – grunt rolny wydzierżawiony


 1. Skałów

 • działki nr: 5/5, 10/2, 11/5, 11/7 o łącznej pow. 1,24 ha - grunty wiejskie,

 • drogi gminne o łącznej pow. 4,31 ha

 1. Staniew

 • działki nr: 161, 162, 161/1 o łącznej pow. 2,39 ha - grunty szkolne, budynek szkoły z lokalem mieszkalnym, świetlica wiejska, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, grunt rolny użytkowany przez nauczycieli

 • działki nr: 318, 92 o łącznej pow. 1,54 ha – grunty wiejskie mienie wsi

 • działka 118/5 o pow. 1,7638 ha grunt przeznaczony pod boisko sportowe (w trakcie budowy)

 • drogi gminne o łącznej pow. 20,22 ha


 1. Szymanów

 • działka nr 35/1 o pow. 0,25 ha - świetlica wiejska,

 • drogi gminne o łącznej pow. 7,07 ha


 1. Walerianów

 • działki nr: 6/1, 6/2 o łącznej pow. 2,58 ha – grunt szkolny z lokalem mieszkalnym i świetlicą

 • działka nr 7 o pow. 1,69 - grunt wiejski mienie wsi

 • drogi gminne o łącznej pow. 3,36 ha


 1. Tatary

 • drogi gminne o łącznej pow. 6,24 ha


 1. Wałków

 • działki nr: 25, 58, 58/1 o łącznej pow. 2,24 ha – grunty szkolne z dwoma budynkami użytkowymi,

 • działki nr: 121, 122, 231/1a, 15 o łącznej pow. 3,37 ha – grunt wiejski mienie wsi

 • działka nr 205/3 o pow. 0,58 ha - zasób gruntów rezerwa terenu pod budownictwo

 • działki nr: 52/3 o pow. 0,26 ha, 52/5 o pow. 0,0297 ha - ujęcie wody, hydrofornia użytkowana przez Spółkę KUK

 • drogi gminne o łącznej pow. 13,16 ha


 1. Wrotków

 • działki nr: 170, 170/1, 200 o łącznej pow. 2,03 ha – grunty szkolne, Przedszkole z lokalem mieszkalnym, grunt rolny użytkowany przez nauczycieli

 • działka nr 209/16 o pow. 1,02 ha - budynek mieszkalny 5 lokali, park, nieużytki, 

 • działki nr: 209/23, 77a/7 o łącznej pow. 3,4999 ha - boisko, świetlica wiejska, remiza OSP, rezerwa terenu pod budownictwo,

 • drogi gminne o łącznej pow. 14,46 ha


 1. Wyrębin

 • działki nr: 54, 54/1 o łącznej pow. 1,20 ha – grunty szkolne, budynek szkolny, świetlica wiejska,

 • działka nr 110/1 o pow. 1,96 ha – grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli

 • działka nr 27 o pow. 1,43 ha - grunt wiejski mienie wsi

 • drogi gminne o łącznej pow. 10,01 ha


 1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

a) Cegielnia działka nr 51/1 o pow. 0,10 ha - osoba fizyczna,

b) Mokronos działka nr 77/5 o pow. 0,0435 ha - Telekomunikacja Polska S.A.,

c) Wrotków działka nr 209/14 o pow. 0,0824 ha - osoba fizyczna, działka 295 pow. 0,10 ha GS “SCh” Koźmin Wlkp.

d) Gościejew działka nr 231/2 o pow. 0,07 ha - Koźmińska Spółdzielnia Mleczarska,

e) Lipowiec działka nr 146/1 o pow. 0,6715 ha - osoba fizyczna
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-15
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz