Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wykonanie budżetu za I półrocze 2004
 

Informacja
z wykonania budżetu Miasta i
 Gminy Koźmin Wlkp.
za I półrocze 2004r.


Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XII/107/2004 z dnia 23 stycznia 2004r.

W I półroczu w wyniku zmian wysokości dochodów w tym dochodów własnych, dotacji, subwencji oraz konieczności korekt wysokości wydatków wprowadzono zmiany budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XIII/110/2004 z dnia 30.03.2004r. i Nr XV/128/2004 z dnia 30.06.2004r. i Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 22/2004 z dnia 31.05.2004r.

Po zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 17.196.716,77 zł, wydatki 15.311.716,77 zł. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.885.000,- zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.


DOCHODY

Realizacja dochodów w poszczególnych działach na dzień przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo /4.684,- zł/ 133,95%

Przyjęto wpłaty od ludności za przyłącza wodociągowe do istniejących

już wodociągów w kwocie 4.684,- zł.

Plan w tym dziale zostanie zaktualizowany w II półroczu 2004r.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo /52,- zł/ 1,49%

Wpływy z kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich

na terenie naszej gminy wyniosły 52,-zł, dalsza realizacja

tych wpływów nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 600 – Transport i ŁĄCZNOŚĆ /356.952,-zł/ 38,66%

Są to środki na dofinansowanie inwestycji wykonanej

w roku 2003 – droga Koźmin – Białydwór z programu SAPARD.
DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa/233.276,- zł/ 60,54%

Z czynszu najmu lokali komunalnych i wydzierżawionych lokali

użytkowych uzyskano kwotę 110.411,- zł. Zaległości na dzień

30.06.2004r. wynoszą 36.579,- zł (w tym: dotyczące roku 2004

to kwota 16.586,-zł), na które zostały wysłane upomnienia.

Uzyskano sądowe nakazy zapłaty zaległego czynszu, które są

egzekwowane przez komornika.

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano kwotę 16.742,- zł.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z przekształcenia

wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskano kwotę

23.343,- zł. Zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza wynoszą

3.143,- zł, na które wysłano upomnienia.

Z dzierżawy gruntów i łąk w mieście uzyskano kwotę 14.023,- zł

- termin zapłaty upływa z końcem III kwartału. Ze sprzedaży

gruntów uzyskano kwotę 68.220,- zł.

Ponadto kwota 537,- zł to odsetki od nieterminowo wpłaconych

czynszów.

DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa /1.000,- zł/ 100,00%

Cmentarze – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej – 1.000,- zł. 

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna/39.016,-/ 53,58%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z Wielkopolskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie

33.522,- zł. Dochodem są również wpłaty za specyfikacje istotnych

warunków zamówienia pobrane przed przystąpieniem do przetargu

i drobne wpłaty za usługi kserograficzne w kwocie 3.296,- zł oraz

środki uzyskane ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych i prowizja

od sprzedanych znaków skarbowych w kwocie 1.210,- zł i 5% od opłat

za wydane dowody osobiste kwota 988,- zł.DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Organów Państwowych,

Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

/16.204,- zł/ 93,71%

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu otrzymano

dotację w kwocie 1.086,- zł na aktualizację rejestru wyborców.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu otrzymano

dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

w kwocie 15.118,- zł

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa /0 zł/

W I półroczu nie wpłynęła dotacja z WUW. Plan zostanie

wykonany w II półroczu.

DZIAŁ 756 – Dochody od Osób Praw., od Osób Fiz. i od

Innych Jedn. nie Posiad. Osob. Prawnej oraz

Wydatki Związane z Ich poborem

/3.035.274,- zł/ 46,25%

R-dz 75601 – Wpływy z pod. doch. od osób fiz.

/15.088,-/ tj. 22,19%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty

podatkowej to kwota 14.804,- zł oraz odsetki od nieterminowych

wpłat to kwota 284,- zł

R-dz 75615 – Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od

czynności cywilno-prawnych, pod. od spadków

i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych

/1.876.435,- zł/ tj. 48,79%

- podatek od nieruchomości (986.498,- zł) tj. 47,92%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął

w kwocie 986.498,- zł. Zaległości na 30 czerwca 2004r.

wynoszą 242.035,- zł (dotyczące 2004r.- 189.229,- zł),

w tym odroczenia stanowią kwotę 3.357,- zł.

Do osób posiadających zaległości wysłano upomnienia

i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny (609.460,- zł) tj. 44,41%

Niepełne wykonanie planu wynika z istniejących zaległości

w kwocie 128.483,- zł (dotyczące 2004r.- 50.627,- zł),

w tym odroczeń w kwocie 25.039,- zł.

Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu. Na zaległości

wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny (3.269,- zł) tj. 51,81%

Zaległości w podatku leśnym na 30 czerwca 2004r. wynoszą

451,- zł (z roku 2004 – 83,- zł). Do zalegających podatników

wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek od środków transportowych (99.612,- zł) tj. 63,96%

Zaległości w tym podatku na 30 czerwca br. wynoszą 29.119,- zł,

na które zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek od spadków i darowizn (13.907,- zł) tj. 59,56%

Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie.

Wysokość wykonania tego podatku uzależniona jest od ilości

osób regulujących stan własności i sprawy spadkowe.

Zaległości na 30.06.2004r. wg złożonego sprawozdania wynoszą

1.565,- zł.

- podatek od posiadania psów (2.069,- zł) tj. 68,97%

Zaległości zgodnie z prowadzonym rejestrem wynoszą 1.060,- zł,

zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty targowej (37.865,- zł) tj. 74,61%

Wpływy z opłaty targowej uzależnione są od ilości podmiotów

handlujących.

- podatek od czynności cywilno-prawnych (55.556,- zł) tj.56,26%

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe. Zaległości

w tym podatku na koniec I półrocza 2004r. wg złożonych

sprawozdań wynoszą 96,- zł.
-odsetki (13.245,- zł) tj. 60,21%

Są to odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków oraz

opłata prolongacyjna pobierana w przypadku odroczenia

terminu płatności lub rozłożenia na raty.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych (54.954,- zł) tj. 100%

Jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu

zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych.

R-dz 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej /144.048,- zł/ tj. 70,51%

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 31.899,- zł

tj. 43,74%. Wysokość uzależniona jest od ilości osób ubiegających

się o kredyty, pożyczki, zaświadczenia, od wydanych decyzji

administracyjnych, dokumentów (akty urodzenia, akty zgonów,

spisanie testamentów itp.)

Uzyskano także wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych w kwocie 105.180,- zł tj. 87,65%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 419,- zł tj. 100,00%.

Wpływy z różnych opłat – za czynności urzędowe pobierane są

opłaty od osób rozpoczynających działalność gospodarczą – wpływy

wyniosły 6.550,- zł tj. 59,77%

R-dz 75621 – Udziały gmin w pod. stanowiących dochody

budżetu państwa /996.945,- zł/ tj. 40,87%

- podatek dochodowy od osób fiz. (941.628,- zł) tj. 39,74%

Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Na planowaną kwotę 2.369.793,- zł wpłynęła kwota 941.628,- zł.

Plan roczny ustalono na podstawie wskaźników z Ministerstwa

Finansów. Jednak w I półroczu miesięczne raty tego podatku

wpływały w zaniżonych wysokościach, stąd istnieje obawa

nie wykonania planu tego podatku.- podatek dochodowy od osób prawnych (55.317,- zł) tj. 79,03%

Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Na planowaną kwotę 70.000,- zł wpłynęło 55.317,- zł.

R-dz 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych (2.758,- zł ) tj. 51,51%

Są to pobrane koszty wysłanych upomnień od nieterminowo

wpłaconych podatków i opłat.

DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia /4.328.265,- zł/ 59,21%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego została przekazana w kwocie 3.328.632,- zł

tj. 61,54%. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

wpłynęła w kwocie 83.491,- zł tj. 100,00%.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła

w kwocie 70.652,- zł tj. 57,44% - jest to kwota rekompensująca

ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym, leśnym

poniesione w II półroczu 2003r. Od roku 2004 ustawa

o dochodach JST nie przewiduje rekompensaty ulg

i zwolnień ustawowych w w/w podatkach, dlatego plan

w II półroczu zostanie zmieniony.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie

846.234,- zł tj. 50,00%.

Urząd Skarbowy Krotoszyn tytułem nadpłaconych podatków

z lat ubiegłych pobrał kwotę 683,- zł.

Z tytułu odsetek naliczonych przez PKO od środków pieniężnych

zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 298,- zł.

Jest to jednak oczywiste biorąc pod uwagę duży spadek

oprocentowania rachunku.

Ponadto w rozdziale „75815 – wpływy do wyjaśnienia” – kwota

359,- zł pobrana jako opłata komornicza przez Urząd Skarbowy

zostanie w miesiącu lipcu zrefundowana.
DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie /104.792,- zł/ 60,29%

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Poznaniu w kwocie 6.824,- zł na zakup wyprawki szkolnej

przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej,

obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących

naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku

szkolnym 2004/2005.

Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu odpłatności rodziców

za pobyt (opłata stała) i wyżywienie dzieci w przedszkolach

w kwocie 82.451,- zł oraz za sprzedane obiady rencistom

i emerytom z Klubu Seniora w kwocie 15.517,- zł.

Plany w tym dziale zostaną uaktualnione w II półroczu.

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna /610.254,- zł/ 40,08%

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

otrzymano dotację:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezp.

emerytalno – rentowe w wysokości 262.686,- zł, z tego

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego

z oprogramowaniem – 9.300,- zł

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

w wysokości 3.232,- zł

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

społeczne w wysokości 131.195,- zł

- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

w wysokości 3.177,- zł

- na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej

w wysokości 74.293,- zł

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych rolników

w wysokości 124.621,- zł.

Ponadto z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone

przez siostry PCK wpłynęła kwota 11.050,- zł. Wpłaty są

uzależnione od ilości osób objętych opieką i ich odpłatnością.

Plan będzie wymagał aktualizacji w II półroczu.

DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska /211.340,- zł/ 97,50%

Dochód stanowi dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Poznaniu z tytułu refundacji kosztów

oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich,

powiatowych dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie

141.686,- zł. Za przyłącza wodociągowe do istniejących

wodociągów wpłynęła kwota 5.349,- zł, z tytułu opłaty

produktowej wpłynęła kwota 3.570,- zł, z tytułu sprzedaży

sieci gazowej w ulicach: Krotoszyńska, Chełkowskiego,

Synoradzkiego i Wiatraczna do Zakładu Gazowniczego

w Kaliszu uzyskano kwotę 60.735,- zł

DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego /94,00 zł/ 50,00%

Czynsz z tytułu dzierżawy części budynku świetlicy w Szymanowie

wpłynął w wysokości 94,- zł.

DZIAŁ 926 – Kultura Fizyczna i Sport /0 zł/

W dziale tym planowane są wpływy z opłaty startowej

w „Biegu Maćka”, który odbędzie się w II półroczu.


Dochody budżetu Miasta i Gminy zostały wykonane w kwocie 8.941.203,- zł, co stanowi 52% planu.

Reasumując wykonanie dochodów można stwierdzić:

  1. W rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) jest niskie wykonanie planu dochodów ze względu na to, że środki z programu SAPARD wpłyną w II półroczu po rozliczeniu inwestycji.

  2. Niskie wykonanie planowanych odsetek (rozdział 75814 § 092) od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Jest to jednak oczywiste, biorąc pod uwagę brak środków pieniężnych lokowanych na rachunkach.

  3. Niższe od zaplanowanych przez Ministra Finansów są wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan zakłada 2.369.793,- zł w I półroczu 2004r., wpłynęło 941.628,- zł tj. 39,74%. Istnieje więc obawa, że jeśli w II półroczu 2004r. nie nastąpi poprawa w spływie dochodów wykonanie całości planu będzie niemożliwe.


WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2004r. wynosi 7.353.143,- zł tj. 48,02% planu i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo /12.074,- zł/ 37,73%

W tym dziale przeznaczono środki na realizację niżej podanych zadań:

1. Przekazano składkę na Izby Rolnicze 11.776,-

2. Podatek od prowizji za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia

zwierząt – zobowiązanie za 1993r. 298,-

DZIAŁ 600 - Transport i Łączność /287.487,-/ 14,88%

W tym dziale środki wydatkowano na:

1. Budowę drogi gminnej (ulice: Chełkowskiego, Synoradzkiego,

Wiatraczna) 851,-

2. Wykonano wykaszanie poboczy, naprawy i porządkowanie

przystanków, malowanie przystanków przy trasie Krotoszyn-

Jarocin 2.875,-

3. Wykonano cząstkowe remonty dróg gminnych oraz remonty

i równanie dróg żużlowych 38.041,-

4. Wykonano remonty cząstkowe ulic w mieście, oznakowanie

poziome i pionowe, nowe tablice z nazwami ulic 14.995,-

5. Zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie

gołoledzi 23.648,-

6. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie ulic w mieście 22.315,-

7. Roboty nieprzewidziane na drogach 15.137,-

w tym: przekładanie płytek chodnikowych, remonty kanalizacji,

tarcica na most w Szymanowie, podkłady geodezyjne,

daszki na słupy ogłoszeniowe

8. Roboty dodatkowe – obwodnica projekt podziału nieruch. 24.984,-

9. Niezapłacone rachunki z 2003 r. 144.641,-

Większość zadań dotycząca budowy dróg i remontów jest w trakcie

realizacji. Rachunki zostaną zapłacone w II półroczu.DZIAŁ 630 – Turystyka /1.286,- zł/ 25,72%

Wydatkowano środki na zakup znaczków PTTK, gadżety oraz

zorganizowanie festynu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa /36.704,- zł/ 41,84%

R-dz 70004 – Różne jednostki obsł. gosp. mieszk.

/31.222,- zł/ tj. 40,81%

Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie budynków (zakup

dachówki i folii na budynek przy ul. Stary Rynek 22, wymiana

instalacji gazowej- ul. Pleszewska 12, malowanie klatki schodowej

ul. Stary Rynek 22, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej

i usuwanie usterek, wymiana podłogi ul. Floriańska 21 P. Paradysz

oraz zamontowanie podliczników do wody).

R-dz 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

/5.482,- zł/ tj. 48,88%

1. Zapłacono rachunki za wyceny nieruchomości i ogłoszenia

prasowe 1.482,-

2. Zakup pawilonu handlowego 4.000,-

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa /12.087,- zł/ 11,78%

R-dz 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

/3.276,- zł / tj. 4,59%

1. Opłata za sporządzenie warunków zabudowy na kwotę 3.276,-

2. W związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym i zasięgnięciu opinii fachowców w tej sprawie

odstąpiono od wykonania zadania.

R-dz 71014 – Opracowania geodezyjno-kartograficzne

/8.811,- zł/ tj. 29,07%

1. Zapłacono rachunki za regulację stanu prawnego gruntów 468,-

2. Zapłacono rachunki za wykonanie dokumentów geodezyjnych,

opłaty notarialne, sądowe, podziały gruntów, opłaty za

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 8.343,-R-dz 71035 – Cmentarze /„0”/

Zadanie zostanie wykonane w lipcu.

Dalsza realizacja wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna /1.083.352,- zł/ 57,17%

R-dz 75011 – Urzędy wojewódzkie /33.522,- zł/ tj. 50,85%

Z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

pokryto koszty realizacji zadań administracji rządowej.

R-dz 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

/53.295,- zł/ tj. 44,54%

Pokryto koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w tym: wypłacono

diety radnym oraz zapłacono rachunki dotyczące funkcjonowania Rady.

R-dz 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

/942.077,- zł/ tj. 59,05%

1. Płace 553.025,-

2. Pochodne od płac (ZUS, F.Pracy, ) 101.486,-

3. Krajowe podróże służbowe 14.467,-

4. Zagraniczne podróże służbowe 4.731,-

5. Materiały i wyposażenie 107.647,-

6. Energia 15.238,-

7. Usługi materialne i niematerialne 110.268-

8. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PERON) 2.215,-

9. Fundusz świadczeń socjalnych 25.000,-

10. Wdrożenie systemu zarządzania jakością 8.000,-

R-dz 75095 – Pozostała działalność /54.458,- zł/ tj. 47,83%

1. Wypłacono diety sołtysom 25.200,-

2. Współpraca między gminami 11.037,-

3. Promocja miasta i gminy 18.221,-


DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Org. Władzy

Państw., Kontroli i Ochrony Prawa

oraz Sądownictwa /15.924,- zł/ 92,08%

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem:

kwotę 1.086,- zł na aktualizację rejestru wyborców

kwotę 14.838,- zł na przeprowadzenie wyborów do

Parlamentu Europejskiego

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa /45.238,-zł/ 38,75%

R-dz 75412 – Ochotnicze straże pożarne /45.238,- zł/ tj. 39,59%

1. Ubezpieczono 27 drużyn, zapłacono OC od 7 samochodów,

wykonano przeglądy techniczne pojazdów 9.860,-

2. Zakupiono paliwo (etylinę, oleje i płyny) 2.800,-

3. Zakupiono nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, turniej

wiedzy pożarniczej, turniej tenisa stołowego, zawody

sikawek konnych 532,-

4. Zapłacono rachunki za obchody Św. Floriana oraz 75-lecia

OSP Wrotków 1.503,-

5. Zapłacono r-ki za energię elektryczną, gaz, telefon, czynsz,

wodę, kanalizację i zakupiono środki czystości 4.513,-

6. Wypłacono ryczałty kierowcom, magazynierowi i komendantowi 7.680,-

7. Badania lekarskie członków OSP 2.208,-

8. Zakupiono sprzęt gaśniczy, ubrania bojowe 3.972,-

9. Zakupiono części samochodowe, części do motopomp, wyk.

remonty, naprawiono pagery, przegląd sprzętu ratownictwa

drogowego 5.432,-

10.Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 2.906,-

11.Dofinansowano szkolenia dla dowódców MDP 50,-

12.Wydatki nieprzewidziane 3.782,-R-dz 75414 – Obrona cywilna /”0”/

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

w I półroczu 2004r. nie zostały przekazane planowane środki.

DZIAŁ 756 – Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fiz. i od

Innych Jedn. nie Posiad. Osob. Praw. oraz

Wyd. Związane z Ich Poborem /3.031/ 25,15%

R-dz 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych /3.031 zł/ tj. 25,15%

Wydatki bieżące 3.031,-

w tym: inkaso opłaty targowej 2.489,-

DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego /60.752,-/ 47,13%

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia /”0”/

Rezerwy ogólne i celowe zostaną rozdysponowane w II półroczu.

DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie /3.801.010,- zł/ 56,37%

R-dz 80101 – Szkoły podstawowe /2.064.015,-zł/ tj. 57,25%

- wypłacono płace i pochodne od płac 1.740.836,-

- zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie

placówek oświatowych i wypłacono

fundusz świadczeń socjalnych 318.258,-

- zadania zlecone (podręczniki) 4.921,-

R-dz 80104 – Przedszkola /641.650,- zł/ tj. 52,35%

- wypłacono płace i pochodne 509.165,-

- zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie

oraz wypłacono fund. świadczeń socjal. 132.485,-

R-dz 80110 – Gimnazja /913.091,- zł/ tj. 57,04%

- wypłacono płace i pochodne 766.953,-

- zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie

i przekazano środki na fund. świad. socjal. 146.138,-


R-dz 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /143.824,- zł/

tj. 58,43%

Zapłacono r-ki za dowóz uczniów do placówek oświatowych

z terenu gminy.

R-dz 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

/8.757,- zł/ tj. 42,11%

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty dokształcania

nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne

w danej placówce oświatowej na kwotę 4.633,- zł.

W Szkole Podstawowe Nr 1 - zapłacono za zorganizowanie szkoleń

wszystkich nauczycieli na kwotę 875,- zł.

W Szkole Podstawowej Nr 3 – pokryto koszty szkoleń z zakresu

informatyki na kwotę 3.249,- zł.

R-dz 80195 – Pozostała działalność /29.672,-zł/ tj. 65,74%

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie konkursów 952,-

- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych

dla nauczycieli emerytów i rencistów 28.720,-

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia /55.296,- zł/ 38,49%

R-dz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

/55.296,- zł/ tj. 38,49%

Środki wykorzystano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania

alkoholizmowi.

1. Przygotowanie, utrzymanie i udostępnianie pomieszczeń

dla grup AA 2.000,-

2. Dożywianie dzieci 14.000,-

3. Wypłata diet Komisji 3.984,-

4. Dofinansowanie bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej,

organizowanie konkursów, turniejów, festynów i imprez

sportowych 29.785,-

5. Pokryto koszty leczenia 527,-


6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób

fiz. służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 5.000,-

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna /991.778,- zł/ 41,90%

R-dz 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej /2.797,-zł/ tj. 32,90%

Przekazano składki na ubezpieczenia zdrowotne (82 świadczenia).

R-dz 85212 – Świad. rodzinne oraz skł. na ubezp.

emeryt. i rent. z ubezp. społ./238.537,-zł/ tj. 23,76%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne 2190 świadczeń na kwotę 219.053,-

- płace i pochodne 10.989,- w tym 33 osobom opłacono skł. emeryt-rent.

- wydatki majątkowe (komputery) 6.113,-

- wydatki bieżące 2.382,-

R-dz 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne /156.045,- zł/ tj. 42,89%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki jednorazowe (203 os0by) 50.933,-

- zasiłki stałe, stałe wyrównawcze (146 świadczeń) 54.811,-

- zasiłki okresowe (133 świadczenia) 17.540,-

- macierzyńskie zasiłki okresowe celowe (49 świadczeń) 13.493,-

- gwarantowane zasiłki okresowe (20 świadczeń) 8.394,-

- składki na ubezpieczenia społeczne (80 świadczeń) 10.874,-

R-dz 85215 – Dodatki mieszkaniowe /208.448,- zł/ tj. 52,16%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 208.448,- zł

R-dz 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

/1.999,- zł/ tj. 35,07%

Wypłacono 14 świadczeń na kwotę 1.999,- zł

R-dz 85219 – Ośrodki pomocy społecznej /161.419,- zł/ tj. 50,58%

Wypłacono płace i pochodne w kwocie 138.496,- zł oraz zapłacono

rachunki za bieżące utrzymanie w kwocie 22.923,- zł.R-dz 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

/48.673,- zł/ tj. 76,77%

Zapłacono siostrom PCK, które opiekowały się 35 osobami ( 8585 świadczeń ).

R-dz 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

/123.898,- zł/ tj. 99,41%

Pomocą tą objęto 352 rolników.

R-dz 85295 – Pozostała działalność /49.962,- zł/ tj. 63,80%

1. Dożywianie dzieci w szkołach – 201 dzieci

21507 świadczeń 23.800,-

2. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne

pracownikom „Klubu Seniora” 22.349,-

3. Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie

„Klubu Seniora” 3.813,-

DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wych. /40.218,-zł/ 59,21%

R-dz 85401 – Świetlice szkolne /40.218,- zł/ tj. 59,21%

Wypłacono płace i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

40.218,- zł.

DZIAŁ 900 – Gosp. Komun. i Ochr. Środ. /495.589,- zł/ tj. 57,82%

R-dz 90003 – Oczyszczanie miast i wsi /21.791,- zł/ tj. 41,62%

  1. Wypłacono ryczałt za oczyszczanie miasta 12.400,-

  2. Zapłacono r-ki za składowanie, wywóz

i opróżnianie koszy miejskich i parkowych

oraz zakup nowych koszy 1.611,-

3. Zobowiązania za 2003 r. 7.780,-

R-dz 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

/63.602,-zł/ tj. 68,94%

1. Zapłacono ryczałt za utrzymanie zieleni miejskiej 20.400,-

2. Zapłacono rachunki za zużytą wodę w parku

Powstańców Wlkp. + Stary Rynek 1.986,-

3. Zakupiono trawy na dosiewki 583,-


4. Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klomby

gazony, parki, skwery, ulice i wysepki 2.216,-

5. Uzupełniono drzewostan, nowe nasadzenia drzew

i krzewów – w parkach oraz przy ulicach i skwerach 2.882,-

6. Konkurs „Koźmin Miastem Kwiatów i Zieleni” 34,-

7. Zapłacono r-ki za zakupione nawozy, środki ochrony

roślin 1.035,-

8. Zakupiono farby do odnowienia ławek w parkach 82,-

9. Usunięto suche drzewa i konary na ul. Dworcowej

i Lipowej 3.192,-

10.Dopłata do zamienianych gruntów z przeznaczeniem

na tereny zielone 18.266,-

11. Żwirowanie alejek w Parku Powstańców Wlkp.

+ zakup tłucznia 1.051,-

12. Zobowiązania z 2003r. 11.875,-

R-dz 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg /349.667,- zł/ tj. 54,03%

1.Zapłacono r-ki za konserwację i eksploatację

oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy

Koźmin Wlkp. 346.579,-

2.Zapłacono r-ki za wystrój świąteczny miasta

(Boże Narodzenie) 2.000,-

3. Zobowiązania za 2003r. 1.088,-

R-dz 90095 – Pozostała działalność /60.529,- zł/ tj. 92,73%

1. Roboty nieprzewidziane (naprawy kanalizacji,

przepusty, kratki ściekowe, czyszczenie kanalizacji) 1.286,-

2. Targowisko - wywóz śmieci i składowanie śmieci na

wysypisku w Orli, utrzymanie i remont WC 14.656,-

  1. Roboty publiczne – zakupy i remonty narzędzi,

odzież robocza, wynagrodzenia, zakup materiałów, opłaty

za prąd i wodę, zakup paliwa do kosy spalinowej, cukier,

herbata 44.587,-

w tym płace i pochodne pracowników 25.400,-

DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

/253.823,- zł/ 49,89%

R-dz 92109 – Domy i ośrodki Kultury,/150.306,-zł/ tj. 49,72%

1.Przekazano dotację na działalność bieżącą Ośrodka

Kultury 142.104,-

2.Zapłacone rachunki za bieżące utrzymanie i remont świetlic

wiejskich 8.202,-

R-dz 92116 – Biblioteki /99.486,- zł/ tj. 49,99%

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne,

zakup kaset i księgozbioru 99.486,-

R-dz 92195 – Pozostała działalność /4.031,-zł/ tj. 53,74%

Środki przeznaczono na dofinansowanie Szkiców Koźmina + Muzeum

4.031,-

DZIAŁ 926 – Kultura Fizyczna i Sport /157.494,-zł/, 68,76%

R-dz 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

/61.096,- zł/ tj. 99,83%

Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące klubu sportowego

KKS „Biały Orzeł” (m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,

ubezpieczenie, opłaty sędziowskie, przewozy, zakup środków

czystości, sprzętu sportowego, dofinansowanie obozu zimowego).

R-dz 92695 – Pozostała działalność /96.398,-zł/ tj. 57,43%

  1. Ubezpieczenie i opłaty składek LZS 350,-

  2. Klub Sportowy „SPARTAKUS” 5.182,-

  3. Szkolny Związek Sportowy 4.840,-

4. Parafialny klub „FARA’’ 1.251,-

5. Dofinansowanie sportu masowego 5.634,-

6. Koszty utrzymania basenu

+ modernizacja stacji filtrów 79.141,-
Zobowiązania na koniec I półrocza 2004r. w/g sprawozdania RB-28S „MIESIĘCZNE-ROCZNE/sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych” wyniosły 327.541,- zł, są to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania na koniec I półrocza 2004r. w/g sprawozdania RB-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” wyniosły 5.305.500,- zł, są to zaciągnięte kredyty i pożyczki.


Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy w I półroczu 2004 wyniosły 24.392,- zł. Są to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2004 wyniosły 922.500,- zł. Są to kolejne raty kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 - zestawienie tabelaryczne - [kliknij]