Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w roku 2011

Nr V/20/11 - zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Nr V/21/11 - zmiany w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011 [kliknij]

Nr V/22/11 - ustalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031 [kliknij]

Nr V/23/11 - zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr V/24/11 - wyznaczenie członka do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynie [kliknij]

Nr VI/25/11 - zmiany w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011 [kliknij]

Nr VI/26/11 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031 [kliknij]

Nr VI/27/11 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego [kliknij]

Nr VI/28/11 - wprowadzenie zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009-2013 [kliknij]

Nr VI/29/11 - wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2012r. środków stanowiących fundusz sołecki [kliknij]

Nr VI/30/11 - zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]

Nr VI/31/11 - wyrażenie zgody na połączenie lokali mieszkalnych [kliknij]

Nr VII/32/11 - przystąpienie Gminy Koźmin Wielkopolski do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” [kliknij]

Nr VII/33/11 - zmiany w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011 [kliknij]

Nr VII/34/11 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031 [kliknij]

Nr VIII/35/11 - zmiany w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011 [kliknij]

Nr VIII/36/11 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031 [kliknij]

Nr VIII/37/11 - emisja obligacji komunalnych [kliknij]

Nr VIII/38/11 - opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr VIII/39/11 - ustalenie cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr VIII/40/11 - przyjęcie „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2010-2013” [kliknij]

Nr VIII/41/11 - wyznaczenie terminu deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr VIII/42/11 - nabycie przez gminę Koźmin Wlkp. obiektów budowlanych usytuowanych na działce Nr 1182/12 położonej w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Nr VIII/43/11 - nabycie na własność Gminy nieruchomości w Góreczkach [kliknij]

Nr IX/44/11 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011 [kliknij]

Nr IX/45/11 - zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 [kliknij]

Nr IX/46/11 - zmiana statutu Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr X/47/11 -  zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok [kliknij]

Nr X/48/11 - udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2010 [kliknij]

Nr X/49/11 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011- 2031 [kliknij

Nr X/50/11 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011 [kliknij]

Nr X/51/11 - upoważnienie Burmistrza do udzielania pożyczki Gminnemu Zespołowi Instytucji Kultury [kliknij]

Nr X/52/11 - ustalenie opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej [kliknij]

Nr X/53/11 - przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Koźmin  Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi [kliknij]

Nr X/54/11 - tryb i sposoby powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koźminie Wielkopolskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [kliknij]

Nr X/55/11 - przyjęcie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr X/56/11 - powołanie Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie oraz do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim – Sądu Pracy [kliknij]

Nr X/57/11 - zamiana nieruchomości gruntowych [kliknij]

Nr X/58/11 - nabycie zabudowanej nieruchomości [kliknij]

Nr XI/59/11 - zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego [kliknij]

Nr XI/60/11 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011 [kliknij]

Nr XI/61/11 - uchylenie Uchwały Nr VI/57/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym [kliknij]

Nr XII/62/11 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011- 2031 [kliknij]

Nr XII/63/11 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011 [kliknij]

Nr XII/64/11 - zmiana uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego [kliknij]Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze [kliknij] 

Nr XII/65/11 - zatwierdzenie realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Koźmin Wielkopolski” współ- finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [kliknij]

Nr XII/66/11- Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze [kliknij]

Nr XII/67/11 - Utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października  2011r. [kliknij]

Nr XIII/68/11 -  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011- 2031 [kliknij]

Nr XIII/69/11 - Zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011 [kliknij]

Nr XIII/70/11 - Emisja obligacji komunalnych [kliknij]

Nr XIII/71/11 - Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]


Nr XIV/72/11 - Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie oraz Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim – Sądu Pracy [kliknij]

Nr XIV/73/11 - Zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011 [kliknij]

Nr XIV/74/11 - Obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego [kliknij]

Nr XIV/75/11 - Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]

Nr XIV/76/11 - Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych [kliknij]

Nr XIV/77/11 - Określenie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XIV/78/11 - Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [kliknij]

Nr XV/79/11 - Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2011-2031 [kliknij]

Nr XV/80/11 - Zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011 [kliknij]

Nr XV/81/11 - Opłata targowa [kliknij]

Nr XV/82/11 - Regulamin targowiska [kliknij]

Nr XV/83/11 - Określenie na 2012 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XV/84/11 - Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Biały Dwór [kliknij]

Nr XV/85/11 - Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij

Nr XV/86/11 - Zbycie nieruchomości gruntowej [kliknij]

Nr XV/87/11 - Ustalenie wykazu lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XVI/88/11 -Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031 [kliknij]

Nr XVI/89/11 - Zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011 [kliknij]

Nr XVI/90/11 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031 [kliknij]

Nr XVI/91/11 - Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2012 [kliknij]

Nr XVI/92/11 - Wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki łącznej [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2011-04-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-16
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz