Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o stanie mienia komunalnego z 9.11.2004 r

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek trwały stanowiący jej własność
w postaci środków trwałych na dzień 31.10.2004 r. ogółem w kwocie 39.598.820,67,- zł
o wartości początkowej.

Z tego przypada na:

- budynki mieszkalne 1.244.839,10,- zł

- budynki administracyjne 1.110.927,87,- zł

- budynki szkolne 7.694.074,01,- zł

- budynki świetlic, basen 569.082,95,- zł

- budynki gospodarcze 261.328,42,- zł

- budynki OSP 868.563,95,- zł

- budynki łączności ( kolejowe) 50.283,89,- zł

- wiaty autobusowe 133.580,36,- zł

- szamba 40.536,38,- zł

- sieć energetyczna 5.423,05,- zł

- drogi nawierzchniowe 2.053.513,91,- zł

- ogrodzenia 129.884,05,- zł

- środki transportu 286.249,44,- zł

- maszyny, urządzenia, środki techniczne 596.251,47,- zł

- kotły grzejne 88.017,82,- zł

- narzędzia i ruchomości 5.392,80,- zł

- grunty 2.210.597,00,- zł

- drogi kolejowe 1.030.878,27,- zł

- basen 496.126,62,- zł

- budynki hydroforni, wysypisko 3.037.943,04,- zł

- waga 49.838,00,- zł

- szalety miejskie 59.229,59,- zł

- sieci kanalizacyjne 1.716.033.15,- zł

- sieci wodociągowe 4.977.892,01,- zł

- oczyszczalnia ścieków 10.882.333,52,- zł

Szczegółowy wykaz środków trwałych oraz sposób ich zagospodarowania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu gminy wynoszą na dzień 31.10.2004 r. wg wartości początkowej 70.704,14,- zł.

Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na 31.10.2004 r. wynoszą 1.333.144,11,- zł w tym:

- budowa drogi Kaniew 854,00,- zł

- budowa drogi Orla od strony Sapieżyn 854,00,- zł

- budowa drogi Staniew wieś 118.914,00,- zł

- budowa drogi Obra Stara 999,00,- zł

- budowa drogi Chełkowskiego, Synoradzkiego 757.598,30,- zł

- obwodnica 25.032,50,- zł

- zakup pawilonu w Orli 4.000,00,- zł

- kotły 30.815,00,- zł

- dopłata do zamiany gruntów 18.266,00,- zł

- droga Wrotków – Skałów 375.811,31,- zł

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne
i Drogowe Sp. z.o.o. w Kaliszu – 147.000,00,- zł oraz w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z.o.o. na kwotę 599.000,00,- zł.

Należności długoterminowe wynoszą 27.512,42,- zł

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy
i jest w ich ewidencji

Urząd Miasta i Gminy

środki trwałe 17.993.572,46,- zł

pozostałe środki trwałe 769.785,88,- zł

zbiory biblioteczne 53.144,41,- zł

wartości niematerialne i prawne 57.039,08,- zł

udziały w spółkach 746.000,00,- zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe 62.512,49,- zł

pozostałe środki trwałe 34.771,93,- zł

wartości niematerialne i prawne 4.474,06,- zł

Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe 580.955,84,- zł

pozostałe środki trwałe 95.277,32,- zł

zbiory biblioteczne 266.514,00,- zł

Koźmińskie Usługi Komunalne

środki trwałe 20.961.779,88,- zł

wartości niematerialne i prawne 9.191,00,- zł

Gmina ma zaciągnięte pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków, kolektora zbiorczego, sal gimnastycznych na kwotę 4.526.750,00,- zł.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

sprzedano następujące nieruchomości:

- działkę nr 274/4 w Orli o pow. 9296 m2 za kwotę 62.620,00,- zł,

- dwa lokale mieszkalne w Orli na rzecz ich najemców za kwotę 9.552,00,- zł,

- dwie działki budowlane w Orli o łącznej pow. 2039 m2 za kwotę 15.160,00,- zł,

- zabudowaną pawilonem handlowym nieruchomość- w Orli za kwotę 12.120,00,- zł,

- zabudowaną budynkiem do kapitalnego remontu nieruchomość- w Gościejewie
o pow. 400 m2 za kwotę 11.110,00,- zł,

sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych:

- działkę nr 487/50 o pow. 8647 m2 przy ul. Boreckiej za kwotę 38.220,00,- zł,

- działkę nr 487/46 o pow. 12341 m2 przy ul. Boreckiej za kwotę 51.090,00,- zł,

dokonano zamiany nieruchomości:

- działkę nr 2374 o pow. 754 m2 przy ul. Wawrzyńczaka na działkę Starostwa Powiatowego w Krotoszynie nr 1517/7 o pow. 2646 m2 przy ul. Zamkowej
z dopłatą na rzecz Starostwa w wysokości 18.266,00,- zł,

- działek nr 202, 203 i 204 położonych w Gałązkach o pow. 1,96 ha na działkę osoby fizycznej nr 275/20 o pow. 0,99 ha z dopłatą na rzecz gminy w wysokości 13.354,00,- zł,

przekazano GWŻ we Wrocławiu jako nieruchomość zamienną zabudowaną działkę nr 37/17 o pow. 1,96 ha położoną w Serafinowie,

przejęto na własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. działki gruntu stanowiące drogi gminne i dojazdowe w następujących miejscowościach:

- Koźmin Wlkp. o pow. 7,6044 ha,

- Biały Dwór o pow. 17,24 ha,

- Lipowiec o pow. 8,97 ha,

- Kaniew o pow. 4,39 ha

- zakupiono zestawy komputerowe za kwotę 16.968,51,- zł,

- przejęto nieczynny odcinek linii kolejowej ( Koźmin Wlkp. – Wrotków) za kwotę 1.030.878,27,- zł,

- przejęto nieczynny budynek dworca PKP Wrotków za kwotę 50.283,89,- zł,

- oddano do użytku oczyszczalnie ścieków za kwotę 10.882.333,52,- zł.

W roku 2005 planuje się osiągnąć dochody z mienia komunalnego w kwocie 391.480,00,- zł z tego z tytułu:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego 15.860,00,- zł

- opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania 3.240,00,- zł

- z dzierżawy gruntów komunalnych 40.050,00,- zł

- ze sprzedaży gruntów 30.000,00,- zł

- ze sprzedaży mieszkań 45.000,00,- zł

- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 257.330,00,- zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego planuje się na kwotę 130.000,00,- zł.

Sporządziła Danuta Misiak

Koźmin Wlkp., dnia 09.11.2004 r.

 

 

Załącznik Nr 1 do informacji

o stanie mienia komunalnego

Wykaz obiektów i gruntów komunalnych

oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania

wg stanu na dzień 31.10.2004 r.

Miasto Koźmin Wlkp.

1. BUDYNKI I GRUNTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

- Stary Rynek 11, działka nr 1781 i 1780/2 o pow. 502 m˛ - siedziba Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

- ul. Krotoszyńska 16, działka nr 1239/2 o pow. 2355 m˛ - siedziba Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Stary Rynek 22, działka nr 1721 o pow. 455 m˛ - siedziba Biblioteki Publicznej,

- ul. Borecka 14, działka nr 1490/11 o pow. 524 m˛ - siedziba Ośrodka Kultury

- ul. Floriańska 21 i 23 działki nr: 755/1 o pow.9720 m˛, 760/2 o pow.10374m˛, 761/2 o pow. 8435m˛ - siedziba spółki Koźmińskie Usługi Komunalne, Koźmińskiego Klubu Sportowego „Biały Orzeł”, boisko sportowe, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej,

- ul. Wierzbowa działki nr: 723/36, 623/14, 723/15, 723/17, 723/12, 723/19 o łącznej pow. 20869m˛ - Stacja Uzdatniania Wody, oddane w użyczenie spółce Koźmńskie Usługi Komunalne

- ul. Wierzbowa - działki nr: 723/35, 723/37, 723/33 o łącznej pow. 1102 m˛ - działki wydzierżawione pod wieże telefonii cyfrowych,

- ul. Południowa - działki nr: 2052/3 o pow. 25011 m˛, 2052/6 o pow. 1738 m˛, 2053 o pow.

700 m˛ - Oczyszczalnia Ścieków, oddana w użyczenie spółce Koźmńskie Usługi Komunalne

- ul. Pleszewska działki nr 791, 792 o pow. 20944 m˛ - teren basenu kąpielowego, użytkowany przez GZIKiKF

2. NIERUCHOMOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA – BUDYNKI I GRUNTY

- ul. Stęszewskiego działki nr: 1412, 1416/5, 1418/7, 1518/1, 1517/3, 1517/4 o łącznej pow. 28601 m˛ - budynki szpitalne wraz z gruntami przynależnymi (szpitale oddane w użyczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie),

- ul. Borecka 25a działka nr 1450 o pow. 3830 m˛ Przychodnia (oddana w najem   Niezależnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespołowi Lekarzy “Medyk” s.c.),

- ul. Borecka 25 działka nr 1443 o pow. 3771 m˛ - pomieszczenia weterynarii (oddane w  najem Spółce Weterynaryjnej).

3. SZKOŁY I PRZEDSZKOLA – zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- ul. Klasztorna działka nr 1631 o pow. 2450 m˛ - siedziba Szkoły Podstawowej Nr 3,

- ul. Glinki działki nr: 1886, 1887/2 o łącznej pow. 4905 m˛ - siedziba Szkoły Podstawowej Nr 1,

- ul. Zamkowa działki nr: 1502/2 o pow. 1148 m˛, 1517/6 pow. 1898 m˛ - siedziba Przedszkola,

- ul. Kopernika 1 działka nr 440/3 o pow. 14893 m˛ - siedziba Gimnazjum,

4.PARKI, SKWERY ( ZIELEŃ) - zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- Park im. Powstańców Wlkp. działka nr 1502/1 pow. 41161 m˛,

- Plac NS NMP działka nr 1515 o pow. 1971 m˛,

- działka nr 1517/7 o pow. 2646 m˛ przy ul. Zamkowej,

- działki nr 2182/3, 2182/4, 2182/5 i 2182/6 o łącznej pow. 613 m˛ przy ul. Poznańskiej,

- tereny zielone przy ul. Krotoszyńskiej - działka nr 1524 o pow. 2472 m˛, działka nr 1218/9 o pow.   474 m˛, działki nr 1220/5/ 1220/6, 1220/7, 1220/8 o łącznej pow. 1555 m˛,

- tereny przy ul. Tomaszewskiego - działka nr 2313 o pow. 4438 m˛ - boisko,

- teren byłego cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek - działka nr 1199 o pow. 17042 m˛

- plac zabaw przy ul. Jana Pawła II - działka nr 419/21 o pow. 3649 m˛,

- tereny zielone przy ul. Dworcowej – działki nr: 421/2, 1453/3, 1453/5o łącznej pow. 11231 m˛,

- 2 -

- teren zielony przy ul. Wierzbowej - działki nr: 700/1, 700/2 o łącznej pow. 2309 m˛,

- skwer przy ul. Chłapowskiego – działka nr 1218/12 o pow. 440 m˛,

- park Przyjaźni Polsko-Holenderskiej przy ul. Bernardyńskiej - działki nr: 1607/7, 1607/6 o łącznej   pow. 3583 m˛

- ul. Wierzbowa - działki nr: 723/23 pow. 8205m˛, 720/6 pow. 5144 m˛ - grunty zadrzewione przy Stacji Uzdatniania Wody,

5. BUDYNKI MIESZKALNE – administrowane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- ul. Krotoszyńska 5- działki nr: 1732, 1733 o łącznej pow. 455 m˛ – 8 lokali mieszkalnych,

- ul. Wiatrolika 5 - działka nr 1788 o pow. 282 m˛ – 5 lokali mieszkalnych,

- ul. Stęszewskiego 1- działka nr 1437/5 o pow. 1112 m˛ – 2 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy,

- ul. Murna 24 – działka nr 1806 o pow. 228 m˛ – 2 lokale mieszkalne,

- ul. Podmiejska 1 - działka nr 1218/2 o pow. 685 m˛ – 5 lokali mieszkalnych,

- ul. Pleszewska 12 - działka nr 1922 o pow. 185 m˛ – 5 lokali mieszkalnych,

- ul. Przyjemskich 20 - działka nr 1824 o pow. 231 m˛ – 4 lokale mieszkalne,

- ul. Klasztorna 37 - działka nr 1581 o pow. 843 m˛ – 18 lokali mieszkalnych,

- ul. Targowa 12 - działka nr 1708/7 o pow. 1155 m˛ – 3 lokale mieszkalne,

- ul. Borecka 34 - działka nr 487/30 o pow. 804 m˛ – 4 lokale mieszkalne,

- ul. Zielony Rynek 15 - działka nr 2311 o pow. 1204 m˛ – 8 lokali mieszkalnych,

- ul. Klasztorna 14 - działka nr 1676/1 o pow. 1333 m˛ – 7 lokali mieszkalnych,

- ul. Przyjemskich 2 - działka nr 1842/2 o pow. 652 m˛ – 3 lokale mieszkalne,

- ul. Stary Rynek 22 (wykazany w pkt. 1 jako siedziba Biblioteki) – 7 lokali mieszkalnych,

- ul. Floriańska 23 (wykazana w pkt. 1 jako budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) – 5 lokali mieszkalnych

- lokal mieszkalny przy ul. Boreckiej 20 – 50% udziału w działkach nr 1501/2, 1493/3 i 2043/1 o pow. 959 m˛

Lokale mieszkalne i lokale użytkowe oddane w najem.

6. ŁĄKI MIEJSKIE I GRUNTY ORNE

- działki nr: 830/1, 830/2, 833/1, 833/2 o łącznej pow. 51173 m˛,

- działki nr: 894, 919, 920, 921, 804 o łącznej pow. 6452 m˛,

- działki nr: 1176/3, 1182/12, 1176/1 o łącznej pow. 48544 m˛,

- działki nr: 640, 652, 655 o łącznej pow. 1560 m˛,

- działki nr: 345, 375 o łącznej pow. 260 m˛,

- działki nr: 1200/1 o pow. 2560 m˛, 1258/1 o pow. 380 m˛,

- działka nr 1384 o pow. 3620 m˛,

- działka nr 757 o pow. 3966 m˛

Wszystkie w/w grunty wydzierżawione są osobom fizycznym.

7. GRUNTY POD ZABUDOWĘ, REZERWA TERENU POD BUDOWNICTWO

a) działki budowlane wyznaczone pod budownictwo jednorodzinne,

- działka nr 2445 o pow. 788 m˛ - ul. Synoradzkiego,

- działka nr 2359 o pow. 208 m˛ ul. Jana Pawła II,

- działka nr 2235/2 o pow. 348 m˛ ul. Wierzbowa, (wydzielona przy trafostacji),

b) rezerwa terenu pod budownictwo

- działka nr 440/4 o pow. 4486m˛ - rejon ul. Kopernika,

- działki nr: 439, 440/2 o pow. 4853 m˛, 441 o pow. 26790 m˛ - rejon ul. Kopernika i Dworcowej

W zarządzie gminy sukcesywnie wydzielane i wykazywane do sprzedaży.

8. DROGI – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Niżej wymienione drogi gminne na terenie miasta:

ulice: Wawrzyńczaka, Lipowa, Dworcowa, Czypickiego, Chełkowskiego, Synoradzkiego, Przemysłowa, Glinki, Kościelna, Zapłocie, Łączna, Działkowa, Wierzbowa, Farna, Wąska, Poprzeczna, Kilińskiego, Murna, Szkolna, Przyjemskich, Wiosny Ludów, Kosynierów, Wolności, Gimnazjalna, Stodolna, Bernardyńska, Witosa, Stary Rynek, Polna, 25-go Stycznia, Stawowa, Wodna, Gryszczyńskiego, Krótka, Św. Wawrzyńca, Nowy Rynek, Południowa, Podmiejska, Pomnikowa, Księdza Goja, Stęszewskiego, Wiatraczna, Okrężna, Zielona, Kopernika, Tysiąclecia , Zawadzkiego, Wiśniowa, Odonica, Tomaszewskiego, Benedykta z Koźmina, Powstańców Wielkopolskich oraz drogi dojazdowe o ogólnej powierzchni 22,0609 ha.

9. POZOSTAŁE GRUNTY – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- działki nr: 1355/63, 1355/65, o łącznej pow. 13613 m˛ - nieczynne wysypisko odpadów przy ul. Prostej (grunt do rekultywacji ),

- działka nr 1645/3 o pow. 61 m˛ (ul. Borecka – Klasztorna) – skwer,

- działka nr 421/10 o pow. 9865 m˛ - ul. Dworcowa (budynki gospodarcze i ogrody –

- wydzierżawione osobom fizycznym, droga dojazdowa),

- działki nr: 1183/6, 1184/6 o łącznej pow. 4526 m˛ - ul. Krotoszyńska teren pod parkingi, droga

dojazdowa,

- działki nr: 1519/7, 1519/4 o łącznej pow. 427 m˛ - parking przy ul. Zamkowej

- działka nr 2063/9 o pow. 762 m˛ zabytkowy wiatrak przy ul. Wiatracznej

10.GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

a) przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

- działka nr 1676/2 o pow. 237 m˛ przy ul. Klasztornej - Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Koźminie Wlkp.

- działki nr: 419/18, 419/16, 2181/1 o łącznej pow. 970 m˛ (ul. Tysiąclecia, Poznańska) – Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Społem” w Koźminie Wlkp.

- działki nr: 474, 475, 476 o łącznej pow. 11125 m˛ (ul. Towarowa) -  Spółdzielczy Zakład Mechaniczny w Koźminie Wlkp.

- działka nr 487/26 o pow. 4434 m˛ (ul. Przemysłowa) – ADPAL

- działka nr 1183/2, 2301/2, 426/11 o pow. 397 m˛ (trafostacje ul. Krotoszyńska, Czypickiego, Tysiąclecia) – Energetyka Kaliska S.A.,

- działka 1220/1 o pow. 1135 m˛ (ul. Krotoszyńska) - PPHU BO-MOT

- działka 1355/56 o pow. 1782 m˛ (ul. Borecka) - PPHU Pro-Met

- działka 1355/36 o pow. 3434 m˛ (ul. Borecka) - Przedsiębiorstwo Zagraniczne “Compex”

- działka nr 487/51 o pow. 4887 m˛ (ul. Borecka) – osoba fizyczna (działalność gospodarcza)

b) przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

- działki nr: 392/3, 394/1, 402/3, 407/1, 389/1, 398/1 o łącznej pow. 1299 m˛, działki nr: 388/1, 403/1, 419/23, 426/12, 430/5, 431/4 o łącznej pow.18237 m˛, działka nr 405/3 o pow. 303 m˛, działka nr 420/3 o pow. 10742 m˛, działki nr 426/8, 433/3 o łącznej pow. 10340 m˛ ( rejon ulic: Jana Pawła II, Tysiąclecia, Kopernika, Węckiego i Zawadzkiego) - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Koźminie Wlkp.

- działki budowlane w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych o łącznej pow. 2,17 ha.

 

Gmina Koźmin Wlkp.

1.Borzęcice

- działki nr: 10, 9/2, 10/1, 11, 89, 16 o łącznej pow. 1,99 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa,

grunty orne użytkowane przez nauczycieli

- działka nr 3 o pow. 0,70 ha - świetlica wiejska, boisko sportowe

- drogi gminne o łącznej pow. 12,94 ha

2.Borzęciczki

- działka nr 105/1 o pow. 0,71 ha – przedszkole,

- działka nr 103/3 o pow. 1,57 ha – boisko wiejskie

- działka nr 105/3 o pow. 0,35 ha – hydrofornia użytkowana przez Spółkę KUK

- działki nr: 17, 26, 102/4, 115/1 o łącznej pow. 5,34 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa,

grunty orne użytkowane przez nauczycieli

- drogi gminne o łącznej pow. 9,11 ha

3.Biały Dwór

- działki nr 132, 133, 135 o łącznej pow. 1,14 ha – grunty szkolne, świetlica wiejska

grunt orny wydzierżawiony rolnikowi

- drogi gminne o łącznej pow. 17,24 ha

4.Cegielnia

- działka nr: 52 o pow. 1,44ha – grunt wiejski, świetlica wiejska

- działka nr 51/2 o pow. 0,83 ha - grunty wiejskie mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 3,12 ha

5.Czarny Sad

- działki nr: 183, 184, 185, 186, 187, 188 o łącznej pow. 0,54 ha - działki budowlane grunt użytkowany rolniczo wydzierżawiony,

- działki nr 12, 43 o łącznej pow. 1,51 ha – grunty szkolne wydzierżawione rolnikom,

- działki nr 131, 104 o łącznej pow. 2,35 ha – grunty wiejskie mienie wsi grunt rolny wydzierżawiony rolnikom.

- drogi gminne o łącznej pow. 8,09 ha

6.Gałązki

- działka nr 273 o pow. 0,17 ha ( udział gminy - 48,7% ) - lokal po przedszkolu - świetlica

- działki nr 143, 277, 142, 144, 145, 146, 280, 163 o łącznej pow. 1,77 ha - grunty wiejskie mienie

wsi grunty rolne oddane w dzierżawę,

- działki nr 147, 148, 149 o łącznej pow. 1,36 ha - grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli

- drogi gminne o łącznej pow. 10,18 ha

7.Gościejew

- działka nr. 140 o pow. 0,11 ha - świetlica wiejska

- działka nr 218/2 o pow. 0, 20 ha - nieruchomość zabudowana dwa lokale sprzedane (udział gminy - 26%), jeden w zasobie

- działki nr 218/1, 221 o pow. 0,34 ha - zasób gruntów w zarządzie gminy

- działka nr 141/6 o pow. 0,4953 ha – boisko wiejskie użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną,

- drogi gminne o łącznej pow. 8,87 ha

8.Józefów

- działka nr 12/3 o pow. 0,16 ha - świetlica wiejska,

- drogi gminne o łącznej pow. 7,14 ha,

9.Kaniew

- działki nr: 163, 164, 165, 166, 167 o łącznej pow. 0,77 ha - grunty pod zabudowę użytkowane rolniczo wydzierżawione

- działki nr: 135, 135/1, 136 o łącznej pow. 0,18 ha - budynek byłej szkoły podstawowej (obecnie 3 lokale mieszkalne i dwa pomieszczenia wynajęte do adaptacji na mieszkania),

- działka nr 136 o pow. 0,26 ha - świetlica wiejska

- działka nr 8 o pow. 1,42 ha - grunt szkolny wydzierżawiony rolnikowi

- drogi gminne o łącznej pow. 4,39 ha

10.Lipowiec

- działka nr 103/4 o pow. 0,36 ha - zasób gruntów,

- działka nr 144 o pow. 0,34 ha – świetlica wiejska

- działka nr 58 o pow. 1,95 ha - grunt szkolny częściowo wydzierżawiony nauczycielom, a częściowo rolnikom,

- drogi gminne o łącznej pow. 8,97 ha

11.Mokronos

- działki nr: 74, 74/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/4, 146 o łącznej pow. 1,2434 ha - Szkoła Podstawowa wraz z gruntami przynależnymi,

- działki nr: 75/2, 75/3 o łącznej pow. 1,56 ha - boisko wiejskie, świetlica, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,

- działki nr: 98/8, 98/9, 108/10, 108/11, 108/12 o łącznej pow. 1,60 ha - zasoby nieruchomości, budynek mieszkalny – 1 lokal,

- działki nr: 55, 100, 115a, 126 o łącznej pow. 1,22 ha - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 5,66ha

12.Orla

- działka nr 36 o pow. 0,13 ha (Orlinka) – zasób gruntów,

- działki nr: 79/8 o pow. 0,5950 ha – boisko wiejskie

- działka 79/13 o pow. 0,1131 ha i udział (26%) w działce nr 79/12 o pow. 0,0525 ha lokal po szkole - świetlica i plac przyszkolny,

- działka nr 217/7 o pow. 0,28 ha - grunt orny wydzierżawiony

- działka nr 274/3 o pow. 2,0704 ha - wysypisko odpadów komunalnych użytkowane przez Spółkę KUK,

- działka nr 261/3 o pow. 0,4534 ha - grunt rolny wydzierżawiony

- działka nr 235 o pow. 0,16 ha -nieużytki

- drogi gminne o łącznej pow. 12,94 ha

13.Nowa Obra

- działki nr: 86, 86/1 o łącznej pow. 1,53 ha - grunty szkolne, budynek z lokalem mieszkalnym i świetlicą wiejską, boisko, grunt rolny wydzierżawiony nauczycielom

- drogi gminne o łącznej pow. 9,83 ha,

14.Stara Obra

- działki nr: 36/4, 209, 36/7 o łącznej pow. 1,4110 ha - rezerwa terenu pod budownictwo (grunt wymaga rekultywacji),

- działki nr: 16/3, 17/6 o łącznej pow. 0,13 ha - budynek socjalny 4 lokale mieszkalne,

- działka nr 196 o pow. 0,08 ha - działka budowlana,

- działki nr: 27, 5, 6a o pow. 3,85 ha – grunty wiejskie mienie wsi

- działka nr 22/4 o pow. 0,8919 ha - Szkoła Podstawowa

- działka nr 37 o pow. 2,91 – grunt szkolny użytkowany przez nauczycieli

- działka nr 23/1 o pow. 0,0224 ha – stacja pomp,

- drogi gminne o łącznej pow. 15,99 ha

15.Psie Pole

- działki nr: m. 1 dz. 55/8, 55/9, 25/5, 55/7 o łącznej pow. 2,66 ha – zasób gruntów użytkowane rolniczo wydzierżawione

- rowy o łącznej pow. 1,56 ha – w zarządzie gminy

- drogi gminne o łącznej pow. 1,67 ha – w zarządzie gminy

16.Pogorzałki Wielkie

- działki nr: 45/6, 45/7, 45/9 o łącznej pow. 0,6433 ha - działki budowlane, rezerwa terenu pod budownictwo,

- działka nr 42 o pow. 1,88 ha - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 7,95 ha

17.Sapieżyn

- działki nr: 21/1, 21, 110 o łącznej pow. 1,23 ha – grunty szkolne, budynek – dwa lokale mieszkalne i świetlica, boisko

- działki nr: 58, 111, 51 o łącznej pow. 2,35 ha – grunty wiejskie mienie wsi

18.Serafinów

- działki nr: 37/1, 37/15, 37/16 o łącznej pow. 0,25 ha - zasób nieruchomości, działka zabudowana wykazana do sprzedaży,

- drogi gminne o łącznej pow. 8,27 ha

19.Ludwinów

- działka nr 38/5 o pow. 0,27 ha – grunt rolny wydzierżawiony

20.Skałów

- działki nr: 5/5, 10/2, 11/5, 11/7 o łącznej pow. 1,24 ha - grunty wiejskie,

- drogi gminne o łącznej pow. 4,31 ha

21.Staniew

- działki nr: 161, 162, 161/1 o łącznej pow. 2,39 ha - grunty szkolne, budynek z 4 lokalami mieszkalnymi, świetlica wiejska, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, grunt rolny wydzierżawiony rolnikom

- działki nr: 318, 92 o łącznej pow. 1,54 ha – grunty wiejskie mienie wsi

- działka 118/5 o pow. 1,7638 ha grunt przeznaczony pod boisko sportowe (w trakcie budowy)

- drogi gminne o łącznej pow. 20,22 ha

22.Szymanów

- działka nr 35/1 o pow. 0,25 ha - świetlica wiejska,

drogi gminne o łącznej pow. 7,07 ha

23.Walerianów

- działki nr: 6/1, 6/2 o łącznej pow. 2,58 ha – grunt szkolny z lokalem mieszkalnym i świetlicą

- działka nr 7 o pow. 1,69 - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 3,36 ha

24.Tatary

- drogi gminne o łącznej pow. 6,24 ha

25.Wałków

- działki nr: 25, 58, 58/1 o łącznej pow. 2,24 ha – grunty szkolne z dwoma budynkami użytkowymi, boisko, pozostały grunt rolny użytkowany przez nauczycieli

- działki nr: 121, 122, 231/1a, 15 o łącznej pow. 3,37 ha – grunt wiejski mienie wsi

- działka nr 205/3 o pow. 0,58 ha - zasób gruntów rezerwa terenu pod budownictwo, wydzierżawiony nauczycielom w zamian za grunt pod boiskiem

- działki nr: 52/3 o pow. 0,26 ha, 52/5 o pow. 0,0297 ha - ujęcie wody, hydrofornia użytkowana przez Spółkę KUK

- drogi gminne o łącznej pow. 13,16 ha

26.Wrotków

- działki nr: 170, 170/1, 200 o łącznej pow. 2,03 ha – grunty szkolne, Przedszkole z lokalem mieszkalnym, grunt rolny użytkowany przez nauczycieli

- działka nr 209/16 o pow. 1,02 ha - budynek mieszkalny 5 lokali, park, nieużytki,

- działki nr: 209/23, 77a/7 o łącznej pow. 3,4999 ha - boisko, świetlica wiejska, remiza OSP, rezerwa terenu pod budownictwo,

- drogi gminne o łącznej pow. 14,46 ha

27.Wyrębin

- działki nr: 54, 54/1 o łącznej pow. 1,20 ha – grunty szkolne, budynek szkolny, świetlica wiejska,

- działka nr 110/1 o pow. 1,96 ha – grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli

- działka nr 27 o pow. 1,43 ha - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 10,01 ha

28.Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

a) Cegielnia działka nr 51/1 o pow. 0,10 ha - osoba fizyczna,

b) Mokronos działka nr 77/5 o pow. 0,0435 ha - Telekomunikacja Polska S.A.,

c) Wrotków działka nr 209/14 o pow. 0,0824 ha - osoba fizyczna, działka 295 pow. 0,10 ha GS “SCh” Koźmin Wlkp.

d) Gościejew działka nr 231/2 o pow. 0,07 ha – osoba fizyczna,

e) Lipowiec działka nr 146/1 o pow. 0,6715 ha - osoba fizyczna

Sporządziła Danuta Misiak

Koźmin Wlkp. 08.11.2004r.