Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w roku 2014

Nr XXXVII/236/2014 - zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. - [kliknij]

Nr XXXVII/237/2014 - zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2014r. - [kliknij

Nr XXXVII/238/2014 - pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2014 - [kliknij]

Nr XXXVII/239/2014 - gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 [kliknij]

Nr XXXVII/240/2014 - zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych - [kliknij

Nr XXXVII/241/2014 - przejęcie przez Gmine Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacja zieleni w obrębie miasta Koźmin Wielkopolski - [kliknij]

Nr XXXVII/242/2014  - Wieloletnia Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014-2031 [kliknij]

Nr XXXVII/243/2014 -  zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014 [kliknij]

Nr XXXVII/244/2014 -  zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014 [kliknij]

Nr XXXVII/245/2014 - wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki [kliknij]

Nr XXXVII/246/2014 - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]

Nr XXXVII/247/2014 - ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Nr XXXVII/248/2014 -  zmiana Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 [kliknij]

Nr XXXVII/249/2014 - Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt [kliknij]

Nr XXXVII/250/2014 - ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej [kliknij]

Nr XXXIX/251/2014 - utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.  - [kliknij]


Nr XXXIX/252/2014 - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej - [kliknij]

Nr XL/254/2014 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014-2031 - [kliknij]


Nr XL/255/2014 -  zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014 -  [kliknij]

Nr XLI/256/2014 zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014 - [kliknij]

Nr XLI/257/2014 - obciążenie nieruchomości - [kliknij]
Nr XLI/258/2014 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wałków - [kliknij]
Nr XLI/259/2014 - zbycie nieruchomości - [kliknij]

Nr XLIII/260/2014 - zatwierdzenie sprawozdanie finansowego za rok 2013 [kliknij]

Nr XLIII/261/2014 - udzielenie absolutorim Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij
 

Nr XLIII/262/2014 - zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XLIII/263/2014 - zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 [kliknij]

 Nr XLIII/264/2014 - zmiana uchwały w sprawie regulaminu targowiska [kliknij]

 Nr XLIII/265/2014 - zmiana regulaminu targowiska [kliknij]
 

Nr XLIII/266/2014 - opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 

Nr XLIII/267/2014 - zbycie nieruchomości [kliknij]
 

 Nr XLIV/268/2014- zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014-2031 [kliknij]


Nr XLIV/269/2014 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 r. [kliknij]


Nr XLIV/270/2014- zmiana Uchwały Nr XXXVII/238/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 31 stycznia 2013r.w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2014r. [kliknij]


Nr XLIV/271/2014 - ustalenie przebiegu granicy drogi gminnej ul.Czesława Czypickiego w Koźminie Wlkp. [kliknij]


Nr XLV/272/2014  - zmiana Budżetu Miasta i Gminy KOźmin Wlkp. na rok 2014 [kliknij]

Nr XLV/273/2014 - określenie zasad udzielania, trybu postępowania o udzielenie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Koźmin dla spółki wodnej [kliknij]   

Nr XLV/274/2014 - zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii [kliknij]

 Nr XLV/275/2014 - utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. [kliknij]  

 Nr XLV/276/2014  - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp.[kliknij]

Nr XLV/276/2014  - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m.Nowa Obra [kliknij]

Nr XLVI/278/2014 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy KOźmin Wlkp na lata 2014-2031 [kliknij]

Nr XLVI/279/2014- zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp na rok 2014 [kliknij]   

Nr XLVI/280/2014  - obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego [kliknij]

Nr XLVI/281/2014 - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]

Nr XLVI/282/2014 - określenie wysokości stawek podatków od środków transportowych [kliknij]   

Nr XLVI/283/2014  - opłata targowa [kliknij]

Nr XLVI/284/2014  - przyjęcie Rocznego programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 [kliknij]

 Nr XLVI/285/2014 - przyjęcie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata  2014-2020 [kliknij]  

Nr XLVI/286/2014 - współdziałanie gminy Koźmin Wlkp. z gminą Jarocin w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami [kliknij]  

Nr XLVI/287/2014 - uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XLVI/288/2014 - uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 Nr XLVI/289/2014 - przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XLVI/290/2014 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sapieżyn [klikni]

Nr XLVI/291/2014 - obciążenie nieruchomości [kliknij]

Nr XLVI/292/2014 - zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr XLVII/293/2014 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014 - 2031 [kliknij

Nr XLVII/294/2014 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014 [kliknij

Nr XLVII/295/2014 - zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu rewitalizacyjnego JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  [kliknij

Nr XLVII/296/2014 - uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koźmin na lata 2011-2020  [kliknij]   

KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM 2014-2018

Nr I/1/2014 - wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr I/2/2014 - wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr I/3/2014 - ustalenie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej [kliknij]

Nr I/4/2014 - wybór przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Nr I/5/2014  - powołanie komisji rewizyjnej [kliknij]


Nr II/6/2014 - zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu rewitalizacyjnego JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 [kliknij]

Nr II/7/2014 - zmiany Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 [kliknij]

Nr II/8/2014 - pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego [kliknij]

Nr II/9/2014 - ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr II/10/2014 - zarządzenie wyborów sołtysów, członkow rad sołeckich i rad osiedlowych [kliknij]

Nr III/11/2014 - zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 [kliknij]

Nr III/12/2014 - uchwalenie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2015 - 2031 [kliknij]

Nr III/13/2014 - uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2014-02-20
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-14
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz