Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych za rok 2004


Komisja opracowała i przyjęła plan pracy na rok 2004, który został zatwierdzony na sesji w dniu 23 stycznia 2004r.
Plan pracy realizowany był na posiedzeniach Komisji oraz na sesjach.

W ubiegłym roku Komisja odbyła 17 protokołowanych posiedzeń.

Posiedzenia, których główną tematyką było szczegółowe omówienie projektów uchwał przygotowywanych przez Burmistrza MiG odbyły się w następujących terminach: 9 stycznia, 22 stycznia, 26 marca – gdzie wysłuchano również koncepcji rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp., przedstawionej przez przedstawicieli Zakładu Usług Technicznych „AGH” Atlasiński. Dalsze posiedzenia dotyczące tematyki sesyjnej miały miejsce: 21 kwietnia, 16 czerwca, 23 czerwca – gdzie wysłuchano także informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego, przedstawionej przez Nadkomisarza Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp., 30 czerwca, 28 września, 23 listopada, 30 listopada, 3 grudnia oraz 28 grudnia. Ponadto 27 lutego odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady, z udziałem Dyrektora Gminnego Zespołu Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli NZOZ Zespół Lekarzy „Medyk”. Szczegółowo omówiono sprawy dotyczące kultury, podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej. Z kolei 2 czerwca na wspólne posiedzenie komisji poproszono min. Dyrektora Departamentu Ekologii i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. Poruszano sprawy dotyczące dróg wojewódzkich i powiatowych. W tym dniu komisje udały się także na basen miejski, gdzie zapoznano się ze stanem przygotowania do sezonu letniego.

Po wakacjach, tj. w dniach 5 i 12 października Komisja odbyła 2 spotkania wyjazdowe, podczas których dokonano wizytacji gimnazjum, szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu miasta i gminy. Poniższy opis uwzględnia ilość uczniów, liczbę zatrudnionych oraz stan techniczny wizytowanych obiektów na dzień 12 października 2004r.

Gimnazjum w Koźminie Wlkp. – uczęszcza tutaj 612 uczniów w 22 oddziałach. Dwóch uczniów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ma prowadzone indywidualne nauczanie. Na pełen etat zatrudnionych jest 43 nauczycieli w tym dwóch katechetów i diakon na niepełny etat. Do obsługi zatrudnionych jest 6 osób na ½ etatu, 5 osób na cały etat, 2 osoby do obsługi dowozu na cały etat i sekretarka na pełen etat. Szkoła ta jest nowym obiektem, ogólnie w dobrym stanie technicznym. Niemniej konieczna jest konserwacja dachu i założenie zabezpieczeń, aby zewnętrzne drzwi wejściowe nie otwierały się przy silnych podmuchach wiatru.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wlkp. – w Szkole tej naukę pobiera 388 dzieci. Klasy V i VI mają po dwa oddziały. Zatrudnionych jest 31 nauczycieli, w tym 26 osób na pełen etat. Do obsługi zatrudniono 8 osób, w tym sekretarkę na pełen etat. Sale gimnastyczne wymagają gruntownego remontu, musi być wymienione oświetlenie i wyremontowany sufit oraz wymienione okna. Budynek B należy w całości pomalować. W każdej z sal jest konieczność wymiany podłóg i okien. Na sali gimnastycznej konieczna jest również wymiana rynien oraz niezbędne jest smołowanie dachu.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wlkp.w Szkole uczy się 298 dzieci. Klasy liczą po 26, 22 i 18 uczniów. Zatrudnionych jest 27 nauczycieli, w tym 17 na pełnym etacie. Obsługa liczy 7 osób w tym sekretarka na pełen etat. Największym problemem tej placówki jest brak sali gimnastycznej. Konieczny jest również remont dachu.

Szkoła Podstawowa w Mokronosie – w budynku jest 8 sal lekcyjnych. Uczy się tutaj 136 dzieci, z przedszkolem 193. Kadra liczy 13 nauczycieli na 10,44 etatu oraz 4 pracowników obsługi, w tym jedna na 1/2 etatu w sezonie jako palacz i sekretarka na 0,75 etatu. Jest to stan pracowników łącznie z przedszkolem we Wrotkowie. Największym problemem jest wyposażenie kotłowni. Dwa piece z 1987r. w 2003 roku zaczęły przeciekać przy paleniskach. Na razie są naprawione i pracują, ale należy się z liczyć z tym, że w każdej chwili mogą ulec awarii. W przypadku wymiany pieców będzie również niezbędna wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania. Kolejny problem stanowi sala gimnastyczna. Konieczna jest wymiana okien oraz pomalowanie. W momencie wymiany okien należałoby zamurować niektóre otwory okienne, aby nie było strat ciepła. Niezbędny jest również remont sanitariatów z natryskami, które na dzień dzisiejszy nie spełniają swoich norm. Wykonanie remontu Sanepid zalecił do 31.08.2005r. i jest to termin ostateczny.

Szkoła Podstawowa w Starej Obrze – do szkoły uczęszcza 68 uczniów i 22 dzieci do grupy przedszkolnej. W najliczniejszej klasie naukę pobiera 18 dzieci, a najmniejsza kl. III ma tylko 8 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 9 nauczycieli na pełnym etacie w tym katecheta i 4 na niepełnym. Do obsługi zatrudnione są trzy osoby na cały etat i sekretarka na ½ etatu. W przybudówce cztery okna są nowe w pozostałej części budynku konieczna jest wymiana okien. Konieczny jest również remont dachu. W klasach należy dokonać wymiany oświetlenia. W sali komputerowej wg zaleceń Sanepidu zwykłe krzesła należałoby zamienić na obrotowe. W zastępczej sali gimnastycznej konieczne jest założenie siatki na okno.

Szkoła Podstawowa w Borzęcicach – w Szkole prowadzonych jest 8 oddziałów w tym 2 przedszkolne. Uczęszcza tutaj 89 dzieci, a łącznie z oddziałem przedszkolnym 122. Na pełnym etacie zatrudnionych jest 9 nauczycieli, na niepełnym 4 i bibliotekarka. W świetlicy szkolnej mieści się zastępcza sala gimnastyczna, na której występuje pilna potrzeba wymiany płyt podłogowych. W głównym budynku odremontowania wymagają drzwi wejściowe oraz należałoby wymienić bądź, chociaż odremontować okna.

Szkoła Podstawowa w Borzęciczkach – do szkoły uczęszcza 96 dzieci. Zatrudnionych jest 10 nauczycielek, w tym 7 na całym etacie. W obsłudze zatrudnione są 2 sprzątaczki, woźny i sekretarka na 1/2 etatu. Jest to najstarszy obiekt. Jego konstrukcje stanowi mur pruski, a pod tynkami wewnętrznymi znajduje się trzcina, która powoduje, że tynki pękają i widok ścian w salach nie jest zadowalający. Mieści się tutaj 8 klas, świetlica i sanitariaty, brak jest natomiast sali gimnastycznej. Wśród zaleceń Sanepidu do wykonania w terminie ostatecznym do 30.08 2005r. jest przeprowadzenie remontu korytarzy, polegającego na całkowitym skuciu tynków ze ścian i sufitów, zdjęciu trzciny i wykonaniu nowych tynków. W salach lamperie są również popękane, a w jednej sali jest pilna potrzeba wymiany podłogi. Sanepid zaleca także skucie wylewki betonowej przy wejściu do szkoły i położenie kostki oraz założenie utwardzonego boiska do gry w koszykówkę. Obecnie stanowi je goła ziemia, która po deszczach nie nadaje się do biegania, a w okresie suszy jest tam jeden kurz.

Przedszkole w Koźminie Wlkp. – uczęszcza do niego 200 dzieci, które podzielone są na 8 grup. Zatrudnionych jest 15 nauczycieli w tym 13 na pełnym etacie, w obsłudze z kolei 14 osób w tym 13 na pełen etat. W przedszkolu do gruntownego remontu nadają się łazienki na pierwszym piętrze. Ponadto z uwagi na dużą liczbę wydawanych posiłków oraz przygotowywanie ich nie tylko dla dzieci występuje konieczność przebudowy pionu kuchennego. Musi być oddzielone wydawanie posiłków, zbieranie naczyń, ich zmywanie i wyparzanie dla Klubu Seniora od naczyń przedszkolnych za względów sanitarnych. Występuje także konieczność zamontowania junkersa.

Przedszkole we Wrotkowiejest to oddział zamiejscowy Szkoły w Mokronosie. Na zajęcia uczęszcza 17 dzieci. Zatrudniona jest jedna nauczycielka na pełen etat oraz pracownik pomocniczy na ¾ etatu, katechetka dojeżdża raz w tygodniu na dwie godziny lekcyjne. W budynku konieczny jest remont komina oraz wymiana okien. Braki występują w środkach na kupno zabawek i pomocy dydaktycznych.

Przedszkole w Borzęciczkachprowadzone są tutaj 2 oddziały 6-latków i 3-5-latków. Na zajęcia ogółem uczęszcza 25 dzieci. Zatrudnione są dwie nauczycielki, katechetka, kucharka pełniąca także funkcję sprzątaczki, intendentka i palacz w sezonie grzewczym. Sale, ubikacje i kuchnia są w dobrym stanie, piec c.o. jest nowy. W kuchni przydałaby się nowa lodówka.

Dokonując przeglądu wymienionych placówek Komisja stawiała sobie za cel znalezienie rozwiązania, które ograniczyłoby deficyt środków pieniężnych potrzebnych na oświatę. Od trzech lat subwencja oświatowa wystarcza jedynie na bieżące utrzymanie obiektów, energię elektryczną, ogrzewanie i płace nauczycieli. Deficyt ten z roku na rok pogłębia się. W 2003r. niedobór wynosił 100tys.zł, w 2004r. – 190tys.zł. Z kolei na 2005r. wielkość subwencji oświatowej jest mniejsza o 300tys.zł, niż wymagałby tego rzeczowy zakres, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oświaty w gminie. Podsumowując przegląd szkół i przedszkoli oraz obecną sytuację w oświacie Burmistrz zapewnił, iż na początku 2005r. przedstawi radnym możliwe warianty działań pozwalających na zminimalizowanie skutków braku środków w oświacie.

Spotkanie wyjazdowe miało również miejsce 2 grudnia. Komisja dokonała wówczas przeglądu oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta i gminy. Na terenie gminy jest 1665 punktów świetlnych. Z tego 1000 to dwudziestoletnie i starsze lampy, które przynajmniej częściowo wymagają modernizacji lub wymiany. Koszt wymiany oprawy jednej lampy wynosi średnio ok. 850zł brutto.
Najstarsze lampy znajdują się w Orli – 18 sztuk, Nowej Obrze – 19 sztuk, Tatarach – 8 sztuk, Lipowcu – 8 sztuk, Mokronosie – 25 sztuk, Gościejewie – 4 sztuki, Wrotkowie – 17 sztuk.

Protokoły z posiedzeń Komisji są dostępne do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Zestawienie obecności na posiedzeniach Komisji w 2004r.:
1. Janusz Burdziąg                                16 x obecny,      1 x nieobecny
2. Leszek Chojnicki                                16 x obecny,      1 x nieobecny
3. Roman Goliński                                 17 x obecny,
4. Marian Idkowiak                                17 x obecny,
5. Jan Kostka                                        16 x obecny,      1 x nieobecny
6. Jerzy Lizak                                        17 x obecny
7. Konrad Tomczak                               17 x obecny

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych
(-) Janusz Burdziąg