Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych za rok 2004

Komisja opracowała i przyjęła plan pracy na rok 2004, który został zatwierdzony na sesji w dniu 23 stycznia 2004r. Plan pracy realizowany był na posiedzeniach Komisji oraz na sesjach.W ubiegłym roku Komisja odbyła 15 protokołowanych posiedzeń.

Posiedzenia, których główną tematyką było szczegółowe omówienie projektów uchwał przygotowywanych przez Burmistrza MiG odbyły się w następujących terminach: 9 stycznia, 21 stycznia, 26 marca – gdzie wysłuchano również koncepcji rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp., przedstawionej przez przedstawicieli Zakładu Usług Technicznych „AGH” Atlasiński. Dalsze posiedzenia dotyczące tematyki sesyjnej miały miejsce: 20 kwietnia, 16 czerwca, 23 czerwca – gdzie wysłuchano także informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego, przedstawionej przez Nadkomisarza Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp., 30 czerwca, 27 września, 22 listopada, 30 listopada, 3 grudnia oraz 27 grudnia. Ponadto 27 lutego odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady, z udziałem Dyrektora Gminnego Zespołu Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli NZOZ Zespół Lekarzy „Medyk”. Szczegółowo omówiono sprawy dotyczące kultury, podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej. Z kolei 2 czerwca na wspólne posiedzenie komisji poproszono min. Dyrektora Departamentu Ekologii i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. Poruszano sprawy dotyczące dróg wojewódzkich i powiatowych. W tym dniu komisje udały się także na basen miejski, gdzie zapoznano się ze stanem przygotowania do sezonu letniego.

Ponadto 9 lipca, na prośbę radnego L.Chojnickiego Komisja odbyła spotkanie wyjazdowe do Borzęciczek, w celu zapoznania się z sytuacją ochrony środowiska w tej miejscowości.

W dniu 2 grudnia Przewodniczący Komisji brał również udział w spotkaniu wyjazdowym Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, gdzie dokonano przeglądu oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

Protokoły z posiedzeń Komisji są dostępne do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Zestawienie obecności na posiedzeniach Komisji w 2004r.:
1. Hieronim Gabryelczyk             15 x obecny
2. Karol Gaweł                          15 x obecny
3. Adam Grzelak                                   12 x obecny       3 x nieobecny
4. Jarosław Maleszka                            8 x obecny,       7 x nieobecny
5. Ryszard Perek                                   14 x obecny       1 x nieobecny
6. Waldemar Ratajczyk              14 x obecny       1 x nieobecny

Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych
(-) Hieronim Gabryelczyk