Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w 2017 roku
 • Nr XXVIII/184/2017 zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej [kliknij
 • Nr XXVIII/185/2017 zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2017r. [kliknij]
 • Nr XXVIII/186/2017 przejęcie przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXVIII/187/2017 dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego [kliknij]
 • Nr XXVIII/188/2017 szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyjątkiem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi [kliknij]
 • Nr XXVIII/189/2017 ustalenie wysokości diet dla sołtysów [kliknij]
 • Nr XXVIII/190/2017 nabycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XXIX/191/2017 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017 [kliknij]
 • Nr XXIX/192/2017 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2017-2031 [kliknij]
 • Nr XXIX/193/2017 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2017 roku [kliknij]
 • Nr XXIX/194/2017 wyrażenie zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy [kliknij]
 • Nr XXIX/195/2017uchwalenie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowyci kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 [kliknij]
 • Nr XXIX/196/2017 zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodęi zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]
 • Nr XXIX/197/2017 Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt [kliknij]
 • Nr XXIX/198/2017 usuwanie drzew i krzewów na terenie dróg publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXIX/199/2017 zmiany nazwy ulicy [kliknij]
 • Nr XXIX/200/2017 nadanie nazwy drodze wewnętrznej [kliknij]
 • Nr XXIX/201/2017 dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego [kliknij]
 • Nr XXIX/202/2017 określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia [kliknij]
 • Nr XXIX/203/2017 ustalenie kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski kliknij
 • Nr XXIX/204/2017 nabycie nieruchomości kliknij
 • Nr XXX/205/2017 zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017 [kliknij]
 • Nr XXXI/206/2017 zmiana uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego [kliknij]
 • Nr XXXI/207/2017 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017 [kliknij]
 • Nr XXXI/208/2017 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017 - 2031 [kliknij]
 • Nr XXXI/209/2017 udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 r. na zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych [kliknij]
 • Nr XXXI/2010/2017 uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017 - 2021 [kliknij]
 • Nr XXXI/2011/2017 przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXXII/212/2017 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 [kliknij]
 • Nr XXXII/213/2017 udzielenie absolutorim Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXXII/214/2017 zmiana uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego [kliknij]
 • Nr XXXII/215/2017 zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017 [kliknij]
 • Nr XXXII/216/2017 zmiana Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031 [kliknij]
 • Nr XXXII/217/2017 przystąpienie do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Koźminie Wielkopolskim pomiędzy ulicami: Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym [kliknij]
 • Nr XXXII/218/2017 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wałków [kliknij]
 • Nr XXXII/219/2017 zbycie nieruchomości gruntowej [kliknij]
 • Nr XXXIII/220/2017 zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2017r. [kliknij]
 • Nr XXXIII/221/2017 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017 - 2031 [kliknij]
 • Nr XXXIII/222/2017 wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin: Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produckcji energii ze żródeł odnawialnych" [kliknij]
 • Nr XXXIV/223/2017 zmiany składu Komisji Rewizyjnej [kliknij]
 • Nr XXXIV/224/2017  zmiana uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu [kliknij]
 • Nr XXXV/236/2017 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017 [kliknij]
 • Nr XXXV/237/2017 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031 [kliknij]
 • Nr XXXV/238/2017 emisja obligacji Gminy Koźmin Wielkopolski oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu [kliknij]
 • Nr XXXV/239/2017  nadanie tytułu Honorowego Obywatela Koźmina Wielkopolskiego [kliknij]
 • Nr XXXV/240/2017 nadanie tytułu Honorowego Obywatela Koźmina Wielkopolskiego [kliknij]
 • Nr XXXV/241/2017 nadanie odznaki "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej" [kliknij]
 • Nr XXXVI/242/2017 zmiany budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017 [kliknij]
 • Nr XXXVI/243/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.na lata 2017-2031 [kliknij]
 • Nr XXXVI/244/2017 przyjęcie "Rocznego programu Wspołpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" [kliknij]
 • Nr XXXVI/245/2017 określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]
 • Nr XXXVI/246/2017 uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXXVI/247/2017 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Sapieżynie dla działki nr ewid. 12/10 [kliknij]
 • Nr XXXVI/248/2017 przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXXVI/249/2017 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stara Obra [kliknij]
 • Nr XXXXVII/250/2017 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017 -2031 [kliknij]
 • Nr XXXVIII/251/2017  uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017 - 2023 [kliknij]
 • Nr XXXIX/252/2017 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017 [kliknij]
 • Nr XXXIX/253/2017 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017 - 2031 [kliknij]
 • Nr XXXIX/254/2017 nabycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XXXIX/255/2017 zmiana składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej [kliknij]
 • Nr XL/256/2017 zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017 [kliknij]
 • Nr XL/257/2017 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkoposki na lata 2017 - 2031 [kliknij]
 • Nr XL/258/2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018 - 2031 [kliknij]
 • Nr XL/259/2017 Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]
 • Nr XL/260/2017  pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego [kliknij]
 • Nr XL/261/2017 zmiana uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2016r. [kliknij]
 • Nr XL/262/2017 uchwalenie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 [kliknij]
 • Nr XL/263/2017 uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017 - 2023 [kliknij
 • Nr XL/264/2017 uchwalenie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2018 -2020 [kliknij]
 • Nr XL/265/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w  sprawie ustalenia Regulaminu
  przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
  nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XL/266/2017 zbycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XL/267/2017 zbycie nieruchomości [kliknij]
 • NrXL/268/2017 zmiana nazwy ulicy   [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2017-02-16
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-08
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz