Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w 2019 roku

 

 • Nr IV.27.2019 - zmiana budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019  kliknij
 • Nr IV.28.2019 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031  kliknij
 • Nr IV.29.2018 - zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej  kliknij
 • Nr V.30.2019 - zmiana budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019  kliknij
 • Nr V.31.2019 - zmiana Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019 - 2031  kliknij
 • Nr V.32.2019 - wyznaczenie członka do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynie  kliknij
 • Nr V.33.2019 - warunki udzielenia i wysokość stawek procentowych bonifikat od oplaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wielkopolski zabudowanych na cele mieszkaniowe  kliknij
 • Nr VI.34.2019 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2019 kliknij
 • Nr VI.35.2019 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 kliknij
 • Nr VI.36.2019 - przejęcie przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Koźmin Wielkopolski. kliknij
 • Nr VI.37.2019 - Gminny Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganie Bezdomności Zwierząt kliknij
 • Nr VI.38.2019 - obciążenie nieruchomości kliknij
 • Nr VI.39.2019 -  zbycie nieruchomości gruntowej kliknij
 • Nr VI.40.2019 -  zbycie nieruchomości kliknij
 • Nr VI.41.2019  - zbycie nieruchomości kliknij
 • Nr VII.42.2019 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019 [kliknij]
 • Nr VIII.43.2019 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019 [kliknij]
 • Nr VIII.44.2019 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 2019 -2031 [kliknij]
 • Nr VIII.45.2019 - emisja obligacji Gminy Koźmin Wielkopolski oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu [kliknij]
 • Nr VIII.46.2019 - zasady obsługi finansowej dla jednostek Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr VIII.47.2019 - uchwalenie Regulaminu przyznawania nagród rocznych dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w ramach Gminnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. [kliknij]
 • Nr VIII.48.2019 - opłaty za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użytecznosci publicznej [kliknij]
 • Nr VIII.49.2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek połozonych przy ul.M.Kopernika [kliknij]
 • Nr IX.50.2019 - udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr IX.51.2019 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018r. [kliknij]

 • Nr IX.52.2019 - udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr IX.53.2019 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019 [kliknij]

 • Nr IX.54.2019 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2019-2031 [kliknij]

 • Nr IX.55.2019 -emisja obligacji Gminy Koźmin Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu [kliknij]

 • ,Nr IX.56.2019 - zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr IX.57.2019 - określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego [kliknij]

 • Nr X.58.2019 - zmiana budzetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019 [kliknij]

 • Nr X.59.2019 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 [kliknij]

 • Nr X.60.2019 - likwidacja Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]
   
 • Nr X.61.2019 -  ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku [kliknij]
 • Nr X.62.2019 - ustalenie bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego [kliknij]
 • Nr XII.64.2019 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019 [kliknij]
 • Nr XII.65.2019 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 [kliknij]
 • Nr XII.66.2019 - pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2019 roku na zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych [kliknij]
 • Nr XII.67.2019 - likwidacja jednostki budżetowej Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]
 • Nr XII.68.2019 - wprowadzenie zmian w uchwale nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009r. sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XII.69.2019 - uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XII.70.2019 -  nadanie nazwy ulicy [kliknij]
 • Nr XII.71.2019 - nadanie nazwy ulicy [kliknij]
 • Nr XII.72.2019 - zbycie nieruchomości lokalowej [kliknij]
 • Nr XIII.73.2019 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019 [kliknij]
 • Nr XIII.74.2019 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019 - 2031 [kliknij]
 • Nr XIII.75.2019 - Regulamin utrzymania czystości p porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XIII.76.2019 - szczegółowy sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [kliknij]
 • Nr XIV.77.2019 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019 [kliknij]
 • Nr XIV.78.2019 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019 -2031 [kliknij]
 • Nr XIV.79.2019 - wniesienie przez Gminę Koźmin Wielkopolski udziałów do Spółdzielni Socjalnej "VIVO"  [kliknij]
 • Nr XIV.80.2019 - wprowadzenie zmiany do uchwały Nr XL/269/10 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XIV.81.2019 - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]
 • Nr XIV.82.2019 - określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych [kliknij]
 • Nr XIV.83.2019 - stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy [kliknij]
 • Nr XIV.84.2019 - przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [kliknij]
 • Nr XIV.85.2019 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowa Obra [kliknij]
 • Nr XIV.86.2019 - zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie jej przebiegu [kliknij]
 • Nr XIV.87.2019 - nabycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XIV.88.2019 - zbycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XV.89.2019 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2019 r. [kliknij]
 • Nr XVI.90.2019 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2019 r. [kliknij]
 • Nr XVI.91.2019 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 [kliknij]
 • Nr XVI.92.2019 -, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu [kliknij]
 • Nr XVI.93.2019 - przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. [kliknij]
 • Nr XVII.94.2019 - zmiana Bużetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2019 r. [kliknij]
 • Nr XVII.95.2019- zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019 - 2031 [kliknij]
 • Nr XVII.96.2019 - uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031  [kliknij]
 • Nr XVII.97.2019 - uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2020 rok [kliknij]
 • Nr XVII.98.2019 - pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2020 roku [kliknij]
 • Nr XVII.99.2019 - uchwalenie Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku [kliknij]
 • Nr XVII.100.2019 - określenie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koźmin Wielkopolski na rok szkolny 2019/2020 [kliknij]
 • Nr XVII.101.2019 - określenie warunków i trybu finansowania klubów sportowych [kliknij]
 • Nr XVII.102.2019 - przejęcie przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z zimowym                utrzymaniem dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XVII.103.2019 - przejęcie przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XVII.104.2019 - zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania [kliknij]
 • Nr.XVII.105.2019 -w sprawie przystąpienia Gminy Koźmin Wielkopolski do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych [kliknij]
 • określenie zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski dla spółki wodnej

 

 
 


,
,

 


Data dodania dokumentu: 2019-03-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-14
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz