Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w roku 2020

 NR XVIII.107.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty [kliknij]

 NR XVIII.108.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [kliknij]

NR XVIII.109.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat [kliknij]

NR XIX.109.2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]
NR XIX.110.2020 w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020 [kliknij]
NR XIX.111.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 [kliknij]
NR XIX.112.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu [kliknij]
NR XIX.113.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2020 roku [kliknij]
NR XIX.114.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Koźmin Wielkopolski [kliknij]

NR XX.115.2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

NR XX.116 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok [kliknij]
NR XX.117.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

NR XX.118.2020  w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020 [kliknij]

NR XX.119.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2020-2031 [kliknij]

NR XX.120.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2020 r. [kliknij]

NR XX.121.2020 w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski dla spółki wodnej [kliknij]

NR XX.122.2020 w sprawie zawieszenia stosowania Uchwały Nr VIII.47.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rocznych dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w ramach Gminnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży [kliknij]

NR XX.123.2020 w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt [kliknij]

NR XX.124.2020  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. “Klub Malucha dla Koźmina Wielkopolskiego!” [kliknij]

NR XX.125.2020 w sprawie utworzenia Klubu Malucha w Koźminie Wielkopolskim i nadania statutu [kliknij]

NR XX.126.2020 sprawie obciążenia nieruchomości [kliknij]

NR XX.127.2020 sprawie obciążenia nieruchomości [kliknij]

NR XX.128.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1757/1 położonej przy ul. Stanisława Staszica w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

NR XX.129.2020 w sprawie nabycia nieruchomości [kliknij]

NR XX.130.2020 w sprawie nabycia nieruchomości [kliknij]

NR XX.131.2020 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej [kliknij]

 NR XXI.132.2020 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2020 [kliknij]

 NR XXI.133.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 [kliknij]

NR XXI.134.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na 2020 rok [kliknij]

NR XXI.135.2020 w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski dla spółki wodnej [kliknij]

NR XXI.136.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koźmin Wielkopolski w roku szkolnym 2020/2021 [kliknij]

NR XXI.137.2020 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 karty nauczyciela [kliknij]

 

 

 

 

 

 

i


Data dodania dokumentu: 2020-02-06
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-11
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz