Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w 2006r.


Uwaga: treść uchwał udostępniana jest w formacie PDF.
Jeśli nie posiadasz programu od przeglądania - pobierz z prawej kolumny.

XXXI sesja - 10 lutego 2006r.


Nr XXXI/245/06 – zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]
Nr XXXI/246/06 – uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XXXI/247/06 – uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków [kliknij]
Nr XXXI/248/06 – zmiana rocznego programu współpracy gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi [kliknij]

Nr XXXI/249/06 – zmiany w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006 [kliknij]

 

XXXII sesja - 31 marca 2006r.


Nr XXXII/250/06 – zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006 [kliknij]
Nr XXXII/251/06 – dofinansowanie kosztów zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gmin powiatu krotoszyńskiego w latach 2006-2008 [kliknij]
Nr XXXII/252/06 – gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2006 [kliknij]
Nr XXXII/253/06 – zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]
Nr XXXII/254/06 – zmiana uchwały Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych [kliknij]
Nr XXXII/255/06 – przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowo-usługowego i usług oświaty w Koźminie Wlkp. w rejonie ograniczonym ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym [kliknij]
Nr XXXII/256/06 – zbycie nieruchomości [kliknij]
Nr XXXII/257/06 – ustanowienie służebności gruntowej [kliknij]
Nr XXXII/258/06 – przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]


XXXIII sesja - 27 kwietnia 2006r.

Nr XXXIII/259/06 – udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]
Nr XXXIII/260/06 – zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006 [kliknij]
Nr XXXIII/261/06 – zmiana gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2006 [kliknij]
Nr XXXIII/262/06 – zaciągnięcie kredytu długoterminowego [kliknij]
Nr XXXIII/263/06 – zmiana Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2004-2007 [kliknij]
Nr XXXIII/264/06 – nabycie nieruchomości [kliknij]XXXII sesja - 23 maja 2006r.


Nr XXXIV/265/06 – zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006 [kliknij]


XXXV sesja - 30 czerwca 2006r.

Nr XXXV/266/06 – zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006 [kliknij]
Nr XXXV/267/06 – zmiana Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2004-2007 [kliknij]
Nr XXXV/268/06 – zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa [kliknij]
Nr XXXV/269/06 – określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego [kliknij]
Nr XXXV/270/06 – nadanie statutu Urzędowi Miasta i Gminy koźmin Wielkopolski [kliknij]
Nr XXXV/271/06 – konsultacje społeczne [kliknij]
Nr XXXV/272/06 – przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi [kliknij]
Nr XXXV/273/06 – zbycie nieruchomości [kliknij]


XXXVI sesja - 19 lipca 2006r.

Nr XXXVI/274/06 – zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006 [kliknij]
Nr XXXVI/275/06 – zaciągnięcia kredytu długoterminowego [kliknij]
Nr XXXVI/276/06 – dofinansowania przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego (przy Gimnzajum im. Zjednoczonej Europy) w Koźminie Wlkp. [kliknij]
Nr XXXVI/277/06 – wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXV/269/06 z dnia 30.06.2006r. w sprawie określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego [kliknij]
Nr XXXVI/278/06 – zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Koxminie Wielkopolskim w okręgach wyborczych [kliknij]
Nr XXXVI/279/06 – wyrażenia zgody na odwołanie przez Starostę Krotoszyńskiego darowizny na rzecz miasta i gminy Koźmin Wlkp. obejmującej prawo własności części nieruchomości gruntowych wchodfzących w skład likwidowanej linii kolejowej Koźmin Wlkp. - Piaski Wlkp. [kliknij]
Nr XXXVI/280/06 – zbycie nieruchomości [kliknij]

XXXVII sesja - 14 września 2006r.

Nr XXXVII/281/06 – zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006 [kliknij]


XXXVIII sesja - 9 października 2006r.


Nr XXXVIII/283/06 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006 [kliknij]
Nr XXXVIII/283/06 - wprowadzenie zmiany do uchwały Nr XXXVI/276/06 z dnia 19.07.2006r. w sprawie dofinansowania przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego (przy Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy) w Koźminie Wlkp. [kliknij]
Nr XXXVIII/284/06 – opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych do pól [kliknij]
Nr XXXVIII/285/06 – zamiany nieruchomości gruntowych (Józefów)[kliknij]
Nr XXXVIII/286/06 – sprzedaży nieruchomości lokalowych (Wrotków) [kliknij]
Nr XXXVIII/287/06 – zbycia nieruchomości (ul. Wawrzyńczaka) [kliknij]
Nr XXXVIII/288/06 – zbycia nieruchomości (Gałązki) [kliknij]
Nr XXXVIII/289/06 – zbycia nieruchomości (ul. Borecka) [kliknij]
Nr XXXVIII/290/06 – zbycia nieruchomości (ul. Borecka) [kliknij]


XXXIX sesja - 25 października 2006r.

Nr XXXIX/291/06 – zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006 [kliknij]
Nr XXXIX/292/06 – udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na budowę windy zewnętrznej przy budynku dużego szpitala w Koźminie Wlkp. [kliknij]
Nr XXXIX/293/06 – zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2006 [kliknij]
Nr XXXIX/294/06 – utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. [kliknij]
Nr XXXIX/295/06 – ustalenia Regulaminu na rok 2007 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 

I sesja - 27 listopada 2006r.

Nr I/1/06 - wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej [kliknij] 

Nr I/2/06 - wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej [kliknij] 

II sesja  - 6 grudnia 2006r.

NrII/3/06 - ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej [kliknij] 

NrII/4/06 - wyboru przewodniczących stałych komisji RM [kliknij]

 NrIII/5/06 - powołania komisji rewizyjnej [kliknij]

NrII/6/06 - wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij] 

NrII/7/06 - upoważnienia Przewodniczącego RM do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza  [kliknij]

NrII/8/06 - zmian w budżecie Miasta i Gminy KOźmin Wlkp.[kliknij]

NrII/9/06 - obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2006 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2007 r. [kliknij] 

NrII/10/06 - obnizenia średniej ceny skupu drewna za pierwsze III kwartały 2006 r.przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego w 2007r. [kliknij]

NrII/11/06 -określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]

NrII/12/06 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [kliknij]

NrII/13/06 - opłaty targowej [kliknij]

NrII/14/06 - ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów [kliknij]

NrII/15/06 - nabycia nieruchomości gruntowych [kliknij]

III sesja - 29 grudnia 2006r.

NrIII/16/06 - zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

NrIII/17/06 - ustalenia wykazuwydatków w budżecie, które nie wygasają z upływem roku bużetowego 2006 [kliknij]

NrIII/18/06 - określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy KOźmin Wlkp. [kliknij] 

NrIII/19/06 - uchwalenia budżetu Miasta i Gminy KOźmin Wlkp. [kliknij]

NrIII/20/06 - ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez RM [kliknij]

NrIII/21/06 - zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i rad osiedli [kliknij]

NrIII/22/06 - ustanowienia hipoteki zwykłej [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2006-02-14
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-18
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz