Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rada Miejska:Rada Miejska w Koźminie Wlkp.
ul. Przyjemskich 9,
63-720 Koźmin Wlkp.
e-mail:
radamiejska@kozminwlkp.pl

Zasady działania Rady Miejskiej
            Zgodnie z art.15 i 16 ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Kadencja rady trwa 4 lata. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

            Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W ust. 2 tego artykułu wymienione są sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady, m.in. : uchwalenie statutu gminy i budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podawane są do publicznej wiadomości. Sesje koźmińskiej Rady Miejskiej odbywają się w jej siedzibie przy ul. Przyjemskich 9. Każdy ma prawo wstępu na obrady Rady.

Poza wyjątkami określonymi w ustawie Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym.  Uchwały Rady podlegają nadzorowi wojewody. Ponadto uchwały związane z gospodarką finansową gminy podlegają nadzorowi regionalnej izby obrachunkowej.

            W celu kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy rada powołuje komisję rewizyjną. Komisja ta opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium burmistrzowi Komisja ta wykonuje także inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez Radę. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

            Ponadto Rada może powoływać ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania i skład ustawowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładając jej plan pracy i sprawozdania z działalności.Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-10
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz