Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Powszechny Spis Rolny 2020

Nabór na rachmistrzów Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, jako Gminny Komisarz Spisowy na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym (Dz.U. z 2019r., poz. 1728) informuje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędzie się w okresie od 15 czerwca 2020r. do 8 lipca 2020r.

Zgodnie z wykazem przesłanym przez Centralne Biuro Spisowe na gminę Koźmin Wielkopolski przypada 3 rachmistrzów terenowych.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1/ pełnoletnich;
2/ zamieszkałych na terenie danej gminy;
3/ posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4/ posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5/ które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe, kandydat na rachmistrza składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, zawierając w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”.

Dodatkowe wymagania:
1/ posiadanie i obsługa komputera, urządzeń mobilnych;
2/ umiejętność korzystania z map cyfrowych i GPS;
3/ dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, staranność w wykonywaniu powierzonych zadań;
4/ komunikatywność i umiejętności personalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność);
5/ prawo jazdy i samochód do dyspozycji.

Wymagane dokumenty:
1/ CV kandydata na rachmistrza;
2/ Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych o spełnianiu warunków wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym (załącznik nr 1);
3/ Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2);
4/ Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych (załącznik nr 3).

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim (biuro nr 2) w terminie od 15.06.2020r. do 08.07.2020r. w godzinach od 8.00-16.00, gdzie po podaniu swoich danych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), spełnieniu wymagań określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o PSR i złożeniu wymaganych dokumentów, zostaną zarejestrowani w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER).

Informacje ważne dla kandydatów na rachmistrzów terenowych:
1/ kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie zakończone egzaminem, którego ukończenie pozytywnym wynikiem będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Forma realizacji szkoleń (szkolenie zdalne, stacjonarne lub połączenie obu form) będzie zależała od sytuacji epidemicznej w kraju.
2/ zgodnie z harmonogramem szkolenia kandydatów na rachmistrzów spisowych mają odbywać się w terminie od 03.08.2020r. do 11.09.2020r.
3/ kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.
4/ egzamin po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
5/ kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego (ZWKS).

Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

6/ Terminy i metody przeprowadzania PSR 2020 dla osób fizycznych:
a/ samospis internetowy (CAWI) – 01.09.2020-30.11.2020
b/ wywiad telefoniczny (CATI) – 16.09.2020-30.11.2020
c/ wywiad bezpośredni (CAPI) – 01.10.2020-30.11.2020

7/ Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn:
a/ 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b/ 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

Rachmistrz terenowy, który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu bezpośredniego (CAPI), a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą wywiadu telefonicznego (CATI), nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz.

W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich (CAPI), rachmistrze terenowi będą realizować wywiady telefoniczne (CATI).

Wszelkie informacje dotyczące PSR 2020 można uzyskać na stronie internetowej https://rolny.spis.gov.pl

Plakat informujący o naborze na rachmistrza terenowych

Dodano: 19.06.2020


Data dodania dokumentu: 2020-06-18
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz