Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
   1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej udostępnionej na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kozminwlkp.pl, udostępnionej w inny sposób niż  w Biuletynie Informacji Publicznej lub przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji  publicznej wymaga:

  • poinformowania o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski
  •  podania daty wytworzenia lub pozyskania informacji publicznej,
  •  dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji  w pierwotnie pozyskanej     formie,  a jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana wymaga zamieszczenia   adnotacji  o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
  • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy zamieścić ją w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
  • poinformowania, że organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie  i wykorzystywanie/, w tym za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje ;
  • informowania organu zobowiązanego do udostępnienia informacji sektora publicznego  o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

II. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
1. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji  zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
2. Stawka godzinowa firmy informatycznej obsługującej Gminę Koźmin Wielkopolski w przypadku potrzeby przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
3. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku  o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
4. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

III. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

1.  W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji  o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia      14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.).
2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się     przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
z 2016 r.  poz. 718 z późn. zm.), z tym że:
  1/   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  2/  skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2012-03-09
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-07
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz