Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Programy, plany wieloletnie

ROK 2020

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Warunki i tryb finansowania klubów sportowych w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu [kliknij]

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. [kliknij]

Roczny program współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok [kliknij]

ROK 2019

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.) [kliknij]

Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na 2019 rok [kliknij]

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok [kliknij]

Roczny program współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok [kliknij]

ROK 2018

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt [kliknij]

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów wymiany zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii [kliknij]

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2018 - 2020 [kliknij]

Roczny Program Wspołpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 [kliknij]

ROK 2017

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017 - 2023 [kliknij]

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2021 [kliknij]

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt [kliknij]

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 [kliknij]

 

ROK 2016

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016 - 2019 [kliknij]

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Aloholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 [kliknij]

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Koźminie Wielkopolskim na lata 2017-2022 [kliknij]

Roczny Program Współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 [kliknij]

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016 -2020 [kliknij]

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Regulamin przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez gminę Koźmin Wlkp. w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 

ROK 2015
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 [kliknij]

Zmiana programu [kliknij], [kliknij], [kliknij

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt [kliknij]

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2015-2032 [kliknij]

 

ROK 2014

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014 - 2018

Uchwała [kliknij]

Załącznik Nr 1 - wykaz zadań [kliknij]

Załącznik Nr 2 - karty zadań [kliknij]

 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014 - 2020 [kliknij]

Roczny program współpracy Miasta i Gminy Kożmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 [kliknij]

Regulamin utrzymania czystości czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnści zwierząt [kliknij]

ROK 2013

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013 [kliknij]

Program współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi [kliknij]

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Koźminie Wielkopolskim w latach 2013-2015 [kliknij]

ROK 2009

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  [kliknij]

Wieloletni Plan Inwetycyjny Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009 - 2013 [kliknij

ROK 2008

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008 - 2020 [kliknij]

Programy działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych
Informacja na temat obowiązków rolników [kliknij]

Program ochrony środowiska Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Plan rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski w obszarze inwestycji na rzecz działalności kulturalno - edukacyjnej na lata 2010 - 2012 [kliknij]

Plan odnowy miejscowości Borzęcice - [kliknij]

Plan odnowy miejscowości Gościejew - [kliknij]

Plan odnowy miejscowości Cegielnia - [kliknij]

Plan odnowy miejscowości Lipowiec - [kliknij]

Plan odnowy miejscowości Mokronos - [kliknij]

Plan odnowy miejscowości Staniew - [kliknij]

Plan odnowy miejscowości Skałów - [kliknij]

Plan odnowy miejscowości Szymanów - [kliknij]

Plan odnowy miejscowości Orla - [kliknij]

Plan odnowy miejscowości Stara Obra - [kliknij]

Plan odnowy miejscowości Wałków - [kliknij]

Plan odnowy miejscowości Wrotków - [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2005-12-28
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-17
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz