Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Podstawowe informacje o budżecie i gospodarce finansowej gminy

Zgodnie z art. 51 ustawy o samorządzie gminnym gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest przyjmowany przez Radę Miejską w formie uchwały na rok budżetowy równoznaczny z rokiem kalendarzowym. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych, specjalnych oraz funduszy celowych gminy ( art. 109 ustawy o finansach publicznych). Szczegółowe wyliczenie rodzajów dochodów gminy zawierają art. 3 i 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003. Wszystkie dochody gminy podzielić można na trzy zasadnicze grupy. Grupa pierwsza to dochody własne, którymi są m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych), dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin i dochody z majątku gminy. Drugą grupę stanowi subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa i składająca się z trzech części: podstawowej, oświatowej (dominującej kwotowo) i rekompensującej (mającej rekompensować utracone dochody gminy z tytułu ustawowych ulg i zwolnień podatkowych oraz częściowej likwidacji podatku od środków transportowych). Trzecią grupę dochodów gminy stanowią dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa. Mogą one być przekazywane na: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie bądź realizowane na podstawie porozumień oraz na dofinansowanie zadań własnych. Wydatki budżetu gminy są przeznaczone na realizacje zadań gminy określonych w ustawach. W oparciu o art. 111 ust. 2 ustawy o finansach publicznych można tu wyróżnić wydatki: na zadania własne gminy, na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie, na zadania przejęte przez gminę w drodze umowy lub porozumienia oraz na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi odpowiednio nadwyżkę bądź deficyt budżetu. Deficyt może być pokryty przychodami pochodzącymi z: sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, prywatyzacji majątku gminy, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków, będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Za gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz. Do wyłącznej kompetencji burmistrza należy przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Burmistrz ogłasza przyjętą uchwałę budżetową oraz roczne sprawozdanie z wykonania budżetu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ponadto informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych. Z mocy art. 128 ust.1 ustawy o finansach publicznych - burmistrz w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegających na: - zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków, - zmianach w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw. Ponadto Rada Miejska może upoważnić burmistrza do: dokonywania innych zmian w planie wydatków ( z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami) oraz przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia. Natomiast sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawia w terminie do 31 marca następnego roku. Sprawozdanie to podlega rozpatrzeniu przez Radę Miejską w terminie do 30 kwietnia. W oparciu o sprawozdanie roczne Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia albo nieudzielania burmistrzowi absolutorium.