Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Procedura uchwalania budżetu.

Procedura uchwalania budżetu

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami do projektu Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt przesyła również Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

W oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu określa Uchwała Nr Nr XL/269/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Uchwalenie budżetu zastrzeżone jest do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Jeśli jednak Rada nie uchwali budżetu w tym terminie, to do czasu jego uchwalenia, jednak nie dłużej niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie. W przypadku nieuchwalenia przez Radę budżetu do 31 stycznia, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w terminie do końca kwietnia roku budżetowego Do tego czasu podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie.

Treść uchwały Nr XL/269/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski - [kliknij]


Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-19
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz