Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2007 uchwała budzetowa

 

              UCHWAŁA NR III/19/06

                    Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

                          z dnia 29 grudnia 2006r.

 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp na rok 2007.

 

         Na podstawie art.18,ust.2,pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001.Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165,  art.184, art.188, ust. 2   i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody  budżetu gminy  w wysokości  21.658.485,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy  w wysokości  21.422.485,- zł.   zgodnie z załącznikiem nr 2

2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 19.273.757,- zł.

w tym m.innymi:

wynagr.osob. i pochodne od wynagr 8.727.335,-zł.

 dotacje z budżetu                           697.633,-zł.                    

obsługa długu publicznego              125.000,-zł.                         

- wydatki majątkowe w kwocie  2.148.728,-zł.

 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2007 roku  w wysokości  2.148.728,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 3

1.Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości   236.000,- zł. z przeznaczeniem na:

1)planowaną spłatę rat kredytów w kwocie                         656.000,- zł.

 2) planowaną spłatę rat pożyczek w

kwocie                        580.000,- zł.  

2. Przychody budżetu w wysokości 1.000.000,- zł. rozchody w wysokości 1.236.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.

§ 4

3. W budżecie tworzy się rezerwę  ogólną  w wysokości 5.581,- zł.

                                           

                                             § 5

1. Dochody i wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 5.

2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 150.000,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000,- zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

 1. Określa się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 671.500,-zł. oraz dotacji celowych  na dofinansowanie  w kwocie 26.133,- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

 Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

           - przychody                55.000,-

           - wydatki                    55.000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

                                        § 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  400.000,- zł.

     3)  zaciągania zobowiązań w roku budżetowym na działalność   bieżącą do kwoty 1.000.000,- zł.

§ 10

Określa się limit zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000,- zł. i spłaty wcześniej zaciągniętych  zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.236.000,- zł.

                                            § 11

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

                                           § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta   i Gminy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

    w Koźminie Wielkopolskim 

 (-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2007 r. [kliknij] 

Planowane zadania do budżetu na 2007 r. [kliknij]

Plan finansowy MiG Koźmin dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom [kliknij]

Prognoza dochodów, wydatków oraz długu miasta i gminy Koźmin Wlkp. w latach 2006 - 2012  [kliknij]

Wielkość spłat rat kapitałowych kredytów oraz odsetki do spłaty w poszczególnych latach [kliknij]

Załączniki do uchwały budżetowej:

Nr 1,2  Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij] 

Nr 3  Zadania inwestycyjne w 2007 r.[kliknij]

Nr 3a Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

[kliknij] 

Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. [kliknij]  

Nr 4a Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach [kliknij]

Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. [kliknij] 

Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. [kliknij]

 Nr 7 Dotacje dla instytucji kultury oraz dotacje celowe na dofinansowanie w 2007 r. [kliknij]

 Nr 8 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [kliknij]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-01-24
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-24
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz