Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w 2007 r.

IV sesja - 27 marca 2007r.

Nr IV/23/07 - zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Nr IV/24/07 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007 [kliknij]

Nr IV/25/07 - gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2007 [kliknij]

Nr IV/26/07 - zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij]

Nr IV/27/07 - przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego MiG Koźmin Wlkp. na lata 2008-2020 [kliknij]

Nr IV/28/07 - wyznaczenie członka do Rady Społecznej przy SPZOZ w Krotoszynie [kliknij]

Nr IV/29/07 – stanowisko RM w Koźminie Wlkp.dot. zamiaru utworzenia Województwa Środkowopolskiego [kliknij]

Nr IV/30/07 - przystąpienie do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.[kliknij]

Nr IV/31/07 - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Orli [kliknij]

Nr IV/32/07 - zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr IV/33/07 - zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr IV/34/07 - zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr IV/35/07 - powiadomienie Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego [kliknij]

V sesja - 30 kwietnia 2007 r. 

Nr V/36/07 - absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij] 

Nr V/37/07 - przystąpienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu [kliknij]

Nr V/38/07 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007 [kliknij] 

Nr V/39/07 - rodzaje świadczen przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej [kliknij]

Nr V/40/07 - uchwalenie Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. [kliknij] 

Nr V/41/07 - wydzierżawienie nieruchomości gruntowej [kliknij]

Nr V/42/07 - zbycie nieruchomości [kliknij]

VI sesja - 27 czerwca 2007r.

Nr VI/43/07 - wprowadzenie zmian do Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. [kliknij] 

Nr VI/44/07 - sprostowanie błędu pisarskiego [kliknij]

Nr VI/45/07 - zaciągnięcie kredytu długoterminowego [kliknij] 

Nr VI/46/07 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2007 r. [kliknij] 

Nr VI/47/07 - zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [kliknij]

Nr VI/48/07 uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem MiG na lata 2007 - 2011 [kliknij]

Nr VI/49/07 - przyjęcie rocznego programu współpracy gminy Koźmin Wlkp. z organizacjami pozarządowymi  [kliknij]

Nr VI/50/07 - utworzenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borzęciczkach [kliknij] 

Nr VI/51/07 - zawarcie porozumienia z MiG Krotoszyn dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli [kliknij]

Nr VI/52/07 - nawiązanie współpracy z gminą Balatonmariafurdo (Węgry) [kliknij]

Nr VI/53 - powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie [kliknij]

Nr VI/54/07 - ustalenie wysokości diet dla przewodniczących zarządów Rad Osiedli [kliknij]

Nr VI/55/07 - wydzierżawienie nieruchomości gruntowej [kliknij] 

Nr VI/56/07 - sprostowanie błędu rachunkowego [kliknij]

VII sesja - 8 sierpnia 2007r.

Nr VII/57/07 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007 [kliknij] 

Nr VII/58/07 - wazniejsze zamierzenia inwestycyjne na lata 2007-2013 [kliknij]

VIII sesja - 27 września 2007r

Nr VIII/59/07 - wybór ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie [kliknij]

Nr VIII/60/07 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007 [kliknij] 

Nr VIII/61/07 - wprowadzenie zmian do uchwały o opłacie targowej [kliknij]

Nr VIII/62/07 - nadanie Statutu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Borzęciczkach [kliknij

Nr VIII/63/07 - wyrażenie zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. [kliknij]  

Nr VIII/64/07 - opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych [kliknij]

Nr VIII/65/07 - zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr VIII/66/07 - ustalenie hipoteki zwykłej [kliknij]

Nr VIII/67/07 - nieodpłatne nabycie nieruchomości [kliknij]

IX sesja-29 października 2007r.

Nr IX/68/07 - odwołanie Skarbnika Gminy[kliknij]

Nr IX/69/07 - procedura uchwalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy [kliknij]    

X sesja - 5 grudnia 2007r.

Nr X/70/07 - powołanie Skarbnika Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij] 

Nr X/71/07 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007 [kliknij] 

Nr X/72/07 - obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego [kliknij]

Nr X/73/07 - tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej [kliknij]

Nr X/74/07 - obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego [kliknij]

Nr X/75/07 - określenie  wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]

Nr X/76/07 - opłata targowa [kliknij]

Nr X/77/07 - określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych [kliknij]

Nr X/78/07 - określenie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych [kliknij]

Nr X/79/07 - regulamin na 2008r. określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Koźmin [kliknij] 

Nr X/80/07 - powiadomienie Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego [kliknij] 

Nr X/81/07 - ustalenie kosztów używania pojazdów do celów służbowych przez radnych [kliknij] 

Nr X/82/07 - zwolnienie z obowiązku przetargowego zbycia nieruchomości [kliknij]

XI sesja - 28 grudnia 2007r.

Nr XI/83/07 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2007 [kliknij] 

Nr XI/84/07 - ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, które nie wygasają z uplywem roku budżetowego 2007 [kliknij] 

Nr XI/85/07 - uchwalenie budżetu Miasta i Gminy KoźminWielkopolski na rok 2008 [kliknij] 

Nr XI/86/07 - określenie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata [kliknij]

Nr XI/87/07 - zbycie nieruchomości gruntowej [kliknij]

Nr XI/88/07 - zbycie nieruchomości gruntowej [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2007-04-10
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-15
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz