Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rejestr zarządzeń 2007r.

 

Nr zarządzenia

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1/07

02.01.2007r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

2/07

02.01.2007r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007

3/07

08.01.2007r.

w sprawie ustalenia terminarzy zebrań wyborczych sołtysów, rad sołeckich i rad osiedli na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

4/07

11.01.2007r.

w sprawie podziału środków z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2007

5/07

12.01.2007r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2006

6/07

14.02.2007r.

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r. wyborów samorządowych

7/07

05.03.2007r.

w sprawie ustalenia terminu zebrania wyborczego Rady Osiedla nr 3 w Koźminie Wielkopolskim

8/07

16.03.2007r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006r.

9/07

27.03.2007r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007

10/07

03.04.2007r.

zmieniające Zarządzenie Nr 24/2004 w sprawie powołania       w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

11/07

12.04.2007r.

w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego systemu ocen pracowników

12/07

16.04.2007r.

w sprawie zasad opracowania, aktualizacji i trybu uruchamiania Planu Reagowania Kryzysowego Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

13/07

30.04.2007r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007

14/07

08.05.2007r.

w sprawie uchylenia zarządzeń

15/07

08.05.2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu wprowadzającym system ciągłej poprawy funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

16/07

08.05.2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie wydawania informatora budżetowego „Skąd mamy pieniądze    i na co je wydajemy?”

17/07

21.05.2007r.

w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania nauczycielom pomocy zdrowotnej

18/07

22.05.2007r.

w sprawie zamiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

19/07

22.05.2007r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007

20/07

22.05.2007r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007

21/07

12.06.2007r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Koźmin Wielkopolski

22/07

27.06.2007r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007

23/07

17.07.2007r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Borzęcicach

24/07

17.07.2007r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach

25/07

17.07.2007r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

26/07

17.07.2007r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia Konkursu „Koźmin Wlkp. miastem kwiatów      i zieleni” na rok 2007

27/07

30.07.2007r.

w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski komisji przetargowej

28/07

08.08.2007r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007

29/07

16.08.2007r.

w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę

30/07

17.08.2007r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2007r.

31/07

23.08.2007r.

w sprawie wysokości stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

32/07

27.08.2007r.

w sprawie określenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

33/07

06.09.2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy              w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

34/07

20.09.2007r.

w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

35/07

25.09.2007r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

36/07

27.09.2007r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007

37/07

03.10.2007r.

w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę

38/07

05.10.2007r.

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

39/07

15.10.2007r.

Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007

40/07

18.10.2007r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007

41/07

23.10.2007r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/07 Burmistrza Miasta       i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27.09.2007r.

42/07

14.11.2007r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2008r.

43/07

14.11.2007r.

w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 54/05 Burmistrza MiG Koźmin Wlkp. z dnia 29.12.2005r. w sprawie ustalenia warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania przez pracowników Urzędu MiG Koźmin Wlkp. do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli             i motorowerów nie będących własnością pracodawcy w czasie podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

44/07

26.11.2007r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.

45/07

12.12.2007r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-05-11
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-01-17
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz