Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wyniki przetargów - 2008

Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560Z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2009 w dniu 11.12.2008r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy:

TRANSPORT I HANDEL

Janina Poczta

Sapieżyn 18,

63 – 720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez firmę   Transport i Handel Janina Poczta, spełniała wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego. W/w oferta była jedyną, która wpłynęła  do tut. Urzędu w ustawowym terminie.

 


Na postawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ochrony ubezpieczeniowej w dniu 19.11.2008r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Concordia Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział Poznań

ul. św. Michała 43, 61 – 119 Poznań

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 55,65pkt. „klauzule”:32,00 pkt.,suma - 87,65 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Kryteriami oceny ofert była cena 60 % oraz zaakceptowanie dodatkowych klauzul 40%– oferta przedstawiona przez w/w firmę uzyskała największą liczbę punktów. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

UNIVERSUM

Towarzystwo Ubezpieczenia na Życie S.A

Al. Jana Pawła II 61c, 01-031 Warszawa

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

O/Kalisz z/s Ostrów Wlkp.

ul.Głogowska 8A, 63 – 400 Ostrów Wlkp.

I część - liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 39,28pkt. „klauzule”:30,80 pkt.,suma:70,08pkt.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Ergo Hestia SA

Przedstawicielstwo Korporacyjne w Poznaniu

Aleja Wolności 12, 62 – 800 Kalisz

I część - liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 60,00pkt. „klauzule”:22,40 pkt.,suma:82,40pkt.

Concordia Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział Poznań

ul. św. Michała 43, 61 – 119 Poznań

II część - liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 14,74 pkt.


I N F OR M A C J A o rozstrzygnięciu przetargu

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w 2009r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. nr.223, poz.1655 ze zmianami) informuję o wyniku postępowania. W przedmiotowym postępowaniu  wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Polski Czerwony Krzyż

Wielkopolski Zarząd Okręgowy

61-563 Poznań  ul. Górna Wilda  99

Cena brutto 1rob/ godz. -10,69 zł.

                                                                                                                       


Na postawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę w stanie surowym otwartym hali sportowej z zapleczem higieniczno – sanitarnym z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w dniu 23.09.2008r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy:

Zakład Usługowy „Marzyński”

Marek Marzyński

ul. Powstańców Wlkp. 79

63-200 Jarocin, Wilkowyja

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane

 

„KRODOMEX” sp. z o.o.

ul.Rawicka 41

63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 75,32 pkt.

Handel i Usługi Budowlane

Krzysztof Wróbel

Kramsk Łęgi 56

62-511 Kramsk

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 57,14 pkt.

Autoryzowany Dealer Volkswagena

ul. Wojska Polskiego 102

93 – 300 Piotrków Tryb.

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez firmę  ZIMNY Autoryzowany Dealer Volkswagena spełniała wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego. W/w oferta była jedyną, która wpłynęła  do tut. Urzędu w ustawowym terminie.


Burmistrz MiG Koźmin Wlkp. podaje do wiadomości zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz. 2108/, że w dniu 11 sierpnia 2008r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Wrotkowie, działki nr 209/30 o pow. 0,1399 ha  zapisanej w Księdze wieczystej nr 23754. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10.303,80 zł brutto. Do udziału w przetargu zgłosiła się jedna osoba. Osiągnięta cena nieruchomości wyniosła 10.413,80 zł. Nabywcą działki został Pan Mirosław Krawiec.


Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dwóch poprzeczek dróg gminnych we wsi Borzęcice w dniu 18.07.2008r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

Gembiak – Mikstacki sp.j.

ul.Transportowa 3

63-700Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.


Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Dworcowej nr 5-10 w Koźminie Wlkp. w dniu 18.07.2008r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy:  Brukarstwo i Handel

Włodzimierz Kasprzak

ul.Klasztorna 21

63-720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Gembiak – Mikstacki sp.j.

ul.Transportowa 3

63-700Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 80,49 pkt.

Związek Spółek Wodnych

ul.Wrocławska 53

63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 88,87 pkt.


Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien w budynkach mieszkalnych administrowanych przez UMiG Koźmin Wlkp. w dniu 18.07.2008r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlane

STABOX s.c.

ul.Żniwina 39, Ostrów Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

GROBUD sp. z o.o.

ul.Fabryczna 10

62-065 Grodzisk Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 85,08 pkt.

MARPOL Marcin Plucner

ul.Nowa 7c

62-230 Witkowo

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 82,77 pkt.

Fabryka Okien PROFAL

Piotr Piorunek, Ireneusz Kuzia sp. j.

ul.Zamkowy Folwark 10

63 – 700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”:   72,31 pkt.

GMW Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 27

63 – 720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 95,78 pkt


Na postawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej we wsi Wyrębin w dniu 30.05.2008r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy:

STRABAG sp. z o.o.

ul.Brechta 7,

03-472 Warszawa

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Gembiak&Mikstacki sp.j.

ul.Transportowa 3

63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 89,20 pkt.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DroBud SA

ul. Poznańska 71 A

63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 86,69 pkt.


Na postawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) - Prawo zamówień Publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, żew wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę chodników na ul. Przyjemskichi ul. Wałowej w Koźminie Wlkp. w dniu 30.05.2008r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy:  

Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe

Dajewski i Berak 

ul. Jeżewska 4

63 – 810 Borek Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

P.P.H.U WIT – BUD

Wiesław Wicijowski

Komorze 2a

63-040 Nowe Miasto

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 57,58 pkt.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DroBud SA

ul. Poznańska 71 A

63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 65,70 pkt.

Zakład Ulic s.c

P.H.U A.Marcinkowski, T.Modelski, S.Szczepankiewicz

ul.Węglowa 1

63 – 200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 73,18 pkt.

PUH „KANBUD” sp. z o.o.

Cielcza ul. Gajówka 1

63 – 200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 54,22 pkt.

Firma Usługowo – Handlowa „Bruk - Bud”

Martyna Sworowska

Al.Powstańców Wlkp. 31/1

63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”:   91,69 pkt.

Brukarstwo i Handel

Włodzimierz Kasprzak

ul.Borecka 1

63-720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 82,94 pkt.

Gembiak&Mikstacki sp,j.

ul.Transportowa 3

63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 75,33 pkt.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy odrzucono ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

Firma Usługowo – Handlowa

„KUBIAK”

Maciej Kubiak

Siedlec 48a

63 – 830 Pępowo

Na postawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg gminnych w dniu 21.02.2008r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru dla I i II części zamówienia firmę: 


 Na postawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Wawrzyńczaka w m. Koźmin Wlkp.  w dniu 21.02.2008r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

Zakład Ulic s.c

P.H.U A.Marcinkowski, T.Modelski, S.Szczepankiewicz

ul.Węglowa 1

63 – 200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

P.P.H.U AQUABUD, ul. Kaliska 86, 63-300 Pleszew

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 93,45 pkt.

Spółdzielnia RzemieślniczaOGÓLNOBRANŻOWA”, ul.Zdunowska 35,63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 95,79 pkt.

Gembiak&Mikstacki sp,j., ul.Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”:   94,30 pkt.

Brukarstwo i Handel, Włodzimierz Kasprzak, ul.Borecka 1, 63-720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 92,08 pkt.


Na postawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Biały Dwór - Szymanów w dniu 21.02.2008r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy:  Gembiak & Mikstacki sp. j.

ul. Transportowa 3

63 – 700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DroBud SA

ul. Poznańska 71 A

63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 91,12 pkt.

STRABAG sp z o.o.

ul.Brechta 7,

03-472 Warszawa

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 71,74 pkt.


Na postawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę wraz z montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w m Koźmin Wlkp., w dniu 11.02.2008r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru: 

CROQUET S.C Andrzej Cieślawskie, Adam Wronecki

Szczodre, ul.Trzebnicka 81,

55 – 095 Mirków

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez firmę CROQUET S.C. była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

ALFA sp. z o o

ul. Metalowców 3a,

41-600 Świętochłowice

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 61,09 pkt.

FIOR sp z o.o.

ul. Odkrywców 1/3-5

53-212 Wrocław

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 79,61 pkt.

HYDRO – WIELKOPOLSKA

Beata Przepióra

ul.Zielona 6, 62-050 Mosina - Krosno

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 99,99 pkt.

PRO – SYMPATYK

Piotr Janelli

ul.Bacciareliego 10b/10

51 – 649 Wrocław

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 84,45 pkt.

Do udziału w przetargu zgłosiły się cztery osoby. Osiągnięta cena nieruchomości wyniosła 350.000,00 zł.

Transport i Handel

Janina Poczta

Sapieżyn 18

63 – 720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez firmę Transport i Handel Janina Poczta spełniała wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego. W/w oferta była jedyną, która wpłynęła do tut. Urzędu w ustawowym terminie.

 


Zakład Usługowo – Handlowy, Damian Wojtkowiak, Bożacin, ul.Ogrodowa 59, 63 – 700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: Część I - 100 pkt.,Część II – 100pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DroBud S.A., ul. Poznańska 71 A, 63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: Część I – 63,66 pkt., Część II – 48,43 pkt.

GRAWIL sp. z o.o., ul.Komunalna 7, 87-800 Włocławek

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: Część I – nie dotyczy, Część II – 62,70 pkt.

Remonty Dróg, ul.Rycerska 12, 55 – 120 Oborniki Śląskie

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: Część I – nie dotyczy, Część II – 65,57 pkt.

Firma Budowlano – Usługowa, Eko – Bud s. c., Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo39, 62-310 Pyzdry

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: Część I – 85,65 pkt., Część II – 36,62 pkt.

Burmistrz MiG Koźmin Wlkp. podaje do wiadomości zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz. 2108/, że w dniu 18 stycznia 2008r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Koźminie Wlkp., działek nr 702/4 i 700/2 o pow. 0,2252 ha  zapisanej w Księdze wieczystej nr 22411. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 115.890,00 zł brutto.
Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560Z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w dniu 04.09.2008r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru:


ZIMNY

Data dodania dokumentu: 2008-06-16
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-16
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz