Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - wiercenie otworu studziennego - awaryjnego nr 3a w miejscowości Koźmin Wlkp.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 721 67 51, fax 0-62 721 67 51.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuk.kozmin.pl; www.bip.kozminwlkp.pl/index.php?page=pokaz.php&dok_id=1752

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wiercenie otworu studziennego - awaryjnego nr 3a w miejscowości Koźmin Wlkp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przygotowanie placu pod zabudowę urządzenia a) wyrównanie nierówności- splantowanie terenu b) wykonanie dołu urobkowego V= 4 m3 2. Montaż urządzenia 3. Sprzątanie płuczki wiertniczej 4m3 4. Wiercenie pod rury średnicy 508 mm - 10 mb 5. Wiercenie pod rury średnicy 356 mm - 170 mb 6. Wiercenie pod rury średnicy150 mm - 112 mb 7. Pobieranie prób piasku i wody do analizy, 8. Rurowanie, 9. Cementowanie, 10. Kompresowanie warstwy wodonośnej, 11. Zabudowa filtru, 12. Wykonanie obsypki, 13. Uszczelnienie żwirowe 14. Zabudowa pompy, 15. Montaż rurociągu średnicy 200 mm - podłączenie do zbiornika wód popłucznych, 16. Pompowanie oczyszczające, pomiarowe oraz dezynfekcją otworu (chlorowanie)- zasilanie z sieci energetycznej 12 h + (przestój 24 h) + 72 h + 24 h stabilizacja 17. Demontaż pompy rurociągu i urządzenia 18. Rekultywacja terenu poprzez: a) wyrównanie ujeżdżeń, b) zasypywanie dołu urobkowego, c) zasianie trawy. 19. Opracowanie planu ruchu 20. Pobór prób gruntów i wody, wykonanie analiz laboratoryjnych

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.22.20-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                    Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy : 1.Spełniają następujące warunki: a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia e) spełniają wymogi okreslone w siwz.

·                    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.- zał. Nr 10 3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz podobnych zadań zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (nie mniej niż 5) w tym wykonanie przynajmniej 1 studni o gł. minimum 200 m - zał. nr 9. 5. Pięć referencji potwierdzające wykonanie z należytą starannością podobnych zadań w pięciu ostatnich latach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kuk.kozmin.pl; www.bip.kozminwlkp.pl/index.php?page=pokaz.php&dok_id=1752

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21 63-720 Koźmin Wlkp..

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2008 godzina 09:45, miejsce: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21 63-720 Koźmin Wlkp..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

SIWZ - [kliknij]

Załączniki do SIWZ:

Nr 1 - [kliknij]

Nr 2 - [kliknij]

Nr 3 - [kliknij]

Nr 4 - [kliknij]

Nr 5 - [kliknij]

Nr 6 - [kliknij]

Nr 7 - [kliknij]

Nr 8 - [kliknij]

Nr 9 - [kliknij]

Nr 10 - [kliknij]

Inne załączniki:

Mapka 1 - [kliknij]

Mapka 2 - [kliknij]

Mapka 3 - [kliknij]

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-07-31
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-08-01
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz