Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wyniki przetargów - 2009

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. (rejon I i V) w dniu 06.11.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firm: 

Dla części  zamówienia  nr 1 i 2,

Spółdzielcze Centrum Rolnicze

„CENTROL”

ul. Borecka 58,

63-720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena, która była niższa od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na poszczególne części zamówienia. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

W toku postępowania została odrzucona oferta następującej firmy:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ,„PRZYSZŁOŚĆ”,Stara Obra ul. Koźmińska 3, 63-720 Koźmin Wlkp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne.

Oferta została odrzucona na podstawie art.  89 ust. 1 pkt. 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z formularzem ofertowym będącym załącznikiem do SIWZ na łączną cenę oferty danej części zamówienia składała się cena za pracę ciągnika z pługiem odśnieżnym plus cena za pracę ciągnika z piaskarką  + piasek +sól. Oferent w ofercie przedstawił jedynie cenę za pracę ciągnika z pługiem odśnieżnym.

 


Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058)  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w m. Lipowiec w dniu 12.11.2009r. dokonano wyboru oferty następującej firmy: 

BUD REM s.j.

Roman Błaszczyk, Piotr Pawlaczyk

ul. Wrocławska 108,

63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Dekarstwo Murarstwo, Inne Usługi Budowlane, Roman Hajdysz, Wyszki 87, 63-220 Kotlin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 82,61 pkt.

AM Trans Progres Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61 – 616 Poznań

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 70,95 pkt.

PUH MER – BUD, Stanisław Merklinger, Radlin 38A, 63 – 200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 81,98 pkt.

Konsorcjum Budowlano – Inwestycyjne, KBI – NORTEL Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 3,
63 – 400 Ostrów Wielkopolski

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 70,56 pkt.

SŁAW – BUD, Sławomir Kobylski, os. Konstytucji 3 mają 41/80, 63 – 200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 93,86 pkt.

Spółdzielnia Rzemieślnicza, „OGÓLNOBRANŻOWA”, ul.Zdunowska 35

63 – 700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 79,52 pkt.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

Tomasz Roguszka, Góra, ul. Zaleska 3,63 – 233 Jaraczewo

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 88,38 pkt.

ZAKŁAD BUDOWLANY

Tadeusz Łapawa, Ziółkowo 24A, 63-840 Krobia

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 70,08 pkt.

Usługi Ogólnobudowlane

KROTO-BUD-MAL, Krzysztof Jankowski, ul. Słoneczna 9, 63 – 700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 86,66 pkt.

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe

MAL – POL, Józef Kryś, ul.Kamienna 8, 63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 91,57 pkt.

P.P.H.U. RODACH

Roman Roguszczak, ul.Tatrzańska 13,63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 85,70 pkt.

W toku postępowania zostały odrzucone oferty następujących firm:

Usługi Ogólnobudowlane, Tomasz Jagucki , ul. Jana III Sobieskiego 29,

63-300 Pleszew

P.H.U. DAF – MAL,Usługi Budowlane, Dariusz Fabianowski, ul.Raszkowska 1a, 63-700 Krotoszyn

Zakład Budowlany, „JAN – BUD”, Janusz Piskorski, Zalesie Wielkie 62, 63 – 740 Kobylin

Uzasadnienie faktyczne i prawne(dla trzech powyższych ofert)

Oferty zostały odrzucone na podstawie art.  89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP- treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferenci do formularza ofertowego dołączyli niekompletne kosztorysy ofertowe w których ujęto jedynie 70 pozycji, a powinno być 78 (utwardzenie terenu przed świetlicą) co jest niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlega poprawieniu  na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP.Na podstawie art. 92, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych, (tj.Dz. U. 2007, nr 223, poz.1655 z późn.zm) Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację budynku garażowego na pracownię z zapleczem socjalno sanitarnym w m. Koźmin Wlkp. ul. Borecka 25, w dniu 3.11.2009r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą, na podstawie przyjętego kryterium oceny, komisja przetargowa uznała ofertę firmy: 

ROMI FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA , Roman Stanisławski, ul. Strzelecka 8A, 63-740 Kobylin

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

GOTOMAL PHU Jan Furmankiewicz, Osiedle Orła Białego 45/101,61-251 Poznań

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 98,30 pkt.

Zakład Budowlany „JAN-BUD” Janusz Piskorski,Zalesie Wielkie 62, 63-740 Kobylin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 89,93 pkt.

Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Jagucki, ul. Jana III Sobieskiego 29,63-300 Pleszew

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 89,83 pkt.

PHU MER-BUD Stanisław Merklinger, Radlin 38A, 63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 84,38 pkt.

Działalnośc Handlowo-Usługowo-Rozrywkowa XL Arkadiusz Dąbrowski, ul. Jana III Sobieskiego 26 63-300 Pleszew.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 84,37 pkt.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ROLMONT Sebastian Koniak, Plewnia 30A, 62-834 Ceków

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 80,22 pkt.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tomasz Roguszka Góra, ul. Jarocińska 16

63-233 Jaraczewo

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 78,85 pkt.

Usługi Ogólnobudowlane „KROTO-BUD-MAL” ,Krzysztof Jankowski MISTRZ MALARSKO-TAPICERSKI,ul. Słoneczna 9, 63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 78,77 pkt.

Spółdzielnia Rzemieślnicza „OGÓLNOBRANŻOWA”, ul. Zdunowska 35, 63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 77,41 pkt.

USŁUGI DLA BUDOWNICTWA Marek Szałata Marek Walczak, Golina, ul. Jarocińska 7

63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 75,89 pkt.

Oferta firmy

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA Aleksander Błoniewski, Nowa Obra 48, 63-720 Koźmin Wlkp. została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 z uwzględnieniem art. 87 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych


Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w dniu 28.10.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firm: 

Dla części  zamówienia  nr 3,4,6, 8

Spółdzielcze Centrum Rolnicze

„CENTROL”

ul. Borecka 58,

63-720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena, która była niższa od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na poszczególne części zamówienia. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Dla części  zamówienia  nr 7

 

AGRO -MAR Usługi Rolnicze

 

Staniewska Maria

Gościejew 30,

63-720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena, która była niższa od kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na poszczególne części zamówienia. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty na część nr 7:

Spółdzielcze Centrum Rolnicze

 

„CENTROL”

ul. Borecka 58,

63-720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 96,79 pkt.

Dla części  zamówienia  nr 9

 

Zakładanie i Konserwacja

 

Terenów Zielonych

Henryk Wajs

ul.Marcińca 19, 63 – 720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena, która była niższa od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na poszczególne części zamówienia. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Dla części  zamówienia  nr 2 i 10

Przedsiębiorstwo Budowlane

 

sprzedaż – produkcja materiałów budowlanych

Usługi Transportowe

Jan Kosin

ul. Targowa 12,

63 – 720 Koźmin Wielkopolski

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena, która była niższa od kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na poszczególne części zamówienia. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Dla części zamówienia nr 1 i 5

 

Przetarg na części zamówienia nr 1 i 5 został unieważniony z uwagi, iż wartość oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.

 

Na w/w części zostanie ponownie przeprowadzona  procedura przetargowa.

Na postawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie gminy Koźmin Wlkp. w roku 2010 w dniu 14.10.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

Firma Handlowo Usługowa

 

Kołodziejczak s.c

Prokopów 25a

63-300 Pleszew

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

GS sp. j

Robert Sip,Monika Glezner

ul. 29 Grudnia 2c

63-460 Nowe Skalmierzyce

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 99,71 pkt.

MAXPIG Łukasz Humpa

ul.Zawadzkiego 17,

63-720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 93,82 pkt.

Transport i Handel

 

Poczta Janina

Sapieżyn 18,

63-720 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”:   93,82 pkt.

Na postawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę chodników i zjazdów na posesję w ul.Benedykta z Koźmina w Koźminie Wlkp.  w dniu 29.09.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

Brukarstwo i Handel

Włodzimierz Kasprzak

ul.Borecka 1

63-720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

P.P.H.U AQUABUD

ul. Kaliska 86

63-300 Pleszew

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 96,24 pkt.

ANTBUD

Krzysztof Antczak

Cząszczew 32,

63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 85,57,79 pkt.

Gembiak&Mikstacki sp,j.

ul.Transportowa 3

63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”:   91,70 pkt.

PUB BRUKPOL S.C

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 87,33 pkt.

DROG – BRUK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.P. SZCZEREK sp.j.

ul.Polna 29,

98 – 235 Błaszki

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 78,99 pkt.

Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ośrodka kulturalno – rekreacyjnego w Skałowie w dniu 06.10.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

Zakład Usługowy „Marzyński”

Marek Marzyński

ul. Powstańców Wlkp. 79

63-200 Jarocin, Wilkowyja

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 93 pkt.

Liczba punktów w kryterium oceny - „doświadczenie”: 7 pkt

Razem – 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Kryteriami oceny ofert była cena 93% oraz doświadczenie za wykonanie obiektu w konstrukcji drewnianej 7%. Oferta przedstawiona przez w/w firmę była najkorzystniejsza cenowo, a zarazem Wykonawca udokumentował swoje doświadczenie w wykonywaniu obiektów w konstrukcji drewnianej. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe, Stanisław Hadrzyński,ul. Twardowska 2,62-220 Kotlin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 85,37 pkt.

Liczba punktów w kryterium oceny - „doświadczenie”: 0 pkt

Razem – 85,37 pkt.


Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. - budowa sali gimnastycznej, sali dydaktycznej, łacznika w dniu 14.09.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe

Dajewski i Berak sp,j.

ul. Jeżewska 4

63 – 810 Borek Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Zakład Usługowy „Marzyński”, Marek Marzyński, ul. Powstańców Wlkp. 79, 63-200 Jarocin, Wilkowyja

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 89,31 pkt.

MURBET Sp. z o.o., ul. Korczak 16a, 62 – 800 Kalisz

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 84,98 pkt.

MAR – BIS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1,63 – 100 Śrem

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 64,36 pkt.

PBM SPEC-EKO-STAL, ul. Marciniaka 12, 63 – 100 Śrem

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 72,65 pkt.

Novum Management, ul.Częstochowska 21, 62 – 800 Kalisz

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 82,42 pkt.

Zakład Usług Budowlanych, MALINA, Stanisław Malina, Helenów II/10A, 62 – 563 Licheń Stary

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 99,62 pkt.

BUD REM s.j., Roman Błaszczyk, Piotr Pawlaczyk, ul. Wrocławska 108,63 – 200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 75,25 pkt.

P.B.U GOSBUD sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 63-800 Gostyń

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 74,80 pkt.


Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w m. Pogorzałki Wielkie w dniu 06.08.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

GEMBIAK – MIKSTACKI sp.j.

ul. Transportowa 3,

63 – 700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

STRABAG sp. z o.o. ul.B.Brechta 7, 03-472 Warszawa

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 82,34 pkt.

POL-DRÓG SA, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 82,30 pkt.


Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi wewnętrznej do szkoły podstawowej w m. Borzęciczki w dniu 06.08.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

GEMBIAK – MIKSTACKI sp.j.

ul. Transportowa 3,

63 – 700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Zakład Usługowy „MARZYŃSKI”, Marek Marzyński, ul. Powstańców Wlkp. 79, Wilkowyja, 63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 96,96 pkt.


Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Koźmin Wlkp. długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 4 000 000,00zł wraz z jego obsługą w dniu 06.08.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru oferty: 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Odział w Poznaniu

ul. Świętego Marcina 58/64,

61-807 Poznań

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w bank była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostałe banki, które złożyły oferty:

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23a  60-462 Poznań
Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 94,12 pkt.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Regionalny Odział Korporacyjny w Poznaniu

Centrum Korporacyjne w Kaliszu, ul. Górnośląska 80, 62-800 Kalisz

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 86,00 pkt.


Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji wraz z przykanalikami w ul. Cieszyńskiego, Wolności i części Okrężnej w dniu 14.07.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

CONTEX sp. z o.o. ul. Romana Maya 1, 62 – 030 Luboń

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

KAN – WOD, Szymkowiak Ewa, Mucha Marian sp.j., ul. Wiejska 18, 63 – 400 Ostrów Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 89,62 pkt.

STANISŁAWSKI, Jerzy Stanisławski, ul. Polna 28, 63 – 760 Zduny

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 84,89 pkt.

PPHU Henryk Juskowiak, Nowa Wieś 123, 63 – 708 Rozdrażew

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 94,58 pkt.

Budownictwo Inżynieryjne, „PERZ” s.c, ul. Wiejska 18, 63 – 400 Ostrów Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 93,42 pkt.

MARZYŃSKI, Marek Marzyński, ul. Powstańców Wlkp. 79,  Wilkowyja, 63 – 200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 85,05 pkt.

FUR -BUD PARTNER Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Artur Furmaniak ul. Górki 5B 63 – 210 Żerków

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 87,77 pkt.


Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w m. Nowa Obra w dniu 16.06.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy:   GEMBIAK – MIKSTACKI sp.j., ul. Transportowa 3, 63 – 700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

STRABAG sp. z o.o., ul.B.Brechta 7, 03-472 Warszawa

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 97,54 pkt.


Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. w dniu 26.05.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

AGO sp z o.o.ul. Rycerska 12 55-120 Oborniki Śląskie

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A Kalisz ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 79,04pkt.

Trans – Masz Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A ul. Na Grobli 4 73-110 Stargard Szczeciński

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 68,99 pkt.

SALDROG Sp. z o.o. ul. Usługowa 11, 73 – 110 Stargard Szczeciński

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 72,63 pkt.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne „KAREX” ul.Piwonicka 12,62-800 Kalisz 

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 89,77 pkt.


Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zbiornika retencyjnego w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Ks. St. Goja w dniu 26.05.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo – Usługowe AQUABUD, ul. Kaliska 86, 63-300 Pleszew

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Spychała ul. Paderewskiego 3B 78-630 Człopa

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 83,99 pkt.

Przedsiębiorstwo Budowlane Usługi Transportowe Jan Kosin ul. Targowa 12 63-720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 76,39 pkt.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych KAMEL sp.c. ul. Jeziorkowskiej 54, 64 – 100 Leszno

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 74,96 pkt.

Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe S.C. W.Woziński, M.Szeląg Naratów 68, 56-215 Niechlów

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 83,91 pkt.

KAN – WOD, Szymkowiak Ewa, Mucha Marian sp.j. ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 82,28 pkt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Marian Iberhan ul.Jastrzębia 5,63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 89,76 pkt.


Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borzęcicach – budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych w dniu 15.04.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy:

Zakład Usługowy „Marzyński”

Marek Marzyński

ul. Powstańców Wlkp. 79

63-200 Jarocin, Wilkowyja

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane, „KRODOMEX” sp. z o.o., ul.Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 96,79 pkt.

P.R.B „PARTNER” sp. z o.o., ul. Okrężna 10, 64 – 100 Leszno

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 73,67 pkt.

PBO – Ostrów Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 64 – 400 Ostrów Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 83,98 pkt.

RAWBUD Sp. z o.o., ul. Śląska 88,  Masłowo k/Rawicza, 63 – 900 Rawicz

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 77,70 pkt.

Zakład Budowlany, Józef  Tomaszewski, Borki 31, 62 – 511 Kramsk

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 89,65 pkt.

P.P.H.U TADBUD, Tadeusz Wodecki, Czermin 67a, 63 – 304 Czermin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 82,84 pkt.

SKANSKA S.A, Oddział Budownictwa Ogólnego w Lesznie, ul. Chociszewskiego 2a, 64 – 100 Leszno

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 69,39 pkt.

P.P.H.U PROJNAD sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 66,69 pkt.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe, Dajewski i Berak sp,j., ul. Jeżewska 4, 63 – 810 Borek Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 93,55 pkt.

Zakład Budowlano-Remontowy, BRYLL-BUD, Krzysztof Bryll. ul.Polna 28c, 63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 88,10 pkt.


Na postawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 Nr 171, poz. 1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg gminnych w dniu 26.02.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru dla I i II części zamówienia następujące firmy: 

I część zamówienia

Zakład Usługowo - Handlowy

Damian Wojtkowiak

Bożacin, ul.Ogrodowa 59,

63 – 700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: Część I - 100 pkt.,Część II – 97,17pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

II część zamówienia

AGO sp. z o.o.

ul.Rycerska 12

55 – 120 Oborniki Śląskie

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: Część I – brak oferty, Część II – 100pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DroBud S.A. ul. Poznańska 71 A  63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: Część I – 74,45 pkt., Część II – brak oferty

Firma Budowlano – Usługowa Eko – Bud s. c. Elżbieta, Jacek Majdeccy Lisewo39, 62-310 Pyzdry

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: Część I – 94,50 pkt., Część II – 81,33 pkt.


Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę parkingu samochodowego wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w Koźminie Wlkp. w dniu 27.02.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

AISTA Sp. z o.o.

ul. Elizy Orzeszkowej 5/3

60 – 778 Poznań

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

WESTBUD Sp. z o.o. Ligota Piękna ul. Prosta 12–14 55 – 114 Wisznia Mała

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 54,75 pkt.

Ślusarstwo, mechanika maszyn, roboty budowlano – instalacyjne, Maciej Juskowiak, ul. Sikorskiego 13, 63 – 708 Rozdrażew

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 77,96 pkt.

AQUABUD ul. Kaliska 86, 63 – 300 Pleszew

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 80,27 pkt.

MOLEWSKI Sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87 – 860 Chodecz

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 56,96 pkt.

STRABAG Sp. z o.o. ul. Brechta 7, 03 – 472 Warszawa

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 43,87 pkt.

GEMBIAK – MIKSTACKI Sp. z o.o., ul. Transportowa 3, 63 – 700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 74,95 pkt.

Związek Spółek Wodnych w Jarocinie ul. Wrocławska 53, 63 -200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 72,94 pkt.

MURZYŃSKI Marek Murzyński ul. Powstańców Wlkp. 79,  Wilkowyja 63 – 200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 94,29 pkt.

PRO – MET H. Kobusiński i wspólnicy s.j. ul. Borecka 29a 63 – 720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 48,63 pkt.


Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy SP
w Borzęciczkach w dniu 27.02.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

Zakład Usługowy „Marzyński”

Marek Marzyński

ul. Powstańców Wlkp. 79

63-200 Jarocin, Wilkowyja

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane

„KRODOMEX” sp. z o.o. ul.Rawicka 41 63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 83,37 pkt.

P.H.U. „DOM-MUS” Sp. zo.o. ul. Wrzesińska 1c 63 – 025 Kostrzyn Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 86,31 pkt.

PBO – Ostrów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 117 64 – 400 Ostrów Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 76,75 pkt.

RAWBUD Sp. z o.o. ul. Śląska 88,  Masłowo k/Rawicza 63 – 900 Rawicz

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 86,18 pkt.

MURBET Sp. z o.o. ul. Korczak 16a 62 – 800 Kalisz

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 86,89 pkt.

SŁAW – BUD Sławomir Kobylski os. Konstytucji 3 Maja 41/80 63 – 200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 96,78 pkt.

Usługi Budowlane Piotr Giera Dzięczyna 28a 64 – 125 Poniec

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 80,37 pkt.

CIEPŁOWNIK Sp. zo.o. ul. Grunwaldzka 475 62 – 061 Plewiska

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 86,61 pkt.

PROMEDIA Karol Banaszak ul. Kobylińska10a 63 -700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 64,26 pkt.


Na postawie art. 92. ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008r. Nr 171, poz. 1058) - Prawo zamówień Publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż okien w budynkach administrowanych przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. w dniu 13.02.2009r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

EKOMAX Kot Mariusz

Wręczyca Mała, ul. Długa 123

42 – 130 Wręczyca Wielka

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nazwa firmy

Ilość punktów

AMB BABST S.J

ul.Obodrzycka 66/68

61 – 249 Poznań

81,41

Z.B.H „FRESCO”

Józef Zegadło Bartłomiej Zegadło

ul.Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów

68,65

OKNO  BROS

Artur Brose

ul.Buszczaka 13, 64 – 800 Chodzież

94,28

Kompleks Budowy

Adam Dembiński

ul.21 Października 7, 64-100 Leszno

80,30

Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna

ROLTECH

64-330 Opalenica z/s w Porażyni

56,92

EUROCOM sp. z o.o.

ul.Grodziska 22,

64 – 000 Kościan

87,90

LINDA sp. z o.o.

Chrapczew 26 A,

62 – 730 Dobra

72,02

KARO Roman Bajdalski

ul.Narutowicza 5,

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

86,19

FERRUM sp. j.

Ewa, Artur Wójcik

Latkowo 37/38, 88-100 Inowrocław

75,57

MIROX sp. z o.o.

ul.Górecka 104

61 – 483 Poznań

86,86

PLASTBUD sp. z o.o.

ul.Składowa 20,

64 – 000 Kościan

93,95

FENETRA sp. z o.o

Lewkowiec 15A

63 – 400 Ostrów Wlkp.

86,06

Firma MONTI

Teresa Socha]

ul.Szenwalda 10/9. 46-203 Kluczbork

93,93

Zakład Budowlany „JAN – BUD”

Janusz Piskorski

Zalesie Wielkie 62,63 – 740 Kobylin

73,00

ADREM

ul. Armii Ludowej 71B/27

87 – 100 Toruń

57,58

„MJ SYSTEM”

ul. Wojciechowskiego 33,

60-685 Poznań

77,25

GMW Sp. z o. o.

ul.Zamkowa 27,

63 – 720 Koźmin Wlkp.

79,96

PHUB AND – BUD

Andrzej Banaszak

Plac Kościuszki, 63-300 Pleszew

88,65

BUD-REM s.j.

Roman Błaszczyk, Piotr Pawlaczyk

ul.Wrocławska 108, 63-200 Jarocin

75,49

STOLMAR sp z o o

ul.Usługowa 2 Kruszyn Krajeński

86 – 005 Białe Błota

90,9

PHU LAVART

Lechosław Juchacz, Stanisława Juchacz

ul.Szczepankowo 58a, 61-311 Poznań

66,65

Usługi Remontowo – Budowlane

Robert Motyl

ul.Przemysłowa 15, 63-708 Rozdrażew

51,27

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) oraz po wniesienu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości oferty (na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy można zaliczyć wpłacone wadium).


Burmistrz MiG Koźmin Wlkp. podaje do wiadomości zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz. 2108/, że w dniu 09 stycznia 2008r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Gościejewie, działki nr 218/4 o pow. 0,1000 ha  zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie nr 24289. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 16.982,- zł brutto.Do udziału w przetargu zgłosiła się jedna osoba. Osiągnięta cena nieruchomości wyniosła 17.152,-  zł. Nabywcą działki został Pan Dariusz Gubański.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-01-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-11-25
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz