Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2009 - uchwała budżetowa

Uchwała Nr XXI/158/08

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 30.12.2008 roku

w sprawie: budżetu gminy Koźmin Wlkp. na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.d, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182. art. 188, ust.2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.133.560,00 złotych
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.459.635,00 złotych zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.197.560,00 złotych
w tym:

- wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami 3.459.635,00 złotych

2. W wydatkach ustalonych w § 2 punkt 1 wyodrębnia się:

a).  wydatki bieżące w kwocie  22.642.360,00 złotych

      w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  10.488.383,00 złotych

        - dotacje                                                        1.022.014,00 złotych

        - obsługa długu                                          280.000,00 złotych

           b). wydatki majątkowe w kwocie                         7.555.200,00 złotych
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

1). Ogólną w wysokości 64.073,00 złotych

2). Celową w wysokości 1.000,00 złotych

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 1.000,00 złotych

§ 4

  1. Deficyt budżetu w wysokości 4.064.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

  2. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się wykaz wydatków majątkowych w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

- przychody – 55.000,00 złotych

- wydatki – 74.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

  1. Uchwala się dotację dla instytucji kultury i dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie w 2009 roku w wysokości 928.839,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6A do niniejszej uchwały.

  2. Uchwala się dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.175,00 złotych zgodnie
    z załącznikiem Nr 6B do niniejszej uchwały.

  3. Uchwala się dotacje podmiotową z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 80.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6C do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 200.000,00 złotych.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6.000.000,00 złotych z tego na:

1). Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000,00 złotych

2). Finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.064.000,00 złotych

3). Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 1.536.000,00 złotych.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1). Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach
w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
w tym do zmniejszania lub zwiększania kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z wyjątkiem kwot dotacji i kwot wydatków majątkowych

2). Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 złotych

3). Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4). Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy
i terminu zapłaty upływa w roku następnym

5). Do udzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, dla których Urząd prowadzi obsługę księgową zaliczek jednorazowych i stałych do wysokości 7.000,00 złotych.

§ 11

 Ustala się kwotę 1.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźmina Wielkopolskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     w Koźminie Wielkopolskim      

                                                                                     (-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załączniki:

Nr 1 Dochody budżetu roku 2009 - [kliknij]

Nr 2 Wydatki budżetu roku 2009 - [kliknij]

Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2009r. - [kliknij]

Nr 4 Wykaz wydatków majątkowych na rok 2009 - [kliknij]

Nr 5 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - [kliknij]

Nr 6 A Wykaz dotacji przydzielonych dla instytucji kultury oraz dotacje celowe na dofinansowanie w 2009r. - [kliknij]

Nr 6 B Dotacje dla powiatu na zadanie bieżące, realizowane na podstawie porozumień między JST - [kliknij]

Nr 6 C Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - [kliknij]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-02-13
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-02-13
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz