Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Budżet 2004 uchwała
 

UCHWAŁA NR XII/107/2004

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.z dnia 23 stycznia 2004r.


w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp na rok 2004.


Na podstawie art.18,ust.2,pkt 4, pkt 9d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591

z późniejszymi zmianami), art. 109, ust.1, art.122, art.124, ust. 1 pkt 1,2,3,5,6,7,10

ust.2 pkt 1,ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach

publicznych (tekst jednolity z 2003r. – Dz.U. Nr 15 z dnia 03.02.2003r.,poz.148)

oraz art. 1 ustawy z dnia 3.10.2003r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 (Dz.U. Nr 177, poz.1725) Rada Miejska w Koźminie Wlkp uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2004 w następujących

kwotach:

I. DOCHODY 14.938.048,- ZŁ.

w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom w kwocie 668.894,- zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


II. WYDATKI 13.053.048,- ZŁ.

w tym:

-wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej w kwocie 668.894,- zł.


Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2 -

 1. W wydatkach ustalonych w § 1 pkt II wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 11.730.654,-

w tym m.innymi: płace i pochodne 7.196.039,-

dotacje z budżetu 481.180,-

obsługa długu publicznego 128.883,-

- wydatki majątkowe w kwocie 1.322.394,-

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Uchwala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 8.074,- zł.

§ 2

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.885.000,-zł. przeznacza się na spłatę kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a do niniejszej uchwały.


§ 3


Uchwala się dotację podmiotową dla Gminnego Zespołu Instytucji Kultury

i Kultury Fizycznej w kwocie 481.180,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

Ustala się wydatki na zadnia inwestycyjne i wg załącznika Nr 5 do

niniejszej uchwały w kwocie 1.322.394,- zł.


§ 5

Uchwala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w kwotach:

- przychody 55.000,-

- wydatki 55.000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwala się przychody i wydatki środka specjalnego w kwotach

- przychody 500,-

- wydatki 500,-

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 3 -

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w kwocie 120.000,-

§ 8

Określa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

w wysokości 32.000,- zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. do spłaty

kredytów i pożyczek w roku 2004 w kwocie 1.885.000,- zł.

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych

zaciągniętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w roku

budżetowym 2004 w kwocie 200.000,- zł.

§ 11

Określa się kwotę 1.000.000,- zł. do której Burmistrz Miasta i Gminy

Koźmin Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2004

na działalność bieżącą.


§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.


§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004r. oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH

Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH

ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI


DZ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 65.920,-

75011 Urzędy wojewódzkie 65.920,-

DZ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWA

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA 2.174,-

75101 Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.174,-

DZ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 2.500,-

75414 Obrona cywilna 2.500,-

DZ 852 POMOC SPOŁECZNA 598.300,-

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej 8.500,-

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie społeczne 420.900,-

85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 31.200,-

85219 Ośrodki pomocy społecznej 137.700,-


OGÓŁEM 668.894,-
Zał. Nr 3 do Uchwały

Rady Miejskiej

w Koźminie Wlkp.

Nr........ z dnia.............PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM

KREDYTÓW I POŻYCZEK992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów 1.885.000,-

Razem rozchody 1.885.000,-


OGÓŁEM: 1.885.000,-

Zał. Nr 4. do Uchwały

Rady Miejskiej

w Koźminie Wlkp.

Nr ............. z dnia ..............

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI

     1. KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJDZ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 481.180,-

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 282.200,-

92116 Biblioteki 198.980,-OGÓŁEM 481.180,-Zał. Nr 5 do Uchwały

Rady Miejskiej

w Koźminie Wlkp.

Nr............ z dnia.............


     1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA

INWESTYCYJNE


DZ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.302.394,-


60016 – Drogi publiczne gminne

1. Kaniew – budowa drogi 36.908,-

dł. 480 mb, szer. 3,70 m

+ dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

w kwocie 31.357,-

2. Wrotków – Skałów – budowa drogi gminnej 343.184,-

zakres rzeczowy: dł. 1.730 mb, szer.3,40m

budżet gminy: 173.181,-

środki pomocowe SAPARD: 170.003,-

3. Orla – budowa drogi od strony Sapieżyna 22.400,-

dł. 320 mb, szer. 4m

+ dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

w kwocie 16.000,-

4. Staniew Wieś – Staniew Odbudowanie – budowa drogi 61.740,-

dł. 980 mb, szer. 3.60m

+ dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

w kwocie 44.100,-

5. Stara Obra, ul. 40-lecia – budowa drogi 37.800,-

dł. 180 mb, szer. 6 m

+ dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

w kwocie 18.900,-

6. Budowa drogi gminnej (ulice: Chełkowskiego, Synoradzkiego,

Wiatraczna) 800.362,-

dł. 643 mb, szer. 5m + chodnik 2 x 1,5m

budżet gminy: 403.886,-

środki pomocowe SAPARD: 396.476,-


DZ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 20.000,-

75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Zakup samochodu – dofinansowanie 20.000,-


OGÓŁEM 1.322.394,-


Zał. Nr 6 do Uchwały Nr XII/107/2004

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2004r.


PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2004R.PLANOWANE PRZYCHODY: 55.000,-


Dz 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA

r-dz 90011- Fundusz Ochr. Środow. i Gosp. Wodnej

0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych 55.000,-PLANOWANE WYDATKI: 55.000,-

Dz 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

r-dz 90011 – Fundusz Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-


4300 – zakup usług pozostałych 45.000,-

Zał. Nr 7 do Uchwały Nr XII/107/2004

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2004r.PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO


PLANOWANE PRZYCHODY: 500,-

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500,-

r-dz 60016 - drogi publiczne gminne

0690 – wpływy z różnych opłat 500,-

(zajęcie pasa drogowego)

PLANOWANE WYDATKI: 500,-

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500,-

r-dz 60016 – drogi publiczne gminne

4300 – zakup usług pozostałych 500,-

(remonty dróg)

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr XII/107/2004

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2004r.


     1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA

INWESTYCYJNE


DZ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.302.394,-


60016 – Drogi publiczne gminne

1. Kaniew – budowa drogi 36.908,-

2. Wrotków – Skałów – budowa drogi gminnej 343.184,-

3. Orla – budowa drogi od strony Sapieżyna 22.400,-

4. Staniew Wieś – Staniew Odbudowanie – budowa drogi 61.740,-

5. Stara Obra, ul. 40-lecia – budowa drogi 37.800,-

6. Budowa drogi gminnej (ulice: Chełkowskiego, Synoradzkiego,

Wiatraczna) 800.362,-DZ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 20.000,-

75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Zakup samochodu – dofinansowanie 20.000,-


OGÓŁEM 1.322.394,-Budżet w ujęciu tabelarycznym [kliknij tutaj]