Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2010 uchwała budżetowa

Uchwała Nr XXXII/228/09

 

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 10.12.2009 roku

w sprawie:  budżetu gminy Koźmin Wlkp. na rok 2010

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.d, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182. art. 184, art. 188 ust.2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.128.000,00 złotych w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.003.064,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1). Dochody bieżące w kwocie 26.421.000,00

2). Dochody majątkowe w kwocie 707.000,00

 § 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34.219.000,00 złotych
w tym:

- wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami 4.003.064,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 punkt 1 wyodrębnia się:

a).  wydatki bieżące w kwocie       25.725.000,00 złotych

            b). wydatki majątkowe w kwocie     8.494.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 3

Tworzy się rezerwy:

1). Ogólną w wysokości 23.198,00 złotych

2). Celową w wysokości 1.000,00 złotych

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 1.000,00 złotych

§ 4

  1. Deficyt budżetu w wysokości 7.091.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

  2. Określa  się łączną kwotę planowanych przychodów 9.095.000,00 i rozchodów 2.004.000,00 budżetu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – 85.000,00 złotych

- wydatki – 100.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

  1. Określa się dotację dla instytucji kultury i dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie w 2010 roku w wysokości 1.251.000,00 złotych zgodnie
    z załącznikiem Nr 6A do niniejszej uchwały.

  2. Określa się dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.002.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6B do niniejszej uchwały.

  3. Określa się dotacje podmiotową z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 80.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6C do niniejszej uchwały.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 175.000,0  złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 173.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych
w programie  przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.095.000,00 złotych z tego na:

1). Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.091.000,00 złotych

2). Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 2.004.000,00 złotych.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1).Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach
w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
w tym do zmniejszania lub zwiększania kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
z wyjątkiem kwot dotacji i kwot wydatków majątkowych

2). Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3). Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i terminu zapłaty upływa w roku następnym

4). Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Ustala się kwotę 2.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźmina Wielkopolskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 mgr inż. Justyn Zaradniak

 Załączniki :

1. Dochody budżetu gminy w 2010 r. - [kliknij]

2. Wydatki budżetu gminy w 2010 r. - [kliknij]

3. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. - [kliknij]

4. Wydatki majątkowe w 2010 r. - [kliknij]

5. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - [kliknij]

6A Dotacje dla instytucji kultury - [kliknij]

6B Dotacja celowa dla powiatu i gmin na podstawie porozumień - [kliknij]

6C Dotacja podmiotowa dla ZAZ -[kliknij]

7 Fundusz sołecki 2010 r.  - [kliknij]

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-12-31
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-31
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz