Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w roku 2010

Nr XXXIV/236/10 - zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr XXXIV/237/10 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2010 [kliknij]

Nr XXXIV/238/10 - emisja obligacji komunalnych [kliknij]

Nr XXXIV/239/10 - gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 [kliknij]

Nr XXXIV/240/10 - zatwierdzenie Planów Odnowy Miejsowości na terenie gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XXXIV/241/10 - uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XXXIV/242/10 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Koźmin Wlkp. z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe [kliknij]

 Nr XXXIV/243/10 - nabycie zabudowanej nieruchomości [kliknij]

 Nr XXXIV/244/10 - zbycie nieruchomości [kliknij]

 Nr XXXIV/245/10 - wyrażenie zgody na zniesienie współwłasności [kliknij]

Nr XXXV/246/10 - udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XXXV/247/10 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2010 r. [kliknij]

Nr XXXV/248/10 - zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]

Nr XXXV/249/10 - wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2011r. środków stanowiących fundusz sołecki [kliknij]

Nr XXXV/250/10
- zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr XXXV/251/10
- nadanie nazwy skwerowi [kliknij]

Nr XXXVII/252/10 - dostosowanie opisu granic obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski do stanu faktycznego [kliknij]

Nr XXXVIII/253/10 - Wieloletni Planu Inwestycyjnego dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009 - 2010 - zmiana  [
kliknij]

Nr XXXVIII/254/10 - zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2010 r. [
kliknij]

Nr XXXIX/255/10 - zmiany
budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2010 -[kliknij]

Nr XXXIX/256/10 - zmiana gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 [kliknij]

Nr XXXIX/257/10 - udzielenie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Koźmin Wlkp. [
kliknij]

Nr XXXIX/258/10 - określenie szczegółowych zasad i  trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny [kliknij

Nr XXXIX/259/10 - nadanie odznaki "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej" [
kliknij]

Nr XXXIX/260/10 - nadanie odznaki "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej" [
kliknij]

Nr XXXIX/261/10- nadanie odznaki "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej" [
kliknij

Nr XXXIX/262/10- nadanie odznaki "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej" [
kliknij]

Nr XXXIX/263/10 - wprowadzenie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. [
kliknij]

Nr XXXIX/264/10 - z
miana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Koźmin Wielkopolski z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe [
kliknij]

Nr XXXIX/265/10 - uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Koźmin Wlkp.  [
kliknij]

Nr XXXIX/266/10 - uchwalenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych  [
kliknij]

Nr XXXIX/267/10 - nabycie nieruchomości gruntowej [kliknij]

Nr XL/268/10 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2010 rok [kliknij

Nr XL/269/10  - tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij

Nr XL/270/10 - określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury [kliknij]

Nr XL/271/10 - dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski do stanu fakycznego [kliknij

Nr XL/272/10 - przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi [kliknij]

Nr XL/273/10 - upoważnienie Burmistrza do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu "Nowa jakość aktywizacji społeczno -zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach ", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki  - Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" [kliknij]   

Nr XLI/274/10 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2010 r. [kliknij

Nr XLI/276/10 - wprowadzenie zmian do Uchwały Nr VI/48/07 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27.06.2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2007 - 2011 r. [kliknij 

Nr XLI/277/10 - podniesienie wskaźnika procentowego, ograniczającego wysokość dodatku mieszkaniowego [kliknij

Nr XLI/278/10 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. dla działek o nr ewid. 606/1, 606/2, 606/3 [kliknij]

Nr XLI/279/10  - przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XLI/280/10 - nabycie zabudowanej nieruchomości [kliknij

Nr XLI/281/10  - zbycie nieruchomości lokalowej [kliknij]

Nr XLII/282/10  - zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2010 [kliknij]  

Nr XLII/283/10 - emisja  obligacji komunalnych [kliknij]

Nr XLII/284/10 - ustalenie trybu konsultacji społecznych, dotyczących zmian granic sołectwa Pogorzałki Wielkie - Borzęciczki [kliknij]

Nr XLII/285/10 - utworzenie odrębnego obwodu głosowania [kliknij]

Nr XLII/286/10 - opinia i celowość modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych [kliknij]

Nr XLIII/287/10 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2010 r. [kliknij]

Nr XLIII/288/10 - zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. [kliknij]

Nr XLIII/289/10 -
obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego [kliknij]

Nr XLIII/290/10 - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]

Nr XLIII/291/10 - określenie wysokości podatku od środków transportowych [kliknij]

Nr XLIII/292/10 - opłata targowa [kliknij]

Nr XLIII/293/10 - określenie wysokości stawek czynszu za najem najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XLIII/294/10 -
zmiana Planów Odnowy Miejscowości na terenie gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XLIII/295/10 -
przekształcenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w samorządowy zakład budżetowy o nazwie Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim  [kliknij]

Nr XLIII/296/10 -
wprowadzenie  zmian do Uchwały Nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij

Nr XLIII/297/10 -
określenie na 2011r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka osobową na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XLIII/298/10 - zasady dodatkowego oznaczenia taksówek oraz sfer cen (
stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr I/1/10 - wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr I/2/10 - wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr I/3/10 - wybór składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej [kliknij]

Nr I/4/10 - wybór przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr I/5/10 - powołanie komisji rewizyjnej [kliknij]

Nr III/6/10 - zmiany w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2010 [kliknij]

Nr IV/7/10 - zmiany w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2010 [kliknij]

Nr IV/8/10 - zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009 – 2013 [kliknij]

Nr IV/9/10 - zmiany Uchwały Nr XLIII/290/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]

Nr IV/10/10 - określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [kliknij]

Nr IV/11/10 - budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011 [kliknij]

Nr IV/12/10 - ustalenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031 [kliknij]

Nr IV/13/10 - gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 [kliknij]

Nr IV/14/10 - uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2014 [kliknij]

Nr IV/15/10 - zarządzenie wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i rad osiedli [kliknij]

Nr IV/16/10 - likwidacja Koźmińskiej Fundacji Ochrony Zdrowia [kliknij]

Nr IV/17/10 - ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]


Nr IV/18/10 - przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr IV/19/10 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Nowa Obra, Wałków, Borzęcice, Sapieżyn, Orla, Cegielnia z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2010-02-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-04-21
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz