Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Zarządzenia Burmistrza rok 2004
 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Rok 2004


Nr Zarządzenia

Data wydania

Tytuł Zarządzenia

1/2004

14.01.

w sprawie powołania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.

2/2004

14.01.

w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.

3/2004

15.01.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów niejawnych.

4/2004

15.01.

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

5/2004

11.02.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach programu SAPARD.

6/2004

18.02.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

7/2004

12.03.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2004.

8/2004


17.03.

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Koźmin Wlkp. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

9/2004

18.03.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w miesiącu maju i grudniu 2004r.

10/2004

18.03.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2003r.

11/2004

22.03.

w sprawie wysokości stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

12/2004

26.03.

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

13/2004

26.03.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kominie Wlkp. do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych

14/2004

6.04.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2004.

15/2004

20.04.

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 22/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 1.09.2003r. w sprawie uczczenia zasług i pamięci walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, Wielkopolski i Ziemi Koźmińskiej.

16/2004

20.04

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 8/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 17.03.2004r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Koźmin Wlkp. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.

17/2004

20.04.

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu

18/2004

4.05.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

19/2004

4.05.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

20/2004

6.05.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2004.

21/2004

18.05.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

22/2004

31.05.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2004.

23/2004

31.05.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2004.

24/2004

31.05.

w sprawie powołania w Urzedzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

25/04

7.06.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski badań ankietowych klientów.

26/04

7.06.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski systemu ocen pracowników.

27/04

30.06.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2004.

28/04

1.07.

w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

29/04

1.07.

w sprawie ustanowienia Księgi Jakości.

30/04

13.07.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Wrotków.

31/04

22.07.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Obrze.

32/04

10.08.

w sprawie zmiany w wykazie akt.

33/04

17.08.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2004r.

34/04

31.08.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokronosie podczas jego nieobecności.

35/04

31.08.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach podczas jego nieobecności.

36/04

31.08.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Obrze podczas jego nieobecności.

37/04

31.08.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Borzęcicach podczas jego nieobecności.

38/04

31.08.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Borzęciczkach podczas jego nieobecności.

39/04

31.08.

w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi gminnej Wrotków – Skałów”.

40/04

31.08.

w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 024 ulice Wiatraczna, Chełkowskiego i Synoradzkiego”.

41/04

31.08.

w sprawie powołania Komisji do spraw rozwoju lokalnego.

42/04

30.09.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2004.

43/04

29.10.

w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

44/04

29.10

w sprawie przyjęcia instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

45/04

15.11.

W sprawie uchwalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2005r.

46/04

22.11.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2004.

47/04

29.11.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2004.

48/04

22.12.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2005r.

49/04

27.12.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędie Miasta i Gminy i jednostkach podległych na rok kalendarzowy 2004 oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

50/04

31.12.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2004.

51/04

31.12.

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu.


 

Data ostatniej modyfikacji: 2006-04-19
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski