Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
STATUT Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


§ 1


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim zwany dalej Ośrodkiem Pomocy Społecznej działa na podstawie:


 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593

z późniejszymi zmianami)

 1. przepisów dotyczących państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych

 2. Uchwały Nr X/51/90 Rady Miasta i Gminy w Koźminie z dnia 06 marca 1990 roku w sprawie powołania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie.

 3. Zarządzenia Nr 19/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 4 maja 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

 4. Zarządzenia Nr 18/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 maja 2004 r do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 5. niniejszego statutu.


§ 2


1.Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną, budżetową, podporządkowaną

Radzie Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim


2.Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren obejmujący miasto i gminę.


3.Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek przy ulicy Krotoszyńskiej 16 w Koźminie Wielkopolskim.


§ 3


1.Przedmiotem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizacja i wykonanie

pomocy społecznej oraz realizacja świadczeń rodzinnych dla mieszkańców z terenu

miasta i gminy.


2.Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych świadczeń ustawą o pomocy społecznej i ustawą o świadczeniach rodzinnych

 2. praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi

 3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej

 4. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

 5. realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych

 6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


§ 4


Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej.


Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego

 9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę , która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

 10. praca socjalna

 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych

 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

 14. dożywianie dzieci

 15. sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym

 16. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu

 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego

 18. utworzenie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.


Do zadań własnych gminy należy:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków , pożyczek oraz pomocy w naturze

 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki

 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.


Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

 5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Środki na realizację i obsługę wymienionych zadań zapewnia budżet państwa.


§ 5


W realizacji zadań Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z :

  1. Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu

  2. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu

  3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

  4. Powiatowym Urzędem Pracy

  5. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  6. Sądem , państwowymi jednostkami organizacyjnymi i szkołami

  7. Organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi , fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy społecznej

  8. Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej


§ 6


1. W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą samodzielne stanowiska pracy.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną, zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy

Społecznej ustali Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym.


§ 7


1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego działalność,

który w szczególności:

 1. ustala potrzeby Gminy Koźmin Wlkp. w zakresie pomocy społecznej

 2. ustala plany i realizuje politykę kadrową Ośrodka Pomocy Społecznej

 3. zarządza mieniem i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz

 4. sprawuje nadzór nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz pracą pracowników

 5. składa coroczne sprawozdanie Radzie Miejskiej z działalności Ośrodka.


2. Decyzję o zatrudnieniu i zwolnieniu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej podejmuje

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.


3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej jest uprawniony do wydawania decyzji

administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z zakresu pomocy

społecznej i świadczeń rodzinnych.


4. W razie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej decyzje administracyjne

w zakresie pomocy społecznej podejmuje starszy pracownik socjalny d/s świadczeń

w zakresie zadań własnych.


5. W razie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej decyzje administracyjne

w zakresie świadczeń rodzinnych podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin

Wielkopolski.


6. Kierownik zarządza Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy pomocy :

 1. Głównego księgowego

 2. samodzielnych stanowisk pracy


7. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje starszy pracownik socjalny d/s

świadczeń z zakresu zadań własnych.