Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
STATUT Gimnazjum

Statut Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.


Przyjęty Uchwała Nr V/50/99 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 26 lutego 1999 roku

Nazwa szkoły

§ 1.1. Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum im. Z jednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

2. Siedzibą szkoły jest Koźmin Wielkopolski ul. Kopernika 1, 63-720 Koźmin           Wielkopolski.

§ 2. Szkoła ma prawo ubiegania się o nadanie imienia we­dług odrębnych przepisów.

Inne informacje o szkole

§ 3.1. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim.
      2. Nauka w szkole trwa 3 lata.
      3. Obwód szkoły określa akt założycielski gimnazjum.

      4. Szkoła jest jednostka budżetową, której obsługę ekonomiczno - administracyjną na              mocy uchwały Rady Miejskiej, zapewnia Zespół Obsługi Szkół i Przedsz­koli w              Koźminie Wlkp.


Cele i zadania szkoły

§ 4. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95, póz. 485 wraz z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1. zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, mo­ralno- emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami
psycho-fizycznymi w wa­runkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowe i wyznaniowej. W reali­zacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka, Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.09. 1989 r.

2. zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowot­nej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 1. umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainte­resowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,

 2. umożliwienie indywidualizacji podejścia pedagogicz­nego i opiekuńczego do każdego dziecka,

5. umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego.


§ 5.1. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii na życzenie rodziców.

 1. Uczniów mających trudności w nauce i sprawiających problemy wychowawcze szkoła kieruje na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Dzieci niepełnosprawne otaczane są przez szkołę szczególną opieką (pomoc koleżeńska, szczególna troska i życzliwość nauczycieli i wychowawców, stwa­rzanie atmosfery bezpieczeństwa).

 3. Indywidualne zainteresowania uczniów szkoła rozwija poprzez:

1. ukierunkowaną pracę z uczniem wykazującym uzdol­nienia,

2. organizacje konkursów,

3. realizowanie indywidualnych programów nauczania.


§ 6.1. Zadania opiekuńcze realizuje szkoła z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:


 1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nau­czyciele zgodnie z opracowanym tygodniowym roz­kładem zajęć,

2. podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wy­cieczek i imprez organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel - opiekun grupy,

3. przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerw oraz po zakończeniu zajęć nauczyciele pełnią dyżury zgod­nie z opracowanym przez dyrektora planem,

4. w czasie pełnienia dyżuru nauczyciel ponosi pełna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo ucz­niów oraz poszanowanie mienia szkolnego,

5.  za bezpieczeństwo uczniów dochodzących i dojeż­dżających własnym środkiem lokomocji lub autobu­sem liniowym do i ze szkoły odpowiedzialność po­noszą rodzice.

2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami:

l. w stosunku do uczniów z zaburzeniami rozwojowy­mi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu, wzro­ku szkoła stosuje specjalne formy indywidualnej opieki (zorganizowana pomoc koleżeńska ,troska i życzliwość nauczycieli, współpraca z rodzicami ucznia),

2.  dla uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna szkoła zabiega o :

a) uzyskanie zapomogi,

b) finansowanie wyjazdów ucznia na wycieczki, do kina i teatru,

c) wyposażenie ucznia w podręczniki i podstawo­we przybory szkolne.


§ 7.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wycho­wawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddzia­le, zwanemu dalej "wychowawcą".

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział w da­nym etapie edukacji.

3. Rodzice mają prawo zwrócić się do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę nauczyciela-wychowawcy. Wniosek musi być poparty słusznymi argumentami i potwierdzo­ny przez większość rodziców (ponad 50 %).
4. Ostateczna decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły po sprawdzeniu zasadności wniosku.


Organa szkoły

§ 8.1. Organami szkoły są:

l. Dyrektor szkoły,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Rada Rodziców oraz Rada Szkoły, jeżeli zostanie utworzona,

4. Samorząd Uczniowski.

 1. 2. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:

1. opracowanie dokumentów organizacyjnych szkoły (program dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny szkoły, statut szkoły, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć) ,

2. opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

3. dobór kadru pedagogicznej oraz zatrudnienie jej,

4. dobór pracowników niepedagogicznych i zatrudnie­nie ich,
5. konsultowanie zatrudnienia i zwalniania pracowników z organem
prowadzącym,
6. opracowanie regulaminu premiowania nauczycieli,

7. kierowanie całokształtem działania szkoły, w szczegó1nosci:

a) przyjmowanie uczniów, prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy MEN, informowanie dyrekto­rów szkół rejonowych o realizowaniu przez ich uczniów obowiązku szkolnego w tutejszej szkole,

b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współ­działanie z samorządem uczniowskim,

c) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

d) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działal­nością nauczycieli, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry,

e) organizowanie współdziałania z radą rodziców i zapewnienie jej realnego wpływu na działalność szkoły,

f) dbałość o powierzone mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

g) wnioskowania do organu prowadzącego szkołę w sprawie rozwoju bazy materialno -technicznej szkoły, opracowanie projektu wydatków do bu­dżetu szkoły,

h) realizowanie zarządzeń Kuratora Oświaty oraz uchwał rady pedagogicznej,

i) okresowe informowanie organu prowadzącego szkołę o wynikach działania szkoły.

8. Dyrektor szkoły ma prawo do :

 1. a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracow­nikom

szkoły,
b) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,

c) premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z "Regulaminem premiowania i nagradzania" a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy,

d) przyjmowania uczniów do szkoły,

e) formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

f) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania bieżącego,

g) wykorzystania według własnego uznania (po kon­sultacji z radą pedagogiczną) środków finanso­wych przydzielonych na działalność szkoły,

h) reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz podpi­sywania dokumentów i korespondencji.

9. Dyrektor szkoły odpowiada za :

a) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nau­czania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi,

b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,

c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

d) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły,

e) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

10. Na czas nieobecności dyrektor zleca swoje obo­wiązki wyznaczonemu nauczycielowi.

3. Rada Pedagogiczna :

l. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie jej przewodniczącego, proszeni goście z głosem doradczym.

4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków rady.

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

6. Członkowie rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także innych pracowników szkoły.

7. Do kompetencji rady pedagogiczne należy :
a) uchwalanie regulaminu własnej działalności,

b) zatwierdzanie planów pracy szkoły wnoszonych przez dyrektora,

c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eks­perymentów pedagogicznych w szkole.

8. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania :

a) arkusza organizacyjnego szkoły,
b) tygodniowego rozkładu zajęć w szkole,

c) decyzji dyrektora szkoły w sprawie wydatkowa­nia środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły.


9. W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły realizacji uchwały Rady Pedagogicznej - sprawę rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmianę.

11. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z innej funkcji kierowniczej w szkole. W powyższym przy­padku organ prowadzący szkołę lub dyrektor są zobowiązani w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

12. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru peda­gogicznego oraz informacje o działalności szkoły

13. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organi­zowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każ­dym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakoń­czeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

14. Rada Pedagogiczna wykonując zadania Rady Szkoły zgodnie z
art. 52, ust. 2 ustawy jest zobowiąza­na zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.

4. Rada Rodziców :

 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację
  rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie

może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej

i dyrektora szkoły z wnioskami i opinia­mi dotyczącymi wszystkich

spraw szkoły.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wy­datkowania funduszy rady rodziców określa opra­cowany regulamin.

5. Samorząd uczniowski :

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dale "samorządem"

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin chwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są reprezentantami ogółu ucz­niów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, dotyczących realizacji podsta­wowych praw uczniów, takich jak :

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów « nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej oraz sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

f) prawo wyboru opiekuna samorządu z zespołu nauczycielskiego.

6. Każdemu organowi zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach usta­wowych kompetencji.

7. W calu zapewnienia właściwej wymiany informacji między organami szkoły, każdy z organów powiadamia dyrektora szkoły - koordynatora o podjętych uchwa­łach bezpośrednio po ich uchwaleniu.


8. Sprawy sporne między organami szkoły są przez nie kierowane do rozstrzygnięcia przez dyrektora szko­ły, który pełni rolę mediatora i czuwa nad zgodnością podejmowanych decyzji zgodnie z obowiązującym prawem.


9. Sprawy sporne pomiędzy organami a dyrektorem szko­ły rozstrzyga organ prowadzący szkołę.


§ 9. Rodzica i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i

kształcenia dzieci.


1. Rodzice mają prawo do :

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasy­fikowania i promowania uczniów oraz przeprowadza­nia egzaminów,

c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji

na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce,

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowa­nia i dalszego kształcenia swych dzieci,

e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

f) usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zaję­ciach dydaktycznych z wyjątkiem usprawiedliwień zaświadczeniem lekarskim nieobecności na egzami­nach sprawdzających i klasyfikacyjnych.2. W calu przekazywania rodzicom zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, przepisów prawa szkolnego oraz wymia­ny informacji o uczniu szkoła organizuje :

a) spotkania ogólnoszkolne i klasowe,

b) spotkania indywidualne,

c) wizyty nauczyciela w domu.

3. Wymienione w punkcie 2a organizuje dyrektor szkoły

raz na kwartał a pozostałe według uznania nauczyciela -wychowawcy bądź rodzica.

4. Na życzenie rodziców szkoła udostępnia przepisy prawa oświatowego.


Organizacja szkoły


§ 10.1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimo­wych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Rozkład zajęć realizowany jest w ciągu 5 dni tygod­nia.

3. W miarę posiadanych środków szkoła organizuje zaję­cia w wolne soboty

.

§ 11.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organi­zacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podsta­wia planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczba stanowisk kierowniczych, ogólna liczbę zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielo­nych przez organ prowadzący szkołę.


§ 12.1. Podstawowa jednostką organizacyjną szkoły jest od­dział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kur­sie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim, ramowym planem nauczania i programem d1a danej klasy .


2. Zasady tworzenia oddziałów w szkole określają prze­pisu w sprawie ramowych planów nauczania, liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynos 26.

3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązko­wych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnie­niem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 13.1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, d1a których z treści programu nauczania wynika koniecz­ność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki, z zastrzeżeniem ust. 2,


2. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

3. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę


4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 15 i nie więcej niż 26 uczniów.

§ 14. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Go­dzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przy­padkach dopuszcza się prowadzenie zająć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygod­niowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego pla­nu nauczania.

§15. Dla uczniów gimnazjum, którzy ukończyli klasę I gim­nazjum i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można organizować klasy przysposabiające do zawodu.


§ 16. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Służy ona realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warszta­tu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

1. Z biblioteki korzystać mogą wszyscy uczniowie, nau­czyciele, inni pracownicy szkoły, a także miejscowa młodzież ucząca się w innych szkołach.

2. Bibliotekę prowadzi nauczycie1 bib1iotekarz, które­mu dyrektor szkoły przydzielił

to zadanie.


3. Czas wypożyczeń określony jest planem zajęć w szko­le - godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów przed, w czasie i po lekcjach.

4. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza :

1. praca pedagogiczna:

 1. udostępnianie zbiorów,

 2. udzielanie informacji bibliotecznych,

c) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęca­nie uczniów do świadomego doboru lektury,

d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie ucz­niów jako użytkowników informacji,

e) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,

 1. informowanie nauczycieli o czytelnictwie ucz­niów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia rady pedagogicznej,

 2. prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagowania książek,

 1. organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kul­tury czytelniczej uczniów,


2. praca organizacyjna:

a) gromadzenie zbiorów,

b) ewidencja zbiorów,

c) opracowywanie biblioteczna zbiorów,

d) konserwacja zbiorów,

e) organizacja warsztatu informacyjnego,

f) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumen­tacje pracy biblioteki,

 1. przyjmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki.


§ 17. Szkoła zapewnia opiekę uczniom oczekującym na autobus.


§ 18. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1. pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2. sale gimnastyczną, boisko sportowe i rekreacyjne z placem zabaw,
3. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Nauczyciele i inni pracownicy

§ 19.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowni­ków administracyjno obsługowych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowni­ków określają odrębne przepisu.

3. Obowiązki dla pracowników administracyjno obsługowych określa dyrektor szkoły.


§ 20.1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wy­niki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonej jego opiece młodzieży.

2. Do zadań nauczyciela należy:

l. rzetelne realizowanie podstawowych funkcji szko­ły:

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

2. dążenie do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,

3. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowa­niu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzecz­pospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tole­rancji, wolności sumienia, sprawiedliwości spo­łecznej i szacunku do pracy,

4. dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moral­nych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy narodami,

 5. odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo ucz­niów,

  6. stała troska o prawidłowy przebieg procesu dy­daktycznego,

7. dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

8. wspierania rozwoju psycho -fizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

9. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

10. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

11. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i pod­noszenia poziomu wiedzy merytorycznej,

12. poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewi­dywanym dla niego okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym w formie pisemnej przez kance­larię szkoły na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku) szkolnego,

13. poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewi­dywanych dla niego okresowych (rocznych) stopniach na tydzień przed posiedzeniem klasyfika­cyjnym Rady Pedagogicznej przez dokonanie wpisu w dzienniczku ucznia.


§ 51.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu do­puszczenia do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykaz tych programów.

2. W szkole można utworzyć zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub problemowo-zadani owe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków zespołu.

4. Do zadań zespołów których mowa w ust. 2 może na­leżeć w szczególności:

 1. udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad
  wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,

 2. udział w realizacji zadań dydaktycznych, wycho­wawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły,

 3. organizowanie doskonalenia zawodowego oraz do­radztwa metodycznego.

§ 22.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wycho­wawczej nad uczniam

a w szczególności:

1.tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do ży­cia w rodzinie i społeczeństwie,

2.planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich ro­dź i rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jed­nostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na go­dzinach do dyspozycji wychowawcy,

3.współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna indywidualna opieka (doty­czy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami,

4. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo -wychowawczych

ich dzieci,

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,


5. współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, higienistką

szkolną, lekarzem mogącym świadczyć kwalifikowaną, pomoc w

rozpoznawaniu po­trzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainte­ -

resowań i szczególnych uzdolnień uczniów.


3. Wychowawca klasy organizuje nie rzadziej niż trzy razy w roku spotkania z rodzicami - informuje ich o postępach dzieci w nauce, zapoznaje z ewentualnymi problemami wychowawczymi, omawia inne sprawy szkoły, z którymi winni być zapoznani rodzice.

4. Nauczyciel wychowawca dąży do doskonalenia swej pra­cy.

5. Wychowawca klasy wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy,
w szczególności:

1.prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,

2.wypisywanie świadectw szkolnych,


3.sporzadzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy,


4.wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz oświatowych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.

Uczniowie szkoły

§ 23.1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szkołę

podstawową.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły.

3. Na pisemną, prośbę rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły przyjmuje się dzieci zamieszkałe poza obwo­dem szkoły.

4. Dyrektor szkoły powiadamia o przyjęciu ucznia dy­rektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka oraz informuje go o wypełnianiu obowiązku szkolnego.§ 54. Prawa i obowiązki ucznia:

1. Uczeń ma prawo do :

a)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgod­nie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole za­pewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi •formami przemocy -fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,

c)korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

d) życz!iwego, podmiotowego traktowania w procesie dy­daktyczno-wychowawczym,

e) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczegól­ności dotyczących życia szkoły, a także światopoglą­dowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
f ) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,

g)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz usta­lonych sposobów kontroli postępów w nauce,
h) pomocy w przypadku trudności w nauce,

i) korzystania z poradnictwa psychologiczno -pedagogicznego

j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środ­ków

dydaktycznych, biblioteki podczas zajęć lekcyj­nych i

pozalekcyjnych,

k) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samo­rządową.


2. Uczeń ma obowiązek;

a)w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę, systematycznie przygotowywać się do zająć lekcyj­nych,

b)uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach po­zalekcyjnych oraz wyrównawczych,

c)godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,

d)dbać o piękno mowy ojczystej,
dokazywać szacunek dorosłym i kolegom,

f)przeciwstawiać się przejawom przemocy, brutalności, wulgarności,

g)szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
h)dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,
i)naprawiać wyrządzoną przez siebie szkodę,

j)dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

§ 25. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz

tryb odwoływania się od kary określą organy statutowe szkoły.


Postanowienia końcowe

§ 26. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 27. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy

§ 58. Zmiany w statucie mogą być dokonane:

1. w przypadku zmian przepisów oświatowych,

2. na wniosek co najmniej jednego z organów szkoły przy akceptacji rady pedagogicznej.

§ 29. Niniejszy statut został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 i Nr 106, póz. 496, z 1997 r. Nr 28, póz. 153 i Nr 141, póz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, póz. 759 i Nr 162, póz. 1126) oraz aktów wyko­nawczych do ustawy' § 30. Statut wchodzi w życie z dniem
1 września 1999 roku.