Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
BUD¯ET NA 2012 ROK

Uchwała SO-0954/37/3/Ka/2013 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego [kliknij]

Informacja o wykonaniu budzetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za rok 2012 [kliknij


Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie RB- NDS za okres od początku roku do grudnia 2012 [kliknij]

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 września 2012 r. RB -27S [kliknij]

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. RB - 28 S[kliknij]

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego RB -N [kliknij]

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie RB - NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. [kliknij]

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązan według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji RB -Z według stanu na III kwartał 2012 r. [kliknij]

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2012 r.  Rb - 27S [kliknij]  

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2012 r. RB-28 S [kliknij]

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego RB -N [kliknij]

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie RB - NDS [kliknij]

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązan według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji RB -Z [kliknij]


Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2012 r. [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. [kliknij]


BUDŻET MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA ROK 2012 [kliknij]

Załączniki do budżetu:

Nr 1 - Dochody budżetu roku 2012 - [kliknij

Nr 1A - Dochody budżetu zw. z real. zadań zleconych - [kliknij]

Nr 1B - Dochody budżetu zw. z real. zadań innych jst - [kliknij]

Nr 2 - Wydatki budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 2A - Wydatki budżetu zw. z real. zadań zleconych - [kliknij 

Nr 2B - Wydatki budżetu zw. z real. zadań innych jst - [kliknij]

Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 4 - Wydatki majątkowe budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu w roku 2012 - [kliknij]

Nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - [kliknij]

Nr 7 - Wydatki z zakresu ochr. środ. i gosp. wod. - [kliknij]

Nr 8 - Fundusz Sołecki - [kliknij]
Opinia o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2012 rok [kliknij]

Projekt BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2012 [KLIKNIJ]

Załączniki do projektu budżetu:

Nr 1 - Dochody budżetu roku 2012 - [kliknij

Nr 1A - Dochody budżetu zw. z real. zadań zleconych - [kliknij]

Nr 1B - Dochody budżetu zw. z real. zadań innych jst - [kliknij]

Nr 2 - Wydatki budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 2A - Wydatki budżetu zw. z real. zadań zleconych - [kliknij]

Nr 2B - Wydatki budżetu zw. z real. zadań innych jst - [kliknij]

Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 4 - Wydatki majątkowe budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - [kliknij]

Nr 7 - Wydatki z zakresu ochr. środ. i gosp. wod. (dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - [kliknij]

Nr 8 - Fundusz Sołecki - [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2011-12-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-17
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz