Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w roku 2012

Nr XVII/93/12 - Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr XVII/94/12 - Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012- 2031 [kliknij]

Nr XVII/95/12 - Zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2012 [kliknij]

Nr XVII/96/12 - Zmiana uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego [kliknij]

Nr XVII/97/12 - Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 [kliknij]

Nr XVII/98/12 - Zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej [kliknij]

Nr XVII/99/12 - Zmiana uchwały w sprawie regulaminu targowiska [kliknij]

Nr XVII/100/12 - Zmiana uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr XVII/101/12 - Wystąpienie Gminy Koźmin Wielkopolski ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich [kliknij]

Nr XVIII/102/12 - Pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2012 roku [kliknij]

Nr XVIII/103/12 - Zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2012 [kliknij]

Nr XVIII/104/12 - Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki [kliknij]

Nr XVIII/105/12 - Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]

Nr XVIII/106/12 - Ustalenie wysokości stawek opłaty adiacenckiej [kliknij]

Nr XVIII/107/12 - Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt [kliknij]

Nr XVIII/108/12 - Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XVIII/109/12 - Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr XVIII/110/12 - Zmiany szczegółowych warunków: przyznawania, odpłatności, zwalnianie od opłat oraz tryb pobierania opłat za usługi opiekuńcze [kliknij

Nr XVIII/111/12 - Wyznaczenie terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XVIII/112/12 - Nadanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” [kliknij]

Nr XVIII/113/12 - Obciążenie nieruchomości [kliknij]

Nr XVIII/114/12 - Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XIX/115/12 - Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2012 - 2031 [kliknij]

Nr XIX/116/12 - Zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2012 [kliknij]

Nr XIX/117/12 - Zmiana Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]

Nr XIX/118/12 - Przystąpienie do scalenia i podziału nieruchomości położonej w Koźminie Wlkp. pomiędzy ulicami: Łączną,  Poznańską, Kopernika i torem kolejowym [kliknij]

Nr XIX/119/12 - Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Wałków [kliknij]

Nr XX/121/12 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 r. [kliknij]

Nr XX/122/12 - Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XX/123/12 - Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2012 -2031 [kliknij]

Nr XX/124/12 - Zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2012 [kliknij]

Nr XX/125/12 - Zaciagnięcie kredytu długoterminowego [kliknij]

Nr XX/126/12 - Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 [kliknij]

Nr XX/127/12 -  Przyjęcie rocznego programu  współpracy Gminy Koźmin Wlkp. z organizacjami pozarządowymi [kliknij]

Nr XX/128/12 - Uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2012-2016 [kliknij]

Nr XX/129/12 - Wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XIX/195/05 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Koźmin Wlkp. [kliknij

Nr XX/130/12 - Uchwalenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XX/131/12 - Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. w rejonie ul. Łącznej, Poznańskiej, MIkołaja Kopernika i toru kolejowego [kliknij]

Nr XX/132/12 - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Nowa Obra, Wałków, Borzęcice, Sapieżyn, Orla, Cegielnia [kliknij]  

Nr XX/133/12 - Zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr XX/134/12 - Zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr XXI/135/12 - Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012 - 2031 [kliknij]

Nr XXI/136/12  - Zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2012 [kliknij]

 Nr XXI/137/12  - Przejęcie przez gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych [kliknij

 Nr XXI/138/12  - Podział miasta i gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaźdym okręgu  [kliknij

Nr XXI/139/12  - Uchylenie Uchwały Nr XXV/262/2001 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów finansowania inwestycji realizowanych z udziałem społecznych komitetów budowy [kliknij]

Nr XXI/140/12 - Powierzenie Gminie Żerków realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki całodobowej osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnym intelektualnie [kliknij] 

Nr XXI/141/12 - Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Koźmin Wlkp. z przeznaczeniem pod elektrownię wiatrową [kliknij]

Nr XXI/142/12  - Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XXII/143/12 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2012 [kliknij

 Nr XXII/144/12  - utworzenie stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [kliknij

Nr XXII/145/12  - zobowiazanie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. do utworzenia strefy ograniczonego postoju [kliknij]

Nr XXII/146/12  - nadanie odznaki "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej" [kliknij

Nr XXIII/147/12  - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031 [kliknij]

Nr XXIII/148/12  - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2012 [kliknij]

Nr XXIII/149/12  - obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego [kliknij]

Nr XXIII/150/12  - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]

Nr XXIII/151/12  - określenie wysokości stawek podatków od środków transportowych [kliknij]

Zał Nr 1 [kliknij],  Zał Nr 2 [kliknij],   Zał Nr 3 [kliknij]

Nr XXIII/152/12  - opłata targowa [kliknij]

Nr XXIII/153/12 - określenie wysokości stawek czynszu za najem lokali uzytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XXIII/154/12 - wydzierżawienie nieruchomości gruntowej [kliknij

Nr XXIV/155/12 - zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2012 [kliknij]

Nr XXIV/156/12 - pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2012 roku [kliknij]

Nr XXIV/157/12 - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid.383,384,387/2 i 2499 położonych przy ul. MIkołaja Kopernika w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Nr XXV/158/12 - zmiana  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012 - 2031

Nr XXV/159/12 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2012 [kliknij]

Nr XXV/160/12 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031 [kliknij

Nr XXV/161/12 - budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013 [kliknij]

Nr XXV/162/12 - pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego [kliknij

Nr XXV/163/12 - Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Koźminie Wlkp. w latach 2013-2015 [kliknij]

Nr XXV/164/12 - przyjęcie zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy [kliknij

Nr XXV/165/12 -utworzenie  Związku Miedzygminnego "EKO SIÓDEMKA" [kliknij]

Nr XXV/166/12 - przyjęcie Statutu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" [kliknij] 

Zał Nr 1 Statut Statutu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"  [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2012-03-22
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2013-06-18
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz