Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w roku 2013

Nr XXVI/167/2013 - Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr XXVI/168/2013 - Zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013 [kliknij]

Nr XXVI/169/2013 - Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki [kliknij]

Nr XXVI/170/2013 - Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013 [kliknij]

Nr XXVI/171/2013 - Zatwierdzienie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]

Nr XXVI/172/2013 - Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt [kliknij]

Nr XXVI/173/2013 - Przyjęcie zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy [kliknij

Nr XXVI/174/2013  - Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij

Nr XXVI/175/2013  - Metoda ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty [kliknij

Nr XXVI/176/2013  - Termin, częstotliwość i tyb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [kliknij]

Nr XXVI/177/2013  - Szczegółowy sposób i zkares świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [kliknij]

Nr XXVI/178/2013 - Wzór deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości [kliknij]

Nr XXVII/179/2013 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031 [kliknij]   

Nr XXVII/180/2013 - zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013 [kliknij

Nr XXVII/181/2013 - Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2013r. [kliknij

Nr XXVII/182/2013 -  zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej [kliknij]

Nr XXVII/183/2013 - określenie przystanków komunikacyjnych, których właściccielem lub zarządzającym jest Gmina Koźmin Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich [kliknij]  

Nr XXVII/184/2013 - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Biały Dwór [kliknij]

Nr XXVII/185/2013 - ustalenie wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów rad osiedli [kliknij

Nr XXVIII/186/2013 - zmiany Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013 [kliknij

Nr XXVIII/187/2013  - wystąpienie gminy Koźmin Wielkopolski ze Związku Międzygminnego "EKO-SIODEMKA"  [kliknij]

Nr XXIX/188/2013 - zmiana  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 - 2031 [kliknij]

Nr XXIX/189/2013 - zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013 [kliknij]

Nr XXIX/190/2013 - przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014 – 2018 [kliknij]

Nr XXIX/191/2013 - zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania [kliknij]

Nr XXIX/192/2013 - nabycie nieruchomości [kliknij]

Nr XXIX/193/2013 - nabycie nieruchomości [kliknij]

Nr XXX/194/2013 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012r. [kliknij] 

Nr XXX/195/2013 - udzielenie absoluotium Burmistrzowi MIasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XXX/196/2013  - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031 [kliknij]

 Nr XXX/197/2013  - zmiana budżetu Miasta i Gminy KOźmin Wielkopolski

Nr XXX/198/2013 - zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 [kliknij]

Nr XXX/199/2013  - realizacja projektu "BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZARZĄDZANIEM POWSTAŁĄ INFRASTRUKTURĄ SPORTOWĄ" realizowanego w formule koncesji na roboty w zakresie budowy i eksploatacji obiektu sportowego przez partnera prywatnego [kliknij]

Nr XXX/200/2013  - przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi [kliknij]

Nr XXX/201/2013  - regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XXX/202/2013 - zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn, dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli [kliknij

Nr XXX/203/2013 - zamiana nieruchomości gruntowych [kliknij]


Nr XXXI/204/2013- zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031 [kliknij]


Nr XXXI/205/2013 - zmiana budżetu MIasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013 [kliknij]


Nr XXXI/206/2013 - zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej [kliknij]

Nr XXXI/207/2013 - ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XV/82/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie regulaminu targowiska [kliknij]


Nr XXXI/208/2013 - ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/181/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania [kliknij]


Nr XXXI/209/2013 - ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/213/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 września w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Gminy Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp. [kliknij]


Nr XXXI/210/2013 - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Staniew z przeznaczeniem pod elektrownię wiatrową [kliknij]

Nr XXXII/211/2013 - założenie Spóldzielni Socjalnej [kliknij]

Nr XXXII/212/2013 - zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031 [kliknij]

Nr XXXII/213/2013 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013 [kliknij

Nr XXXII/214/2013 - warunki i tryb finansowania klubów sportowych w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu [kliknij]

Nr XXXII/215/2013 - przyjęcie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 [kliknij

Nr XXXII/216/2013 - określenie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji [kliknij]

Nr XXXII/217/2013 - warunki zaciągania zobowiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014r. [kliknij]

Nr XXXII/218/2013 - wprowadzenie zmiany do uchwały Nr XV/87/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu lokali socjalnych wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy [kliknij]   

Nr XXXII/219/2013 - uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]  

Nr XXXII/220/2013 - zamiana nieruchomości gruntowych [kliknij

Nr XXXIV/222/2013 - zmiana bbudżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XXXIV/223/2013 - obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.  [kliknij]

Nr XXXIV/224/2013 - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r. [kliknij]

Nr XXXIV/225/2013 - określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r. [kliknij]

Zał. Nr 1 [kliknij] , Zał. Nr 2 [kliknij], Zał Nr 3 [kliknij]

Nr XXXIV/226/2013 - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek połozonych przy ul.Klasztornej w  Koźminie Wlkp. [kliknij]

Nr XXXIV/227/2013 - przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij

Nr XXXIV/228/2013 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mokronos [kliknij]

Nr XXXV/229/2013 - wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XLI/275/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 6 wrzesnia 2010r. dotyczacej emisji obligacji komunalnych [kliknij

Nr XXXV/230/2013 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Komin Wielkopolski na rok 2013 [kliknij]

Nr XXXVI/231/2013 - wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XLII/283/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 8.10.2010r. dotyczącej emisji obligacji komunalnych [kliknij]

Nr XXXVI/232/2013 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013 [kliknij]

Nr XXXVI/233/2013 - Wieloletnia Prognoza Fimansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014-2031 [kliknij]

Nr XXXVI/234/2013 - budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014 [kliknij]

Nr XXXVI/235/2013 - warunki i tryb finansowania klubów sportowych w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2013-04-10
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-05
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz