Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w roku 2005


Uwaga: treść uchwał udostępniana jest w formacie PDF.
Jeśli nie posiadasz programu od przeglądania - pobierz z prawej kolumny.

XIX sesja - 18 lutego 2005r.


Nr XIX/175/05 – zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr XIX/176/05 – wysokości opłat za usługi komunalne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XIX/177/05 – ustalenia wysokości diet dla sołtysów [kliknij]

Nr XIX/178/05 – ustalenia Regulaminu na rok 2005 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XIX/179/05 – wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XIX/180/05 – kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]

XX sesja - 31 marca 2005r.

Nr XX/181/05 – zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij]

Nr XX/182/05 – zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij]

Nr XX/183/05 – gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych [kliknij]

Nr XX/184/05 – ustalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XX/185/05 – zarządzenie wyborów rad osiedli [kliknij]

Nr XX/186/05 – nadanie odznaki "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej" [kliknij]
Nr XX/187/05 – nadanie odznaki "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej" [kliknij]

XXII sesja - 21 kwietnia 2005r.

Nr XXII/188/05 – udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
Nr XXII/189/05 – zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij]

Nr XXII/190/05 – zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych [kliknij]

Nr XXII/191/05 – zatwierdzenie Planów Rozwoju Miejscowości na terenie gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XXII/192/05 – zmieniająca Uchwałę  Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXVII/276/2002 z dnia 25.04.2002r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XXII/193/05 – nadanie nazwy ulicy [kliknij]

XXIII sesja - 4 czerwca 2005r.

Nr XXIII/194/05 – zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij]

Nr XXIII/195/05 – podwyższenie minimalnych kwot zasiłku okresowego [kliknij]

Nr XXIII/196/05 – zmiana uchwały Nr XXII/191/05 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości na terenie gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 

XXIV sesja - 30 czerwca 2005r.

Nr XXIV/197/05 – zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij]
Nr XXIV/198/05 – zaciagnięcie kredytu długoterminowego [kliknij]
Nr XXIV/199/05 – określenie wysokości stawek czynszu za najem lokali użyttkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]
Nr XXIV/200/05 – przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi [kliknij]
Nr XXIV/201/05 – nieodpłatne przejęcie na własność miasta i gminy nieruchomości lokalowej [kliknij]
Nr XXIV/202/05 - wydzierżawienie nieruchomości lokalowej [kliknij]
Nr XXIV/203/05 - ustanowienie służebności gruntowej [kliknij]
Nr XXIV/204/05 - zbycie nieruchomości gruntowej (Koźmin Wlkp. ul. Krotoszyńska) [kliknij]
Nr XXIV/205/05 - 
zbycie nieruchomości gruntowej (Koźmin Wlkp. ul. Murna) [kliknij]
Nr XXIV/206/05 - zbycie nieruchomości gruntowej (Czarny Sad) [kliknij]

XXV sesja - 25 sierpnia 2005r.

Nr XXV/207/05 - wystąpienie do Komisji Rewizyjnej o wydanie opinii dotyczącej skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]
Nr XXV/208/05 - wyrażenie zgody na wykorzystanie wize-runku herbu Koźmina Wielkopolskiego w łańcuchu Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego [kliknij]

XXVI sesja - 12 września 2005r.

Nr XXVI/209/05 - rozpatrzenie skargi Pani Anny Kulińskiej na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
Nr XXVI/210/05 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij]
Nr XXVI/211/05 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na zakup profesjonalnego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie [kliknij]
Nr XXVI/212/05 - wprowadzenie zmian do uchwały nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia kosztów używania pojazdów dla celów służbowych przez radnych [kliknij]
Nr XXVI/213/05 - zbycie nieruchomości gruntowej (Wrotków, Gałązki) [kliknij]

XXVII sesja - 23 września 2005r.

Nr XXVII/214/05 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij]
Nr XXVII/215/05 - przekazanie wozu strażackiego OSP na cele muzealne [kliknij]

XXVIII sesja - 28 października 2005r.

Nr XXVIII/216/05 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij]
Nr XXVIII/217/05 - udzielenie dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu na zakup profesjonalnego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie [kliknij]
Nr XXVIII/218/05 - ustalenie Regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]
Nr XXVIII/219/05 - wprowadzenie zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
Nr XXVIII/220/05 - zaopiniowanie planu aglomeracji Koźmin Wielkopolski [kliknij]
Nr XXVIII/221/05 - opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych [kliknij]
Nr XXVIII/222/05 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczonej na cele jedno-rodzinnego budownictwa mieszkaniowego w m. Orla gm. Koźmin Wlkp. [kliknij]
Nr XXVIII/223/05 - zamiany nieruchomości gruntowych [kliknij]
Nr XXVIII/224/05 - zbycia nieruchomości gruntowej (Koźmin Wlkp. ul. Bractwa Kurkowego) [kliknij]
Nr XXVIII/225/05 - zbycia nieruchomości gruntowej (Lipowiec) [kliknij]
Nr XXVIII/226/05 - zbycia nieruchomości gruntowej (Koźmin Wlkp. ul. Poznańska) [kliknij]
Nr XXVIII/227/05 - zbycia nieruchomości gruntowej (Koźmin Wlkp. przy ul.Lipowej i Kobylińskiej) [kliknij]

XXIX sesja - 6 grudnia 2005r.

Nr XXIX/228/05 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij]
Nr XXIX/229/05 - zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych [kliknij]
Nr XXIX/230/05 - obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2005r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2006 [kliknij
Nr XXIX/231/05 - obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze III kwartały 2005r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2006 [kliknij]
Nr XXIX/232/05 - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]
Nr XXIX/233/05 - określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych [kliknij]
Nr XXIX/234/05 - ustalenie wysokości stawek podatku od posiadania psów i sposobu pobierania tego podatku [kliknij]
Nr XXIX/235/05 - określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty [kliknij]
Nr XXIX/236/05 - określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [kliknij]
Nr XXIX/237/05 - ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Radę Miejską [kliknij]
Nr XXIX/238/05 - zawarcia Porozumienia z Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego o współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2006 roku [kliknij]
Nr XXIX/239/05 - nabycie nieruchomości [kliknij]

XXX sesja - 29 grudnia 2005r.

Nr XXX/240/05 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij]
Nr XXX/241/05 - ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego [kliknij]
Nr XXX/242/05 - udzielenie dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu na zakup podnośnika hydraulicznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie [kliknij]

Nr XXX/243/05 - uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006 [kliknij]
Nr XXX/244/05 - przyjęcie Gminy Milicz do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz wprowadzenia zmian w Statucie Związku [kliknij]
Data ostatniej modyfikacji: 2006-02-14
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski