Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w roku 2016
 • Nr XVII/103/2016 zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]
 • Nr XVII/104/2016 zmiana budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 • Nr XVII/105/2016 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XVII/106/2016 przejęcie przez Gminę Koźmin Wlkp. od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Koźmin Wlkp. [kliknij]
 • Nr XVII/107/2016 uchylenie uchwały Nr XII/145/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 października 2012r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. do utworzenia strefy ograniczonego postoju [kliknij]
 • Nr XVII/108/2016 określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obo-wiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski  [kliknij]
 • Nr XVII/109/2016 określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 karty nauczyciela [kliknij]
 • Nr XVII/110/2016 zbycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XVII/111/2016 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Nową, Staniewską i Prostą w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]
 • Nr XVII/112/2016 nabycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XVIII/113/2016 zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 • Nr XVIII/114/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XVIII/115/2016 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. [kliknij]
 • Nr XVIII/116/2016 uchwalenie "Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2018" [kliknij]
 • Nr XVIII/117/2016 zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]
 • Nr XVIII/118/2016 Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt [kliknij]
 • Nr XVIII/119/2016wprowadzenie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim  [kliknij]
 • Nr XVIII/120/2016 Gminny Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 - 2018  [kliknij]
 • Nr XVIII/121/2016 nabycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XIX/122/2016 zwiększenie udziałów w Koźmińskich Usługach Komunalnych sp.z.o.o. z siedzibą w Koźminie Wlkp. [kliknij]
 •  Nr XX.123.2016 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 [kliknij]
 • Nr XX.124.2016 udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XX.125.2016 zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2016r. [kliknij]
 • Nr XX.126.2016 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2031 [kliknij]
 • Nr XX.127.2016   Regulamin przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniówszkół prowadzonych przez gminę Koźmin Wlkp. w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Koźmin Wielkopolski. [kliknij]
 • Nr XX.128.2016 nadanie nazwy drodze wewnętrznej [kliknij]
 • Nr XX.129.2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Nową, Staniewską i Prostą w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]
 • Nr XX.130.2016 nabycie nieruchomości [kliknij]
 •  Nr XXI/131/2016 zmiana budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 •  Nr XXI/132/2016 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XXI/133/2016 wyrażenie zgody na przystąpienie przez Gminę Koźmin Wielkopolski do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. poprzez nabycie udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.[kliknij]
 • Nr XXI/134/2016 ustalenie cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]
 • Nr XXI/135/2016 miejscowy  planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew [kliknij]
 • Nr XXI/136/2016 zbycie nieruchomości gruntowej  [kliknij]
 • Nr XXI/137/2016 zbycie nieruchomości gruntowych  [kliknij]
 • Nr XXII/138/2016 zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin  Wielkopolski na 2016r. [kliknij]
 • Nr XXII/139/2016 zmiana Wielolettniej Prognoozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XXII/140/2016 przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2020 [kliknij]
 • Nr XXIII/141/2016 zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 • Nr XXIII/142/2016 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XXIII/143/2016 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu [kliknij]
 • Nr XXIII/144/2016 przyjęcie Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXIII/145/2016 nadanie odznaki "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej" [kliknij]
 • Nr XXIV/146/2016 zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2016r. [kliknij]
 • Nr XXIV/147/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  na lata 2016 - 2031 [kliknij]
 • Nr XXIV/148/2016 zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij
 • Nr XXIV/149/2016 wyrażenie zgody na zawarcie umowy partnerskiej na realizację projektu pn.Usługi społeczne i zdrotowne w  Powiecie Krotoszyńskim (...)" [kliknij]
 • Nr XXIV/150/2016 określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]
 • Nr XXIV/151/2016 określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych [kliknij]
 • Nr XXIV/152/2016 opłata prolongacyjna [kliknij]
 • Nr XXIV/153/2016 określenie wysokosci stawek czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiacych właśność miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXIV/154/2016 zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania, stawek, oplat i opłat doddatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania [kliknij]
 • Nr XXIV/155/2016 obciążenie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XXIV/156/2016 zmiana uchwały w sprawie przystąpnienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołów elektrowni wiatrowych w rejonie wsi:Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew,Staniew [kliknij]
 • Nr XXIV/157/2016 przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych: Biały dwór, Czarny Sad, Ludwinów, Pogorzałki Wielkie, Orlinka, Sapieżyn [kliknij]
 • Nr XXIV/158/2016 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych: Biały Dwór, Czarny Sad, Gałązki, Gościejew, Józefów, Ludwinów, Nowa Obra, Orla, Pogorzałki Wielkie, Walerianów, Wałków, Wrotków, Orlinka [kliknij
 • Nr XXIV/159/2016 nabycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XXIV/160/2016 zamiana nieruchomości [kliknij]
 • Nr XXIV/161/2016 zbycie nieruchomości [kliknij]
 • XXV/162/2016 wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu partnerskiego pn.: „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu [kliknij]
 • Nr XXV/163/2016 zmiany budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 • Nr XXV/164/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XXV/165/2016 przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.[kliknij]
 • Nr XXV/166/2016 nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” [kliknij]
 • Nr XXVI/167/2016 zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 • Nr XXVI/168/2016 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XXVI/169/2016 zmiana uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2016r. [kliknij]
 • Nr XXVI/170/2016 pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2017r. [kliknij]
 • Nr XXVI/171/2016 zasady obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXVI/172/2016 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017" [kliknij]
 • Nr XXVI/173/2016 zmiana uchwały Nr XXIII/144/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 8 września 2016r. w sprawie Regulaminu otrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXVI/174/2016 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [kliknij]
 • Nr XXVI/175/2016 uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Koźminie Wielkopolskim na lata 2017-2022 [kliknij]
 • Nr XXVI/176/2016 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sapieżynie dla działki o nr ewid. 12/10 [kliknij]
 • Nr XXVI/177/2016 zbycie nieruchomości gruntowej [kliknij]
 • Nr XXVII/178/2016 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 • Nr XXVII/179/2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017 - 2031 [kliknij]
 • Nr XXVII/180/2016 Budżet Miasta i Gminy na rok 2017 [kliknij]
 • Nr XXVII/181/2016 opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXVII/182/2016 przyjęcie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016 - 2019 [kliknij] 
 • Nr XXVII/183/2016 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotkow, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew - etap 1 [kliknij]

 

   

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2016-03-17
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-31
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz