Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy - treść

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU MIASTA I GMINY

KOŹMIN WIELKOPOLSKI

(tekst ujednolicony)

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zwany dalej Regulaminem, określa:

1)      zakres działania i zadania Urzędu Miasta i Gminy zwanego dalej Urzędem,

2)      organizację Urzędu,

3)      zasady funkcjonowania Urzędu,

4)      zakres działania.

§ 2

Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

§ 3

Siedzibą Urzędu jest miasto Koźmin Wielkopolski.

§ 4

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku od 800 do 1600.

 

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

§ 5

1.       Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy.

2.       Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

1)      zadań własnych,

2)      zadań zleconych,

3)      zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

§ 6

W szczególności do zadań Urzędu należy:

1)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,

2)      zapewnienie Burmistrzowi możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

3)      przygotowywanie materiałów do projektu budżetu oraz jego realizacja,

4)      realizacja uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,

5)      zapewnienie warunków do odbywania sesji Rady Miejskiej, posiedzeń jej komisji,

6)      prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

7)      wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a)      przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b)      prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c)      przechowywanie akt,

d)      brakowanie akt lub przekazywanie do archiwum,

8)      realizacja obowiązków i uprawnień Urzędu jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA URZĘDU

§ 7

1.       W skład Urzędu wchodzą:

1)      Referat Podatków i Księgowość (PiK)

-         kierowany przez Skarbnika Gminy

2)      Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (GK)

-         kierowany przez Zastępcę Burmistrza

3)      Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OSO)

-         kierowany przez Sekretarza Gminy

4)      Referat Oświaty (RO)

5)      Urząd Stanu Cywilnego (USC)

6)      radca prawny (RP)

7)      pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

8)      stanowisko ds. audytu wewnętrznego (AW)

2.       Referatem Oświaty kieruje kierownik

3.       Schemat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedstawia załącznik Nr 2 do regulaminu

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 8

1.       Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań

2.       Kierownicy referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.

3.       Zasady podpisywania pism określa załącznik nr 1 Regulaminu.

4.       W Urzędzie prowadzona jest kontrola wewnętrzna przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i Kierownika Referatu Oświaty. Z kontroli sporządza się sprawozdania.

5.       Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 900 do 1700.

6.       Skargi i wnioski przyjmuje i koordynuje ich rozpatrywanie stanowisko ds. organizacyjnych i kadr.

 

ROZDZIAŁ V

ZADANIA BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA

ORAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I STANOWISK PRACY

§ 9

Do zadań Burmistrza należy:

1)      reprezentowanie gminy na zewnątrz,

2)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,

3)      zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

4)      określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej,

5)      udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych,

6)      kierowanie bieżącymi sprawami gminy, a w szczególności w zakresie:

a)      oświaty,

b)      kultury,

c)      pomocy społecznej,

d)      kultury fizycznej,

e)      ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,

f)       porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej,

g)      utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

h)      promocji gminy.

§ 10

Zastępca Burmistrza kieruje bieżącymi sprawami gminy, a w szczególności  w zakresie:

1)      wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypiska i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię oraz gaz,

2)      ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

3)      zieleni gminnej i zadrzewień,

4)      gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

5)      targowisk,

6)      kieruje Referatem Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

§ 11

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1)      opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego i jego zmian,

2)      nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie i przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

3)      opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy,

4)      organizowanie szkoleń pracowników i doskonalenia zawodowego,

5)      nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miejskiej,

6)      przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,

7)      nadzór i kontrola nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych i przestrzeganiem kpa,

8)      koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami, referendami,

9)      kieruje Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

§ 12

Do zadań Skarbnika Gmina należy w szczególności:

1)      prowadzenie rachunkowości jednostki,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5)      opracowywanie projektów planów finansowych i sprawozdań,

6)      opracowywanie procedur prowadzenia nadzoru i kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,

7)      nadzór nad jednostkami sektora finansów publicznych i ich kontrola w zakresie przestrzegania przez tę jednostkę realizacji procedur, kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków, a także sposobu wykorzystania wyników kontroli w każdym roku co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki,

8)      opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej i zakładowego planu kont,

9)      kontrolowanie stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

10)   kierowanie pracą Referatu Podatków i Księgowości.

§ 13

Do wspólnych zadań pracowników Urzędu należy w szczególności:

1)      zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań,

2)      współdziałanie z organami samorządowymi,

3)      współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,

4)      rozpatrywanie skarg, wniosków, listów, interpelacji według właściwości,

5)      opracowywanie projektów, propozycji do wieloletnich programów rozwoju w zakresie swojego działania,

6)      przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań o realizacji zadań na stanowisku,

7)      realizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) i aktów wykonawczych do ustawy, a w szczególności :

-          odpowiedzialność za ochronę danych osobowych dot. zbioru przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

8)      współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowania projektu budżetu gminy, propozycji zmian oraz jego realizacji,

9)      współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków,

10)   przekazywanie i udostępnianie niezbędnych informacji do planowania oraz współudział w realizacji zadań obronnych i ochrony ludności,

11)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych we współpracy ze stanowiskiem ds. rolnictwa i ochrony środowiska,

12)   realizacja przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych,

13)   realizacja zadań związanych z dostępem do informacji publicznej,

14)   przygotowywanie materiałów i ich umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,

15)   przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, ustawy o opłacie skarbowej,

16)   przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Urzędu i regulaminu pracy,

17)   merytoryczne sprawdzanie wykonania przez wykonawcę, dostawcę zadania w zakresie powierzonych na zajmowanym stanowisku spraw,

18)   przygotowywanie projektów umów zleceń zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską budżetem i analiza projektowanych wydatków pod względem legalności, gospodarności i celowości,

19)   współpraca ze stanowiskiem ds. promocji w zakresie udostępniania i aktualizacji procedur postępowania oraz formularzy m.in. na stronie internetowej.

20)   pełna odpowiedzialność prawna i służbowa za prawidłowe i terminowe wykonywanie powyższego zakresu czynności,

21)   wykonywanie poleceń przełożonych.

§ 14

1.      W skład Referatu Podatków i Księgowości wchodzą:

1)      4 stanowiska ds. księgowości,

2)      kasjer,

3)      3 stanowiska ds. księgowości wymiarowej,

4)      stanowisko ds. księgowości podatkowej.

2.      Do zadań Referatu Podatków i Księgowości należy w szczególności:

1)      realizacja budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków,

2)      prowadzenie obsługi kasowej i księgowej budżetu gminy i gospodarki pozabudżetowej,

3)      prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie,

4)      współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Bankiem wykonującym obsługę kasową i bankami finansującymi.

5)      rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych pracujących w Urzędzie MiG,

6)      prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i depozytów,

7)      przedstawianie uchwał dot. budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

8)      prowadzenie ewidencji analitycznej kont rozrachunkowych,

9)      prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT,

10)   kontrolowanie wykorzystania dotacji,

11)   kontrolowanie stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

12)   wymiaru, poboru podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenia kontroli w tym zakresie,

13)   prowadzenie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,

14)   opracowywania wymaganej sprawozdawczości oraz analiz,

15)   zabezpieczanie zaległości podatkowych przez sporządzanie hipoteki,

16)   weryfikacja wykazu indywidualnych gospodarstw i działek rolnych,

17)   sprawdzanie i potwierdzanie poprawności zgłoszenia identyfikacyjnego  i aktualizacyjnego wypełnionego przez podatników podatku rolnego, leśnego  i od nieruchomości,

18)   kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego przez rolników.

§ 15

1.      W skład Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wchodzą:

1)      stanowisko ds. planowania przestrzennego,

2)      stanowisko ds. gospodarki wodnej i zarządu drogami,

3)      stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

4)      stanowisko ds. infrastruktury technicznej i porządku,

5)      stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym

6)      stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

2.      Do zadań referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Stanowisko należy w szczególności:

1)      planowanie terenów inwestycyjnych, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy,

2)      sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

3)      opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4)      wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym,

5)      uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi z właściwymi organami,

6)      nadzór nad stanem technicznym, remontowanie, modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu oraz obiektów stanowiących mienie komunalne, w tym zasobu mieszkaniowego,

7)      opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu  miejscowego,

8)      zapewnienie ochrony fizycznej budynków Urzędu,

9)      współpraca ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska w szczególności w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania     na środowisko,

10)   monitorowanie i współpraca ze stanowiskiem ds. informacji europejskiej.

11)   nadzór nad działalnością Spółki Koźmińskie Usługi Komunalne w zakresie eksploatacji, planowania, modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

12)   wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej w przypadku klęski żywiołowej,

13)   realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,

14)   umieszczanie i utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym tabliczek z nazwami ulic, placów i tablic informacyjnych...,

15)   przygotowywanie projektów opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych,

16)   przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych lub lokalnych miejskich,

17)   realizacja zadań należących do zarządcy drogi,

18)   współpraca z przewoźnikami w zakresie transportu publicznego osób,

19)   nadzór nad stanem technicznym wiat autobusowych oraz planowanie remontów  i wymian,

20)   nadzór nad utrzymaniem czystości ładu i porządku na drogach,

21)   realizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

a)      opracowanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska,

b)      planowanie i realizacja działań w zakresie ochrony poziomu jakości wód,

c)       przygotowywanie i przedkładanie Radzie Miejskiej zestawień przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

22)   realizacja ustawy o odpadach, a w szczególności opracowanie i aktualizacja gminnego programu gospodarki odpadami,

23)   realizacja ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

24)   wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznanych za agresywne,

25)   realizacja ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, a w przypadku ich samowolnego usunięcia wymierzanie kar pieniężnych,

26)   sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,

27)   opracowywanie zbiorczych sprawozdań inwestycyjnych,

28)   organizowanie i koordynacja zamówień publicznych, współpraca z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w tym zakresie, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej oraz ewidencji udzielonych zamówień.

29)   nadzór i koordynacja utrzymania na terenie miasta i gminy należytego porządku i czystości,

30)   planowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie robót publicznych i prac interwencyjnych,

31)   organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

32)   organizacja i nadzór nad zakładaniem i utrzymaniem terenów zielonych, zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej (energia elektryczna, oświetlenie, gaz) oraz nadzór nad eksploatacją i dbałość o jej rozbudowę,

33)   naliczanie opłat za umieszczanie reklam i ich egzekucja oraz kontrola realizacji uchwały Rady Miejskiej dotyczącego uzgadniania reklam,

34)   współpraca z Zakładem Gazowniczym w zakresie zaopatrzenia w gaz i rozbudowy sieci,

35)   występowanie do Starosty o zwrot nakładów poniesionych na utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych,

36)   wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielone pod budowę dróg,

37)   przedstawianie Burmistrzowi aktów notarialnych celem ewentualnego korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości,

38)   gospodarka gruntami komunalnymi,

39)   wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

40)   ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia - zlecanie biegłym,

41)   przygotowywanie propozycji o podwyższeniu opłat rocznych za grunty,

42)   ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomością,

43)   ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej,

44)   zapewnienie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych ,

45)   realizacja zadań w zakresie najmu lokali i ich sprzedaży,

46)   ewidencja i egzekucja czynszów i innych opłat związanych z eksploatacją mieszkań,

47)   komunalizacja mienia gminnego,

48)   prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,

49)   realizacja zadań związanych z powszechnym obowiązkiem obrony, w tym udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzeniu, prowadzenie rejestracji przedpoborowych,

50)   podejmowanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,

51)   przygotowanie ludności i gminnych jednostek organizacyjnych do zwalczania klęsk żywiołowych i katastrof oraz wykonywania innych zadań określonych w ustawach w ramach powszechnego obowiązku obrony,

52)   organizowanie wykonywania przez gminne jednostki organizacyjne zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenia zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,

53)   tworzenie formacji obrony cywilnej,

54)   nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

55)   organizowanie ochotniczych straży pożarnych i nadzór nad nimi,

56)   zapewnianie ochotniczym strażom pożarnym:

a)      środków alarmowania i łączności,

b)      pomieszczeń, wyposażenia w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe,

c)       odzieży specjalnej i umundurowania,

d)      środków transportowych do akcji ratowniczej i ćwiczeń,

57)   prowadzenie rejestru OSP oraz zakładowych OSP,

58)   wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych o ile zbiórka ma być na obszarze gminy lub jej części,

59)   załatwianie spraw reklamacji pracowników Urzędu i radnych od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

60)   współpraca z Policją, radami sołeckimi i radami osiedla w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

61)   prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podnoszenia gotowości obronnej państwa,

62)   koordynacja przygotowania i zapewnienia funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych, a także innych obiektów i urządzeń na potrzeby ochrony ludności w mieście i gminie,

63)   monitorowanie i analizowanie w ramach systemu wykrywania i alarmowania zagrożeń ludności oraz ostrzeganie, alarmowanie i informowanie ludności o sposobach zachowania się w sytuacjach zagrożeń,

64)   informowanie o rozwoju sytuacji kryzysowych Burmistrza MiG i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

65)   przygotowanie propozycji składu gminnego zespołu reagowania,

66)   opracowanie propozycji w razie potrzeby projektu zarządzenia wprowadzającego niezbędne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w granicach dopuszczonych w rozporządzeniu Rady o wprowadzeniu klęski żywiołowej,

67)   koordynacja udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych, a także w zakresie sił i środków gminy dla potrzeb działań ratowniczych,

68)   opracowanie i aktualizacja dokumentacji operacyjno-planistycznej w warunkach pracy normalnej i w okresie kryzysu,

§ 16

1.      W skład Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich wchodzą:

1)      stanowisko ds. organizacyjnych i kadr,

2)      stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego,

3)      stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej,

4)      stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej,

5)      stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej,

6)      stanowisko ds. ewidencji ludności,

7)      stanowisko ds. informacji europejskiej i sportu.

 

2.      Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1)      prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2)      prowadzenie spraw związanych z limitami kilometrów dla pracowników używających samochodów prywatnych do celów służbowych,

3)      prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg i wniosków, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

4)      obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Burmistrza, w tym prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,

5)      prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw,

6)      udzielanie informacji osobom wchodzącym do Urzędu Miasta i Gminy dotyczących m.in.:

a)      wskazania biura i pracownika kompetentnego do załatwienia danej sprawy,

b)      sposobu załatwienia sprawy, w tym wydanie druku, którego wypełnienie jest konieczne, a w razie potrzeby jego wypisanie,

7)      przyjmowanie i rozdział korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

8)      przygotowanie korespondencji do wysyłki,

9)      obsługa centrali telefonicznej,

10)   przyjmowanie pism sądowych,

11)   udzielanie informacji ogólnych o mieście i gminie Koźmin Wielkopolski,

12)   prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych,

13)   prowadzenie zbioru przepisów gminnych Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego i udostępnianie ich do powszechnego wglądu,

14)   sporządzanie list płac i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

15)   prowadzenie obsługi gospodarczej i nadzór nad utrzymaniem czystości w Urzędzie,

16)   nadzór nad targowiskami,

17)   wydawanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób

18)   przygotowywanie decyzji na wykonywanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,

19)   realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnianiem Sił Zbrojnych i świadczeń na rzecz obrony kraju,

20)   podejmowanie działań w zakresie ewakuacji i przyjęcia ludności,

21)   załatwianie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, pieczątkami i tablicami,

22)   udzielanie informacji dot. działalności gospodarczej,

23)   prowadzenie tajnej kancelarii,

24)   prowadzenie ewidencji uchwał Rady Miejskiej,

25)   wdrażanie uchwał Rady Miejskiej,

26)   prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia interpelacji radnych,

27)   obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Rady Miejskiej, w tym:

a)      organizowanie posiedzeń Rady Miejskiej oraz przygotowanie materiałów,

b)      organizowanie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

c)       prowadzenie ewidencji uchwał Rady Miejskiej oraz przedstawianie ich Wojewodzie, organizacja współpracy z sołectwami i osiedlami,

28)   publikacja przepisów gminnych,

29)   zapewnienie skutecznego sposobu publikacji przepisów gminnych, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie miasta i gminy,

30)   prowadzenie obsługi socjalnej Urzędu oraz dbałość o przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. w Urzędzie Miasta i Gminy,

31)   realizacja zadań związanych z promocją miasta i gminy,

32)   opracowywanie projektów folderów, informatorów o mieście i gminie,

33)   opracowywanie informacji o działalności samorządu gminnego i administracji dla mediów,

34)   utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,

35)   obsługa kancelaryjna narad organizowanych przez Burmistrza,

36)   zbieranie informacji, wydawanie i rozpowszechnianie „Gońca Koźmińskiego”,

37)   nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej i jej aktualizacja,

38)   umieszczanie niezbędnych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej i ich aktualizacja,

39)   prowadzenie ewidencji ludności,

40)   przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,

41)   współpraca przy wydawaniu dowodów osobistych,

42)   prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

43)   współpraca z Ośrodkiem Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie przekazywania informacji o migracji ludności,

44)   prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury i nadzór nad nimi,

45)   współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym,

46)   współpraca z GZIKiKF w przygotowaniu imprez gminnych, w tym: Dni Koźmina i Święta Patrona,

47)   prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,

48)   koordynacja i współdziałanie z organizacjami sportowymi i turystycznymi w celu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,

49)   przygotowywanie projektów gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i jego realizacja,

50)   wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i naliczanie opłat z tym związanych,

51)   wydawanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych i zgromadzeń,

52)   przygotowywanie propozycji form współpracy międzygminnej, jej koordynacja i dokumentowanie,

53)   zbieranie informacji na temat funduszy pomocowych oraz innych możliwych do pozyskania przez gminę, przekazywanie ich pracownikom, których zakresu działań dotyczą, m.in. stanowiskom ds. gospodarki wodnej, infrastruktury technicznej i porządku, rolnictwa i ochrony środowiska, oświaty oraz planowania przestrzennego,

54)   opracowywanie wniosków o dofinansowanie, we współpracy ze stanowiskami, o których mowa w pkt 1 oraz Referatem Księgowości.

§ 17

1.      W skład Referatu Oświaty wchodzą:

1)      Kierownik Referatu,

2)      2 stanowiska ds. płac

3)      2 stanowiska ds. księgowości,

4)      stanowisko ds. gospodarczych.

 

2.      Do zadań Referatu Oświaty należy w szczególności:

1)      zapewnienie warunków działania szkół, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

2)      wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

3)      zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół,

4)      wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,

5)      prowadzenie archiwum zakładowego,

6)      monitorowanie i współpraca ze stanowiskiem ds. informacji europejskiej,

7)      realizacja zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 18

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1)      prowadzenie rejestru stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego,

2)      wydawanie dowodów osobistych,

3)      realizacja zadań z zakresu stosunków między Państwem, a Kościołem Katolickim i innymi kościołami,

4)      przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,

5)      zmiana imion i nazwisk.

§ 19

Samodzielne stanowisko ds. prawnych prowadzi obsługę prawną Rady Miejskiej, Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy a w szczególności:

1)      opiniuje projekty aktów prawnych pod względem prawnym i redakcyjnym,

2)      świadczy pomoc prawną, a także wykonuje doradztwo prawne na rzecz pracowników Urzędu w zakresie spraw przez nich prowadzonych,

3)      udziela pracownikom pomocy w przygotowaniu decyzji administracyjnych,

4)      opiniuje projekty umów i porozumień pod względem prawnym i redakcyjnym,

5)      wyjaśnia obowiązujący stan prawny dotyczący działań Rady Miejskiej, Burmistrza, Urzędu, w tym wydaje opinie prawne.

§ 20

Do zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należy:

1)      realizacja zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, w tym szkolenie pracowników.

§ 201

Do zadań stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy w szczególności:

1)       opracowanie w porozumieniu z Burmistrzem rocznego planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z jego wykonania.

2)       niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy, w tym procedur kontroli finansowej w zakresie:

a)         prowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

b)         badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych,

c)         zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,

d)         udzielania zamówień publicznych,

e)         zwrotu środków publicznych.

3)       przedstawianie Burmistrzowi obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów, o których mowa w punkcie 2 w zakresie:

a)         zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Urzędzie Miasta i Gminy procedurami wewnętrznymi,

b)         efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,

c)         wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

4)       czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy.”

§ 21

1.       Traci moc Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 22 maja 2003r.

2.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004r.


Data dodania dokumentu: 2006-04-14
Dodał(a): Mariusz Dymarski